Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.07-0001-C0001
Номер на проект: РД09-1331/18.09.2015
Наименование: Включващо обучение
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.03.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение
Дейности: Дейност 1 Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст
Дейност 7 Управление на проекта
Дейност 6 Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация
Дейност 2 Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища
Дейност 5 Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП)
Дейност 4 Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно помощно училище от интернатен тип
Дейност 3 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух
Партньори
Партньори:
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности
ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Смолян
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”
Център за Психологически Изследвания
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Кърджали
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Благоевград
РЦПИОВДУСОП – гр. Габрово
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребност – гр. Ловеч
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребност – гр. Монтана
Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Плевен
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Пазарджик
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Търговище
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Видин
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Шумен
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Русе
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Велико Търново
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Сливен
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Пловдив
Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Кюстендил
Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Стара Загора
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребност – гр. Враца
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – София-град
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – София-област
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Силистра
Българска асоциация за невромускулни заболявания
Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
Асоциация на родители на деца с епилепсия
Изпълнители:
„Жар" ЕООД
"Компания за международни конгреси" ООД
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Ронос" ООД
"Роел-98" ООД
МУЛТИКО 92 ООД
Обединение "Блупринт Макс"
"Уни Стар Про" ЕООД
"ПГА-ТУР" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 100 000 BGN
Общ бюджет: 16 354 310 BGN
БФП: 16 354 310 BGN
Общо изплатени средства: 16 153 891 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 354 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 355 217 BGN
2013 4 231 118 BGN
2014 5 309 023 BGN
2015 5 258 533 BGN
16 153 891 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 901 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 151 934 BGN
2013 3 596 450 BGN
2014 4 512 670 BGN
2015 4 469 753 BGN
13 730 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 453 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 203 283 BGN
2013 634 668 BGN
2014 796 354 BGN
2015 788 780 BGN
2 423 084 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Детски градини и обединени детски заведения, в които ще се проведе стандартизиран скрининг-тест за езиково развитие.
Индикатор 4 Пилотни детски градини и обединени детски заведения в страната, в които ще се проведат стандартизирани езикови тестове за диагностика и ще се приложат терапевтични програми за работа с деца от 3- до 7-годишна възраст, застрашени от обучителни трудности.
Индикатор 5 Деца и ученици със СОП, за които е изградена подкрепяща среда за включващо обучение
Индикатор 6 Учители, включени в мултидисциплинарни екипи
Индикатор 7 Стандартизирани езикови тестове за диагностика на деца, застрашени от обучителни трудности;
Индикатор 8 Детски градини и училища с изградена подкрепяща среда за включващо обучение – функциониращи мултидисциплинарни екипи, материали, програми, помагала, специализирани образователни софтуерни продукти и др.
Индикатор 9 Родители на деца и ученици от целевите групи, включени в проекта
Индикатор 10 Разработени и/или закупени материали, програми, специализирани образователни софтуерни продукти и др.
Индикатор 11 Детски градини и училища, изградили подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация
Индикатор 12 Деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация
Индикатор 13 Педагогически специалисти, подпомагащи обучението на деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация
Индикатор 14 Родители на деца и ученици от детските градини и училищата, в които се обучават деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация
Индикатор 15 Деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация, успешно приобщени в образователния процес в детски градини и училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз