Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0017-C0001
Номер на проект: A10-13-17
Наименование: Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 21.12.2011
Дата на приключване: 21.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципите на прозрачност и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1 - Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта
Дейност 2 - Работни срещи на екипа за управление на проекта
Дейност 3 - Провеждане на външен одит по проекта
Дейност 4 - Извършване на междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие
Дейност 5 - Подготвител-ни дейности по разработване на общинския план за развитие за следващия планов период
Дейност 6 - Проучване на европейския опит в областта на формиране, разработване и изпълнение на местни политики, планови документи и участието на гражданското общество в този процес
Дейност 7 - Разработване на Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики на община Балчик
Дейност 8 - Разработване и въвждане на вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР
Дейност 9 - Провеждане на анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритети в развитието на община Балчик за периода 2014- 2020 г.
Дейност 10 - Организиране и провеждане на дискусионен форум на тема „Визия и приоритети за развитие на община Балчик 2014-2020”
Дейност 11 - Организиране и провеждане на деветнаде-сет „Граж-дански панели”
Дейност 12 - Създаване на Онлайн дискусионен форум на интернет страницата на община Балчик
Дейност 13 - Организиране и провеждане на Кръгла маса „Визия и приоритети за развитие на община Балчик 2014-2020”
Дейност 14 - Провеждане на обучение на общинските служители
Дейност 15 - Организиране и провеждане на две прес-конференции
Дейност 16 - Изпращане на съобщения до медиите
Дейност 17 - Изготвяне на визуализацион-ни материали
Дейност 18 - Подготовка и отпечатване на брошура с резултатите на проекта
Дейност 19 - Изготвяне и излъчване на видео клип за проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 059 BGN
Общ бюджет: 132 732 BGN
БФП: 132 732 BGN
Общо изплатени средства: 132 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 180 BGN
2013 56 588 BGN
2014 0 BGN
2015 - 65 BGN
132 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 753 BGN
2013 48 099 BGN
2014 0 BGN
2015 - 55 BGN
112 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 427 BGN
2013 8 488 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 BGN
19 905 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой сключени граждански договори с експерти
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой сключени граждански договори с екипа на проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой разработени правила за работа
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой проведени срещи на екипа за управление на екипа
Индикатор 5 По Дейност 3 - Брой доклади за извършен одит
Индикатор 6 По Дейност 4 - Брой реализирани анализи
Индикатор 7 По Дейност 4 - Брой разработени доклади
Индикатор 8 По Дейност 5 - Брой разработени доклади
Индикатор 9 По Дейност 6 - Брой проучени добри практики
Индикатор 10 По Дейност 6 - Брой посетени държави-членки на ЕС
Индикатор 11 По дейност 6 - Брой отпечатани наръчника
Индикатор 12 По Дейност 7 - брой разработени и въведени Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики на община Балчик
Индикатор 13 По Дейност 7 - Брой издадени Правила
Индикатор 14 По Дейност 8 - Брой разработени и въведени Вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР
Индикатор 15 По Дейност 8 - Брой издадени Вътрешни правила
Индикатор 16 По дейност 9 - Брой проведени социологически изследвания
Индикатор 17 По Дейност 9 - Брой анкетирани лица
Индикатор 18 По Дейност 9 - Брой доклади обобщаващи резултатите
Индикатор 19 По Дейност 10 - Брой проведени дискусионни форума
Индикатор 20 По Дейност 10 - Брой участници
Индикатор 21 По Дейност 10 - Брой попълнени анкети
Индикатор 22 По дейност 10 - Брой направени презентации
Индикатор 23 По Дейност 11 - Брой проведени „Граждански панели”
Индикатор 24 По Дейност 11 - Брой участници
Индикатор 25 По Дейност 11 - Брой направени презентации
Индикатор 26 По Дейност 12 - Брой създадени онлайн дискусионни форума
Индикатор 27 По Дейност 13 - Брой проведени кръгли маси
Индикатор 28 По Дейност 13 - Брой участници
Индикатор 29 По Дейност 13 - Брой попълнени анкети
Индикатор 30 По Дейност 13 - Брой направени презентации
Индикатор 31 По Дейност 14 - Брой проведени обучения
Индикатор 32 По Дейност 14 - Брой участници
Индикатор 33 По Дейност 15 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 34 По Дейност 15 - Общ брой участници
Индикатор 35 По Дейност 16 - Брой публикувани прес - съобщения
Индикатор 36 По Дейност 17 - Брой банери
Индикатор 37 По Дейност 17 - Брой инфолист
Индикатор 38 По Дейност 18 - Брой брошури
Индикатор 39 По Дейност 19 - Брой видеоклипове
Индикатор 40 По Дейност 19 - Брой излъчени репортажи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз