Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0062-C0001
Номер на проект: 12-11-51
Наименование: Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши ефективността общинската администрация чрез подобряване на административния и организационен капацитет на община Перник
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Извършване на функционален анализ
Дейност 3. Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация на община Перник
Дейност 4. Повишаване капацитета на служителите на общинската администрация за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните функции.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Реклама Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 179 BGN
Общ бюджет: 81 439 BGN
БФП: 81 439 BGN
Общо изплатени средства: 81 439 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 036 BGN
2014 56 404 BGN
2015 0 BGN
81 439 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 280 BGN
2014 47 943 BGN
2015 0 BGN
69 223 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 755 BGN
2014 8 461 BGN
2015 0 BGN
12 216 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Сформиран екип за управление на проекта;
Индикатор 4 Подписани 2 бр. договори с членовете на екипа, определен със заповед счетоводител на проекта;
Индикатор 5 Разработен пакет документи за избор на изпълнител за Дейности 2, 3 и 4;
Индикатор 6 1 проведена процедура за избор на изпълнители с три обособени позиции;
Индикатор 7 Подписани договори с избрани изпълнители.
Индикатор 8 Проведена оценка и анализ на настоящото състояние на функционалната и организационна структура на общинската администрация на община Перник;
Индикатор 9 Разработени препоръки и план за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация;
Индикатор 10 Изготвени доклади за изпълнението на отделните етапи на функционалния анализ с представени анализи, предложения и др.
Индикатор 11 Проведени обсъждания на междинните резултати от проучванията и направените предложения в рамките на срещите на консултативната работна група;
Индикатор 12 брой анализирани нормативни актове, правилници.
Индикатор 13 брой документи, по които са изготвени предложения
Индикатор 14 брой подготвени актове за изменение и допълнение нах нормативни актове или нови актове.
Индикатор 15 брой разработени вътрешни правила и методологии
Индикатор 16 брой проведени семинари;
Индикатор 17 брой уучастници в семинарите;
Индикатор 18 брой и качество на разработените материали;
Индикатор 19 Бр. изработени интернет банери
Индикатор 20 Бр. публикувани рекламни прес карета
Индикатор 21 Бр.проведени пресконференции
Индикатор 22 Бр. разпространени прессъобщения
Индикатор 23 Бр. публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 24 Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 25 Бр. публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания
Индикатор 26 Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, брошури,)
Индикатор 27 Бр. бюлетини, изпратени по електронна поща
Индикатор 28 Бр. статии и интервюта в медиите
Индикатор 29 Бр. табели
Индикатор 30 Бр. плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз