Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.04-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.11.2008
Начална дата: 12.11.2008
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за ефективно и ефикасно изпълнение на процесите по подготовка, управление, наблюдение, оценка, публичност и контрол на оперативната програма
Дейности: Дейност 2 - Повишаване и укрепване на административния капацитет за изпълнение на дейности, свързани с подготовка, управление, наблюдение, оценка, публичност и контрол на оперативната програма Логистична подкрепа; Осигуряване на консултантска експертна помощ; Организиране и участие в обучения, срещи, заседания, работни групи и други форми на обмен на информация и експертиза в България; Участие в обучения, срещи, заседания, работни групи и други форми на обмен на информация и експертиза в страните-членки на ЕС; Повишаване на мотивацията на служителите на УО и подобряване на работната среда за качествено изпълнение на преките им задължения. Участия
Дейност 3 - Извършване на оценки, изследвания и проучвания Логистична подкрепа; Осигуряване на консултантска и експертна помощ; Организиране и участие в срещи, заседания, работни групи и други форми за обмен на информация и експертиза в страните -членки
Дейност 4 - Материално-техническо обезпечаване за целите на подготовката, управлението, наблюдението, оценката, публичността и контрола на оперативната програма. Закупуване/лизинг и поддръжка на оборудване, обзавеждане, транспортни средства и друго оборудване за целите на изпълнение на процесите по подготовка, управление, наблюдение, оценка публичността и контрол на ОП; Закупуване на консумативи за оборудването и транспортните средства; закупуване на нематериални ДМА; ремонтни и възстановителни работи на помещенията, ползвани от служителите на УО
Дейност 1 - Подготовка, управление, наблюдение, публичност и контрол на оперативната програма Логистична подкрепа за осъществяване на подготовка, управление, наблюдение, публичност и контрол на оперативната програма; Осигуряване на консултантска и експертна помощ за всички нива на изпълнение на ОП; Организиране на дейността на КН; Организиране и участие в срещи, заседания, работни групи и други форми на обмен на информация и експертиза в България Организиране и участие в срещи, заседания, работни групи, конференции и други форми на обмен на информация и експертиза в страните-членки на ЕС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 296 582 BGN
Общ бюджет: 7 514 724 BGN
БФП: 7 514 724 BGN
Общо изплатени средства: 7 377 251 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 514 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 027 287 BGN
2010 408 640 BGN
2011 630 871 BGN
2012 736 419 BGN
2013 1 281 650 BGN
2014 2 056 940 BGN
2015 1 235 444 BGN
7 377 251 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 387 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 873 194 BGN
2010 347 344 BGN
2011 536 240 BGN
2012 625 956 BGN
2013 1 089 402 BGN
2014 1 748 399 BGN
2015 1 050 127 BGN
6 270 663 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 127 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 154 093 BGN
2010 61 296 BGN
2011 94 631 BGN
2012 110 463 BGN
2013 192 247 BGN
2014 308 541 BGN
2015 185 317 BGN
1 106 588 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой оценки, изследвания и проучвания
Индикатор 2 Служители на УО и МЗ и членове на КН, участвали в обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз