Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121026679 „АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Триадица" 4 ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване и поддръжка на интернет страница на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г./ОПТ/ BG161PO004-5.0.01-0011-C0001
“София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите” BG051PO002-1.2.02-0013-C0001
Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията BG051PO002-2.4.04-0004-C0001
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово BG161PO005-1.0.02-0077-C0001
Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация BG051PO002-2.1.03-0001-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата. BG161PO002-1.4.01-0009-C0001
Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали BG051PO002-4.1.01-0010-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ НА БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС (АФКОС)”В МВР” BG161PO002-1.7.01-0002-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен BG161PO001-1.4.07-0029-C0001
Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив BG051PO002-2.1.04-0001-C0001
Аз мога – дай ми шанс BG051PO001-4.1.04-0138-C0001
Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово BG051PO002-1.3.04-0015-C0001
Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство BG051PO002-1.3.04-0017-C0001
Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз BG051PO002-1.6.02-0022-C0001
Повишване безопасността на труд в "Кремона-България" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0214-C0001
„Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ” BG051PO001-1.2.02-0001-C0001
Oптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско BG051PO002-1.1.04-0010-C0001
Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик BG051PO002-1.1.04-0061-C0001
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на община Казанлък BG051PO002-1.1.04-0013-C0001
Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността Община Бяла BG051PO002-1.1.04-0057-C0001
Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото BG051PO002-1.1.04-0062-C0001
„Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност” BG051PO002-1.2.06-0001-C0001
Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец BG051PO002-1.3.07-0097-C0001
Ефективност и устойчивост в управлението и изпълнението на общински политики на община Ново село BG051PO002-1.3.07-0131-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж BG051PO002-1.3.07-0085-C0001
Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино BG051PO002-1.3.07-0154-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица BG051PO002-1.3.07-0094-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Брегово BG051PO002-1.3.07-0093-C0001
Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на община Марица BG051PO002-1.3.07-0100-C0001
Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна BG051PO002-1.3.07-0064-C0001
Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-1.3.07-0026-C0001
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември BG051PO002-1.3.07-0023-C0001
Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община Казанлък BG051PO002-1.3.07-0033-C0001
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик BG051PO002-1.3.07-0056-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0005-C0001
Подобряване на ефективността на Контролно - техническа инспекция при изпълнение на публични политики BG051PO002-1.1.08-0012-C0001
„Агенция за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация“ BG051PO002-1.1.08-0005-C0001
Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на Министерство на външните работи BG051PO002-1.1.08-0004-C0001
„Оптимизиране структурата и функциите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, посредством провеждане на функционален анализ“ BG051PO002-1.1.08-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз