Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.02-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.12.2012
Начална дата: 01.02.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Ефективно транснационално сътрудничество, обмен на добри практики и утвърждаване на иновативни модели от публичните институции в България и Италия в областта на политиките за грижа за деца.
Дейности: Дейност 8 – Трансфер и адаптиране на добрите практики чрез разпространение на Сборника. Обмен на информация и нови идеи чрез провеждане на интерактивни дискусионни форуми Експертният екип по проекта ще разпространи Сборника с добри практики в областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца в България и Италия, разработен по Дейност 7, сред заинтересованите страни.
Дейност 6 – Разработване и поддържане на уеб-страница за отразяване на дейностите по Проекта Планира се интернет-страницата да започне да функционира през 7-мия месец от стартирането на дейността на проекта, като ще се поддържа до края на проекта и още една година след това, в отговор на изискванията за устойчивост на Насоките за кандидатстване.
Дейност 10 – Информиране и публичност - разработване и отпечатване на информационни материали относно процеса на деинституционализация и политиката за децата и семейството; финална конференция Осигуряването на публичност и информираност на всички заинтересовани страни и потребителите на резултатите по проекта ще допринесе за пълното изпълнение на целите и реализиране на добавената стойност за обществото.
Дейност 3 – Участие в обмен на добри практики, проучвателни визити и семинари за представяне на позитивния опит в процеса на деинституционализация и реформите в системата за подкрепа на децата и семейството на представители на българската страна в Ит В тази дейност е предвидено българските експерти да се запознаят с действащите модели в Република Италия в областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и услугите за деца и семейства, както и конкретните специфики на практическото приложение в четирите автономни региона.
Дейност 1 - Организация и управление За успешното изпълнение на проекта и създаването на условия за неговото по-добро управление ще бъде създаден Управляващ комитет.
Дейност 7 – Разработване и публикуване на Сборник/ръководство с добри практики в областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия Експертният екип по Проекта ще извърши подбор на успешните практики, въз основа на попълнените фишове за добри практики по Дейност 5. В Сборника с добри практики в областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца в България и Италия ще се публикуват равен брой практики от България и Италия.
Дейност 4 – Организация на обмен на добри практики, проучвателни визити и семинари за представяне на позитивния опит в процеса на деинституционализация и реформите в системата за подкрепа на децата и семейството на представители на италианската стран В тази дейност е предвидено италианските експерти да се запознаят с изпълнението на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и опита на България в процеса на деинституционализация, които се сочат като добра практика от Главна Дирекция ”Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия.
Дейност 9 – Разработване на Методология, предлагаща нов иновативен модел за деинституционализация въз основа на постигнатите добри резултати и практики в Италия и България и на база направения анализ. На базата на разработения Сборник по дейност 7 и проведените интерактивни дискусионни форуми по дейност 8 ще се разработи Методология, предлагаща нов иновативен модел за деинституционализация.
Дейност 5 – Събиране и анализ на добри практики в областта на деинституционализацията и подкрепата на децата и семейството в България и Италия За изпълнението на дейности 5, 7 и 8 ще се сформира експертен екип. Експертният екип се състои от представители на всички страни - участници в проекта - Дирекция „Социално включване”, МТСП, ДАЗД, АСП и представител на италианската страна
Дейност 2 - Тръжни процедури В рамките на тази дейност ще бъдат изработени тръжните документи за избор на изпълнител и проведени седем тръжни процедури
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 920 864 BGN
Общ бюджет: 213 604 BGN
БФП: 213 604 BGN
Общо изплатени средства: 213 604 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 555 BGN
2014 111 648 BGN
2015 73 400 BGN
213 604 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 272 BGN
2014 94 901 BGN
2015 62 390 BGN
181 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 283 BGN
2014 16 747 BGN
2015 11 010 BGN
32 041 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 (Д) Проведени проучвателни визити в Италия
Индикатор 3 (Д) Проведени посещения в България
Индикатор 4 (Д) Разработен фиш за добри практики в областта на деинституционализацията и услугите за деца и семейства
Индикатор 5 (Д) Разработена уеб-страница на проекта
Индикатор 6 (Д) Разработен Сборник с добри практики в областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия
Индикатор 7 (Д) Проведени интерактивни дискусионни форуми за обмен на информация в България
Индикатор 8 (Д) Разработена Методология, предлагаща иновативен модел на деинституционализация
Индикатор 9 (Д) Заснет филм, представящ добри практики
Индикатор 10 (Д) Брой участници, включени в дейности по проекта, организирани в България
Индикатор 11 (Д) Брой уникални посещения на уеб страницата на проекта
Индикатор 12 (Д) Публикуван Сборник с добри практики в областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия
Индикатор 13 (Д) Популяризиране на изводите и препоръките от дискусионните форуми - публикации в сайта на проекта
Индикатор 14 (Д) Разпространена Методология, предлагаща иновативен модел на деинституционализация
Индикатор 15 (Д) Разпространени печатни материали
Индикатор 16 (Д) Излъчен филм, представящ добри практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз