Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.2.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Популяризиране на подкрепата от Общността и в частност на целите и постиженията на Европейския социален фонд и възможностите, които той предоставя в България Популяризиране на целите, обхвата и резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението на програмата.
Дейности: Дейност 8 Външна рекалама Създаване на "видимост" на Опреративната програма за широката ощественост
Дейност 1 Създаване на обща визия на ОП РЧР Създаване на идентичност на ОП РЧР - лого, слоган, ключова визия - цялостна творческа концепция
Дейност 10 Организиране и провеждане на социологически проучвания Провеждане на социологически проучвания и анкети Анализ на получените данни
Дейност 2 Популяризиране чрез телевизията, радиото, печата и електронните медии на ЕСФ и възможностите, които предоставя ОП на всеки етап от нейното изпълнение Реклама в медиите, продуцирнане и разпространение на документални филми за ОП РЧР
Дейност 9 Създаванен и издръжка на информационен център на ОП РЧР Информациони услуги за гражданите и потенциалните бенефициенти
Дейност 6 Разработване и разпространение на печатни информационни материали Създаване на "видимост" на Опреративната програма за широката ощественост
Дейност 4 Информационни събития посветени на ОП РЧР конференции, семинари и обучения, срещи с целевите групи, ежегодни събития с цел популяризиране на ОП РЧР
Дейност 5 Поддръжка на интернет страницата на ОП РЧР Актуализиране на страницата на ОП РЧР и предоставяне на пълна обобщена информация за ОП РЧР
Дейност 11 Провеждане на оценки на мерките за комуникация и публичност Предварителна, текуща и последваща оценка на дейностите за популяризиране на ОП РЧР
Дейност 3 Комуникация с медиите Прессъобщения, прескомференции, интервюта по темата, публикуване на тематични статии
Дейност 7 Разработване и разпространение на рекламни материали Приобщаване на различни целеви групи към активно участие в програмата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 684 507 BGN
Общ бюджет: 9 570 129 BGN
БФП: 9 570 129 BGN
Общо изплатени средства: 9 614 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 570 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 526 583 BGN
2010 282 230 BGN
2011 1 886 291 BGN
2012 2 683 149 BGN
2013 2 117 422 BGN
2014 517 179 BGN
2015 1 601 754 BGN
9 614 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 134 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 447 596 BGN
2010 239 895 BGN
2011 1 603 348 BGN
2012 2 280 677 BGN
2013 1 799 809 BGN
2014 439 602 BGN
2015 1 361 491 BGN
8 172 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 435 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 78 987 BGN
2010 42 334 BGN
2011 282 944 BGN
2012 402 472 BGN
2013 317 613 BGN
2014 77 577 BGN
2015 240 263 BGN
1 442 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой информационни кампании по отделните програми за финансиране (телевизия, радио, преса)
Индикатор 2 Брой излъчени рекламни спотове по телевизията
Индикатор 3 Брой излъчени рекламни спотове по радиостанциите
Индикатор 4 Брой публикувани рекламни карета в печата
Индикатор 5 Брой публикувани рекламни банери в електроните медии
Индикатор 6 Брой продуцирани и излъчени документални филми за ОП РЧР
Индикатор 7 Брой реализирани пресъобщения
Индикатор 8 Брои организирани пресконференции
Индикатор 9 Брой дадени интервюта по темата
Индикатор 10 Брой публикации по темата
Индикатор 11 Брой проведени семинари и обучения
Индикатор 12 Брой проведени срещи-дискусии с представители на целевите групи
Индикатор 13 Брой ежегодни прояви за популяризиране на ОП
Индикатор 14 Брой публикувани материали на интернет страницата на ОП
Индикатор 15 Брой публикувани списъци със спечелили проекти
Индикатор 16 Брой публикувани добри практики
Индикатор 17 Брой отпечтани и разпространени брошури и други информационни материали
Индикатор 18 Брой разпространени сувенири с логото на ОП
Индикатор 19 Брой отпечатани и разпространеи плакати
Индикатор 20 Брой поставени билбордове, трансперанти и информационни табла
Индикатор 21 Брой организирани пресконференции(информационен център)
Индикатор 22 Брой проведени семинари и обучения(информационен център)
Индикатор 23 Брой проведени срещи-дискусии с предствители на целевите групи(информационен център)
Индикатор 24 Дял на анкетираните запознати с ЕСФ и ОП РЧР
Индикатор 25 Брой участници в опрерации финансирани от ОП РЧР от целевите групи на ОП, по целеви групи
Индикатор 26 Брой на подадените проектни предложения по групи потенциални бенефициенти
Индикатор 27 Брой успешно изпълнени проекти по групи потенциални бенефициенти
Индикатор 28 Брой уникални посещения на сайта
Индикатор 29 брой организирани конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз