Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.08-0001-C0001
Номер на проект: КБ11-24-1
Наименование: Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучениe
Бенефициент: Национален институт на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2012
Начална дата: 07.06.2012
Дата на приключване: 07.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на началното обучение чрез подобряване организацията на работа на магистратите наставници и актуализиране на дейността на задължителното първоначално обучение
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта В рамките на дейност 1 ще се организира екипа по проекта и ще бъдат определени конкретните му задачи за цялостното изпълнение. Екипът ще се състои от 5 души: 1 ръководител, 2 координатори, 1 експерт фасилитатор, 1 финансов експерт и 1 технически сътрудник. Ще бъде проведена първа обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа в съответствие с графика на дейностите. Предвижда се определянето на Комитет за управление, който да съблюдава изпълнението на проекта. Този Комитет за управление ще бъде формиран от членове на екипа на проекта и представител на УС на НИП или техен представител. Функциите на този КУ са по-скоро надзорни и практиката доказва, че подобен надзорен орган допринася за по-доброто и ефективно управление на проектите. Участието на членовете на КУ е безвъзмездно. Предвиждат се тримесечни редовни срещи, на които да се отчита изпълнението. Отделно самият екип на проекта ще участва активно в ad-hoc срещи с цел по-голяма прозрачност, комуникация и координация на работата. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители В съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и ОПАК ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Ще бъде разработена тръжната документация и обявени тръжните процедури, съответно – избрани изпълнителите. Цялостният процес на провеждане на тръжната процедура ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на ЗОП. Работна група, съставена от 3 служители на НИП и 2 външни експерти, ще работи активно в подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнител. При организирането на комисии за оценка на офертите по ЗОП ще участват външни експерти, както и експерти от списъка на Агенцията за обществени поръчки съгласно чл. 19 от ЗОП. Продължителността на дейността се предвижда за 6 месеца. Тази дейност ще започне непосредствено след подписване на договора с УО на ОПАК с оглед последователността на изпълнение на дейностите. Също така настоящата дейност е свързана и с някои рискове, особено при оспорване на решенията на комисията за избор на изпълнител. Подобен риск може да удължи началото на другите дейности, които пряко зависят от определяне на изпълнители. Мярка за намаляване на риска е ясно, детайлно и конкретно изработване на технически задания при обявяване на обществените поръчки. Също така ще се разчита на експертизата на външните специалисти, които на база на своите опит и знания ще допринесат за минимизиране на рискови обстоятелства. Същевременно ще се ползват услугите на доставчици на услуги, с които вече НИП е сключил договор предвид неговата текуща дейност /като осигуряване на транспорт, настаняване, т.н./ За тези услуги се прилагат копия на подписани договори с доставчици.
Дейност 3. Цялостен анализ на организацията на работа на магистратите наставници Поддейност 3.1. Провеждане на работни срещи с магистрати наставници и с магистрати, преминали задължителното първоначално обучение в НИП и работили с магистрат наставник Поддейност 3.2. Провеждане на работно посещение в Испания Поддейност 3.3 Изработване на анализ на работата на магистратите наставници и представянето му на кръгла маса За целите на осъществяването на дейност 3 ще се създаде работна група от 7 магистрати, подпомагани от 2 експерти, служители на НИП. Основната роля и функции на съдебните служители от НИП ще е експертна и съвместна с магистратите. Административната работа на работната група ще бъде поета от член от екипа за организация и управление на проекта. Поддейност 3.1. В рамките на тази поддейност ще се проведат 4 тридневни работни срещи на магистрати наставници. Работните срещи ще бъдат 2 за съдии наставници и 2 за прокурори наставници и ще бъдат разпределени на териториален принцип. В регионалните срещи ще се включат общо 80 участника (магистрати наставници и служители на НИП). В рамките на същата поддейност ще се проведат и 2 двудневни работни срещи с общо 40 участника - магистрати, преминали задължителното първоначално обучение в НИП и работили с магистрат наставник и служители на НИП. (1 среща с прокурори и 1 среща със съдии). Водещи на всички работни срещи ще бъдат членове на работната група, които ще съберат мнения и препоръки на действащите магистрати наставници и магистратите, преминали задължителното първоначално обучение в НИП, с цел подобряване на тяхната работа. Служителите на НИП, работещи с магистратите наставници, също ще дадат своите препоръки. Организацията и координацията на всяка една от работните срещи ще бъде подпомагана от координатор обучение и експерт фасилитатор от екипа за организация и управление на проекта. Поддейност 3.2. Създаването на фигурата на магистрата-наставник в България е почерпено от опита на международните партньори на НИП. Като страна членка на ЕС, Испания е изградила устойчиви традиции в обучението на съдиите (повече от 30 години след приемане на Конституцията от 1978 г.). Като един от партньорите на НИП в изпълнението на редица проекти, Испания сподели своя опит относно ролята на магистрата наставник в цялостния процес на начално обучение на магистратите. Динамиката на съдебната практика предполага постоянно усъвършенстване и споделяне на знания в различни области. Установените партньорски взаимоотношения с испанските обучителни институции и сходността на съдебното обучение, както и породената необходимост от надграждане, са едни от основните аргументи при избора на Испания за дестинация на работното посещение. НИП има изградено дългогодишно сътрудничество с Генералния съвет на съдебната власт на Испания, Школата за съдебно обучение в Барселона и Центъра за правно обучение в Мадрид, подкрепено от подписани двустранни споразумения за партньорство. За възникналите въпроси и препоръки за подобряване на работата на магистратите наставници, установени по време на работните срещи в България ще бъде потърсен отговор в светлината на испанския опит. В работното посещение в Испания ще вземат участие 7 души, представители на работната група и служители на НИП, пряко свързани с работата на магистратите наставници. Предвижда се участие на един член от екипа за организация и управление на проекта. Участието на представители на НИП е обосновано от свързващата роля, която има института по отношение на магистратите наставници и методическата помощ, която им оказва съгласно нормативните актове, свързани с отговорностите на НИП спрямо наставниците. Работното посещение ще е с продължителност пет дни. Настоящата поддейност 3.2. ще се осъществи след поддейност 3.1. Поддейност 3.3 На база на събраните мнения, препоръки и опит от проведените работни срещи в България и Испания, работната група ще направи задълбочен анализ на дейността на съдиите наставници и на прокурорите наставници, като при необходимост ще направи предложение за актуализиране и допълване на нормативната уредба относно дейността им. Анализът за дейността на магистратите – наставници ще бъде представен и обсъден на еднодневна кръгла маса в София. Форумът е предвиден за 15 участници, като в него ще се включи и европейски експерт, който ще даде своето становище относно направените предложения, от перспективата на европейския опит в тази област.
Дейност 4. Изготвяне на програма за обучение на новоназначени магистрати наставници Поддейност 4.1. Провеждане на обучение на бъдещите обучители на новоназначените магистрати наставници Поддейност 4.2. Изготвяне на програма за обучение на новоназначените магистрати наставници Поддейност 4.3. Провеждане на 2 пилотни обучения на новоназначените магистрати наставници Поддейност 4.1. Ще бъдат създадени 2 обучителни екипа, които да проведат обучения на новоназначените магистрати наставници - (1 екип, съставен от 3 прокурори и 1 екип, съставен от 3 съдии). Обучителите ще бъдат подпомагани експертно от служител от НИП. Магистратите от тези два екипа ще преминат през двустепенно обучение на обучители. Обучението ще се проведе в София, като всяка от степените ще е с продължителност 3 дни. Поддейност 4.2. В рамките на тази поддейност ще бъде проведена една тридневна среща в София за магистратите, преминали двустепенното обучение на обучители и ще бъде изготвена програма за обучение на новоназначените магистрати наставници. За подготовката на програмата към екипа от магистрати ще се присъедини служител от НИП, който съвместно ще предостави експертна помощ. Продължителността на тази дейност е в рамките на 2 месеца и ще се проведе непосредствено след поддейност 4.1. Поддейност 4.3. Магистратите от двата обучителни екипа ще осъществят 2 тридневни пилотни обучения за новоназначени магистрати наставници (едно за съдии наставници и едно за прокурори наставници), подпомагани от служител на НИП, на база на разработената програма за обучение. Обученията ще се проведат в София и в тях ще вземат участие общо 17 съдии и прокурори, Тази поддейност 4.3. ще се проведе непосредствено след поддейност 4.2. Организацията и координация на всяко едно от обученията по дейности 4.1. и 4.3. и на работната среща по дейност 4.2. ще бъде извършвана основно от членове на екипа за организация и управление на проекта.
Дейност 5. Актуализиране на модела на задължителното първоначално обучение Поддейност 5.1. Актуализиране и детайлизиране на програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори Поддейност 5.2. Актуализиране на съществуващите помагала и разработване на нови тематични помагала за нуждите на задължителното първоначално обучение За провеждането на поддейност 5.1 магистрати и служители на НИП ще формират 2 работни групи. Работната група за актуализиране на програмата за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии ще бъде съставена от 8 магистрати и експерт от НИП. Работната група за актуализиране на програмата за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори ще е съставена от 5 магистрати и 1 експерт от НИП. Работните групи, в този си състав, ще концентрират усилията си върху задълбочен преглед на учебната програма от гледна точка на структурата и основните правни отрасли в по-широк диапазон, предвид актуалните изисквания за съдебно обучение. Магистратите, членове на тези групи ще са експерти с по-широк профил, като целта е да обследват доста по-голям обем от теми. На база на актуализираните програми за обучение, работните групи ще създадат на един малко по-късен етап детайлни учебни програми на кандидатите за младши магистрати, включващи избраните теми за обучение, тяхната последователност, както и разпределението на темите в учебния календар. Актуализираните и детайлизирани програми за обучение ще бъдат съобразени с въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение. Успоредно с осъвременяването и детайлизирането на програмите, в рамките на поддейност 5.2, ще се пристъпи към актуализиране и допълване с нови теми на съществуващите помагала по граждански и наказателен процес. В рамките на същата поддейност 5.2. ще бъдат разработени и нови помагала за нуждите на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, по актуални теми по материално гражданско и материално наказателно право. Учебните помагала ще се актуализират и разработят от магистрати, специалисти в съответната област и с опит като преподаватели в НИП. Актуализирани и допълнени помагала за кандидати за младши съдии - 2 броя: - Гражданско процесуално право (1 и 2 част) (ГПП) – около 1000 страници - Наказателно процесуално право (НПП) – около 500 страници Разработени нови помагала – 3 броя: - Гражданско материално право за кандидати за младши съдии (1 и 2 част) (ГМП) – около 750 страници; - Наказателно процесуално право за кандидати за младши прокурори (НПП за прокурори) – около 550 страници - Наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори (НМП)– около 550 страници; С оглед професионалното изработване на тези учебни помагала ще участват редактори магистрати и служители от НИП. След изготвяне на помагалата те ще бъдат отпечатани по 1000 броя всяко. Тази бройка се обуславя от броя на заинтересованите лица – бивши и настоящи випускници на НИП, магистрати – преподаватели на кандидатите за младши съдии и прокурори, магистрати наставници и т.н. Ще се предвидят помагала и за следващи випуски, както и за фонда на библиотеката на Учебно-информационния център в НИП. Общият брой на издадените помагала ще бъде 7000, а именно 5 помагала, две от които по две части. В рамките на настоящата дейност ще се закупи една интерактивна дъска със съответния мултимедиен проектор и устройство за превръщане на проектор в интерактивен. Едното оборудване ще е статично и ще се постави в конкретна учебна зала, докато другото, ще бъде мобилно и ще може да се пренася за обучения както в други зали в НИП, така и другаде. Закупуването на пет преносими компютъра също ще допълни осигуряването на нови технически средства за целите на проекта. Доставчикът на тази техника ще се ангажира с обучение на ползвателите, което също е част от обучението и въвеждането на нови модерни модели на обучение. Цялата процедура ще бъде съобразена с изискванията по ЗОП.
Дейност 7. Информация и публичност на проекта Тази дейност включва организиране на стартова и заключителна пресконференция за популяризиране на проекта. Първата пресконференция ще бъде организирана в началото на проекта с цел представяне на идеята, целите и начина на изпълнение на проекта, неговия незабавен, както и дългосрочен ефект върху повишаване на професионалните знания и умения на магистратите за укрепване компетентността на съдебната система, а заключителната ще представи резултатите от проекта. Съответно ще бъдат подготвени материали, които да бъдат раздадени на участниците. За конференциите се предвижда да бъдат поканени за участие освен представители на съдебната власт, също и представители на институции и организации от съдебната и изпълнителната власт.
Дейност 8. Извършване на независим финансов одит Избор и наемане на одитор, който да извърши одит на проекта.
Дейност 6. Подобряване на системата за оценка и подбор на постоянните преподаватели в НИП Поддейност 6.1. Изготвяне на критерии за подбор и на процедура за избор на постоянни преподаватели в НИП Поддейност 6.2. Осъществяване на работно посещение във Франция Поддейност 6.3. Изготвяне на методика за оценка на работата на постоянните преподаватели в НИП Поддейност 6.1. Работна група от 7 магистрати и 2 експерти - служители на НИП, ще изготви критерии за подбор и процедура за избор на постоянни преподаватели в НИП. Работната група ще се запознае с дейността на постоянните преподаватели, със спецификата на тяхната работа, както и с методите на преподаване. Ще се изработят критерии за подбор и процедура за избор на постоянните преподаватели в НИП. Планира се поддейност 6.1 да бъде осъществена непосредствено след стартирането на проекта и да бъде с продължителност от 1 месец. Поддейност 6.2. В рамките на тази поддейност ще се осъществи работно посещение във Франция за 7 души, членове на работната група и служители на НИП. Предвижда се също участие на член на екипа за организация и управление на проекта. По време на посещението се предвижда обсъждане на критериите за оценка на постоянни преподаватели с представители на френското министерство на правосъдието в Париж, които имат дългогодишен опит в тази сфера – какви са критериите за оценяване на магистратите, които са постоянни преподаватели и как това се отразява на кариерното им развитие. Освен това, НИП и Националната школа на магистратурата на Франция в Бордо имат подписано споразумение за сътрудничество и посещението в тази школа ще даде възможност да се види на място, как се прилагат на практика критериите за оценка на постоянните преподаватели и как школата оценява различните аспекти от дейността на своите преподаватели – провеждане на практически занятия, методика на преподаване, вид и форма на учебните материали. Предвижда се част от членовете на работната група, включени в работното посещение да участват също в дейност 5. Така работното посещение ще обхване по широк периметър от теми, като съвременни форми на обучение и интерактивни методи на преподаване, учебни материали и помагала по най-високи европейски стандарти. Поддейност 6.3. Целта на тази поддейност е създаване на проект за методика за оценка на работата на постоянните преподаватели в НИП, гарантираща прозрачност, устойчивост и обективност. При изработването на методиката за оценка и подбор на постоянните преподаватели ще се ползва европейския опит в следствие на работното посещение във Франция. Поддейност 6.3. ще бъде финализирана около 10 месеца след приключване на поддейност 6.1. Методиката за оценка на постоянните преподаватели в НИП ще се разработи от работната група по поддейност 6.1.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 831 621 BGN
Общ бюджет: 593 830 BGN
БФП: 593 830 BGN
Общо изплатени средства: 596 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 593 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 235 418 BGN
2013 304 682 BGN
2014 56 211 BGN
2015 0 BGN
596 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 504 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 200 105 BGN
2013 258 980 BGN
2014 47 779 BGN
2015 0 BGN
506 864 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 313 BGN
2013 45 702 BGN
2014 8 432 BGN
2015 0 BGN
89 447 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Утвърден работен план
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой изготвени и предадени технически и финансови доклади по проекта
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой разработени тръжни документации
Индикатор 5 По Дейност 3 - Проведени брой работни срещи
Индикатор 6 По Дейност 3 - Брой участници в работните срещи
Индикатор 7 По Дейност 3 - Брой проведено работно посещение в Испания
Индикатор 8 По Дейност 3 - Брой участници в работното посещение в Испания
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой изработен анализ на дейността на магистратите наставници
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой изработен по проекта анализ на дейността на магистратите наставници
Индикатор 11 По Дейност 3 - Проведена кръгла маса относно извършения анализ
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой участници в проведената кръгла маса
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой проведено обучение на бъдещи обучители на новоназначените магистрати наставници
Индикатор 14 По Дейност 4 - Обучени брой обучители
Индикатор 15 По Дейност 4 - Брой изготвена програма за обучение на новоназначените магистрати наставници
Индикатор 16 По Дейност 4 - Проведени брой пилотни обучения
Индикатор 17 По Дейност 4 - Обучен брой новоназначенимагистрати наставници
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой актуализирани и детайлизирани програми на задължителното първоначално обучение на кандидати за младши съдии и кандидати за младши прокурори
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой актуализирани помагала по граждански и наказателен процес за младши съдии
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брой нови тематични помагала за нуждите на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори
Индикатор 21 По Дейност 5 - Издадени учебни помагала
Индикатор 22 По Дейност 5 - Закупени интерактивна дъска със съответния мултимедиен проектор и едно устройство за превръщане на проектор в интерактивен.
Индикатор 23 По Дейност 5 - Закупени преносими компютъра
Индикатор 24 По Дейност 6 - Брой документи с разработени критерии за подбор и на процедура за избор на постоянни преподаватели в НИП и за разработване на методика за оценка на работата на постоянните преподаватели в НИП
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой работно посещение
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой участници в работното посещение във Франция
Индикатор 27 По Дейност 6 - Изготвена методика за оценка на работата на постоянните преподаватели в НИП
Индикатор 28 По Дейност 7 - Брой прессъобщения
Индикатор 29 По Дейност 7 - Брой интервюта
Индикатор 30 По Дейност 7 - Брой банери по проекта
Индикатор 31 По Дейност 7 - Брой рекламни материали по проекта
Индикатор 32 По Дейност 7 - Брой листовки
Индикатор 33 По Дейност 7 - Брой плакати
Индикатор 34 По ДЕйност 7 - Брой флашпамети
Индикатор 35 По Дейност 7 - Брой пресконференции проведени по проекта
Индикатор 36 По Дейност 8 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз