Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.04-0001-C0001
Номер на проект: 10-21-4
Наименование: Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 05.04.2011
Начална дата: 13.07.2011
Дата на приключване: 13.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване управлението на човешките ресурси в общинска администрация Пловдив за постигане на по–висока ефективност в работата й.
Дейности: Дейност 1 Разпределение на отговорностите и задачите
Дейност 2 Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в ЦДГ (на пряко подчинение на Общината)
Дейност 3 Преглед на разработените документи в сферата на човешките ресурси (ЧР) от реализираните в тази област проекти на МДААР и МС с цел адаптирането за съответните целеви групи
Дейност 4 Посещение в страна членка на ЕС и проучване на добри практики в тази област
Дейност 5 Провеждане на кръгла маса за текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в целодневните детски градини (ЦДГ) и споделяне на добри практики от работно посещение в страна - членка на ЕС
Дейност 6 Разработване на методологии, наръчници, инструкции за целевите групи, съобразени с техните особености
Дейност 7 Съпътстващи обучения за целевите групи както следва: Специализирани обучения за директорите на ЦДГ Обучения за служителите в дирекция „ОН” към ОА Пловдив
Дейност 8 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 708 BGN
Общ бюджет: 91 164 BGN
БФП: 91 164 BGN
Общо изплатени средства: 86 606 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 684 BGN
2013 58 922 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 606 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 532 BGN
2013 53 958 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 153 BGN
2013 4 964 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 116 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Срещи на екипа
Индикатор 2 По Дейност 2 - Разработен анализ
Индикатор 3 По дейност 2 - Изведени проблеми относно квалификацията на кадрите
Индикатор 4 По Дейност 3 - Адаптирани документи
Индикатор 5 По Дейност 4 - Посещение в страна членка на ЕС
Индикатор 6 По Дейност 5 - Доклад от кръгла маса
Индикатор 7 По Дейност 6 - Разработени документи
Индикатор 8 По Дейност 7 - Проведени обучения
Индикатор 9 По Дейност 7 - Участници в обучения
Индикатор 10 По Дейност 8 - Публикации в медиите
Индикатор 11 По Дейност 8 - Информационни материали
Индикатор 12 По Дейност 8 - Пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз