Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0005-C0001
Номер на проект: M13-22-5
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 07.08.2014
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Летница
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация
Дейности: Дейност 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама членове – ръководител и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на членовете, като се подготви график за ежемесечните срещи на екипа. На всяка среща ще се отчита напредъка по проекта, констатираните пропуски и несъответствия (ако има такива) и начините за тяхното преодоляване. Екипът за организация и управление на проекта е изцяло ангажиран с изпълнението на дейностите и отчитането на резултатите от тях.
Дейност 2. Обучаване по ключови компетентности 2.1 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 33 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни. Предназначено е за служителите в общинска администрация, предвид важността на тематиката за ефективната работа на администрацията. 2.2 Комуникативни и презентативни умения В обучението ще бъдат включени 20 служители, изпълняващи ръководни и експертни функции в администрацията. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 2.3 Развитие на умения за лична ефективност, организиране и планиране на работното време В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Предназначено е за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация.
Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация 3.1 Прилагане на Административно процесуалния кодекс (за неюристи) /сигнатура по Каталога за 2014 – ПП-6.2/. В обучението ще се включат двама служители на общинската администрация. Обучението е с продължителност 1,5дни, 12 часа. Целта е да се е изградят знания и умения за правилното прилагане на АПК. 3.2 Прилагане на Закона за личните данни /сигнатура по Каталога за 2014 - ПП–8/. В обучението ще се включат двама общински служители, ангажирани с обработването на лични данни. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 часа. Целта на обучението е служителите да се запознаят със Закона за личните данни и неговото прилагане в работата си. На участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална и заключителна. Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за информиране на служителите за предстоящите обучения. Изработка на банер - ще бъде поставен пред залите при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Тефтери за писане с логото на програмата ще се предоставят на служителите. Чанти за документи, които служителите ще ползват за съхраняване на материалите. Заявления за формиране желанията на участниците за включване в съответните обучения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
"СИП 2000" ЕООД
САФО - ИГНАТ ИГНЕВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 916 BGN
Общ бюджет: 56 098 BGN
БФП: 56 098 BGN
Общо изплатени средства: 14 983 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 983 BGN
2015 0 BGN
14 983 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 736 BGN
2015 0 BGN
12 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 247 BGN
2015 0 BGN
2 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Изработени банери
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Изработени брошури
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Изработени заявления
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Изработени семинарни папки
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Изработени тефтери
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Изработени чанти за документи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз