Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.11-0001-C0001
Номер на проект: заповед №2210 0т 16.08.2012г.
Наименование: Подкрепа за заетост
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.08.2012
Начална дата: 13.07.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.
Дейности: Визуализация и публичност Информиране на обществеността и представителите на целевата група, за целите, дейностите, очакваните резултати и финансирането от Европейския социален фонд по проекта.
Организация и управление на проекта Осигуряване на условия и създаване на организация за успешно реализиране на проекта и постигане на заложените цели.
Осигуряване на субсидирана заетост при работодател за всички включени в схемата безработни лица за срок от 6 до 12 месеца Подпомагане на работодателите, чрез предоставяне на финансови стимули, за разкриване на работни места. Запазване на заетостта на определените от работодателя наставници.
Информиране и консултиране на работодатели и набиране на заявки за свободни работни места Осигуряване на свободни работни места за осигуряване на субсидирана заетост на лица от целевата група
Предоставяне на посреднически услуги на лицата от целевата група по проекта Интегриране на лица от уязвимите групи на пазара на труда чрез устройването им на работа., осигуряване на доходи и повишаване качеството на живот
Предоставяне обучение на работното място, на наетите безработни лица по ключова компетентност 5 „Умения за учене” Инвестиране в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа
Осигуряване на наставничество за период от 2 месеца от определен от работодателя наставник Възможност за допълнително стимулиране на заетите в предприятията лица, които ще предадат своя богат трудов опит на новонаетите безработни лица, подпомагайки адаптирането им към новата трудова среда. Подпомагане на работодателите, чрез предоставяне на финансови средства, за допълнително трудово възнаграждение на наставника.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 044 541 BGN
Общ бюджет: 204 817 915 BGN
БФП: 204 817 915 BGN
Общо изплатени средства: 200 806 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 817 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 438 092 BGN
2013 86 120 322 BGN
2014 52 490 238 BGN
2015 58 757 589 BGN
200 806 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 095 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 922 378 BGN
2013 73 202 273 BGN
2014 44 616 702 BGN
2015 49 943 950 BGN
170 685 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 722 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 515 714 BGN
2013 12 918 048 BGN
2014 7 873 536 BGN
2015 8 813 638 BGN
30 120 936 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 дял лица със запазена заетост заетост 1 година след участие в мярка за насърчаване на заетостта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз