Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0009-C0001
Номер на проект: 0038-УО-1.4
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 17.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността и ефикасността при изпълнението на ОПТП и подпомагане на бенефициентите на програмата.
Дейности: Разходи за организация и управление на проекта Разходи за организация и управление на проекта
Дейност 1. Участие в обучения, семинари, конференции, работни срещи, посещения за обмяна на опит в страната и чужбина за служителите на УО В рамките на дейност 1 ще се осъществява участие на служителите в обучения, семинари, конференции, работни срещи, посещения за обмяна на опит, служебни пътувания за разширяване на компетенциите и повишаване на квалификацията в областта на цялостно управление, наблюдение, оценка и контрол на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Тази дейност е изцяло насочена към укрепването на капацитета на служителите на УО посредством повишаване и надграждане на професионалните им знания и умения чрез участието им в обучения, семинари, конференции, организирани от обучителни институции в страната и чужбина или от УО на ОПТП при идентифициране на конкретна нужда. По преценка на УО в тях може да участват и служители на финансовите дирекции, отговорни за счетоводното отчитане на разходите по проектите на бенефициентите, в рамките на структурите, където се намират бенефициентите на програмата, както и финансовите контрольори в същите структури, участващи в процеса по контрол на законосъобразността на разходването на средствата по програмата, а също така и структурите, занимаващи се с организирането и провеждането на обществените поръчки, и други структури имащи отношение към управлението/изпълнението на проекти по програмата. Специализираните обучения ще бъдат в следните индикативни области в зависимост от специфичните задължения, отговорности и нужди на експертите, както и според индивидуалните планове за обучение и развитие, а именно: общи принципи при управление на проектния цикъл, оценка и мониторинг на проекти от СФ на ЕС; изпълнение и контрол на проекти, прилагане на правото на ЕС от националните органи в държавите-членки; оценка и управление на риска и вътрешен контрол, нормативна база и прилагането й в областта на обществените поръчки; превенция на измамите, антикорупционни мерки и превенция на нередностите; възстановяване на неправомерно изплатени суми; контрол, одит и отчетност в бюджета на централната администрация; и други при идентифицирана нужда. Обмяната на опит със сходни структури в други страни-членки на ЕС е с цел повишаване на ефективността от функционирането на УО чрез усъвършенстване на прилаганата цялостна система от правила, процедури и документи в работния процес по управление на средствата от СКФ на ЕС. Този тип посещения са утвърдени като ефикасен източник за възприемане и въвеждане на добри практики и изграждане на капацитет на структурите, отговорни за управлението, мониторинга и контрола на усвояване на средствата от СКФ. Посещенията за обмяна на опит ще бъдат извършени с максимална продължителност до 7 дни. Организирането на семинари, конференции, работни срещи, заседания и др. за служителите на УО цели запознаване в детайли и практическа проверка на изградените системи за управление, контрол, мониторинг на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд, обсъждане на настъпили промени в нормативни изисквания и/или решаване на текущи проблеми, целящи подобряване на работните процеси в дирекцията и постигане на по-ефективно управление и изпълнение на програмата. Констатирана е нуждата на регулярна база да се обсъждат текущи въпроси, свързани с цялостното функциониране на дирекцията в качеството й на УО, оптимизирането на работния процес, както и сплотяване на колектива с цел постигане на добра работна атмосфера и ефективност на изпълняваните отговорности и задължения на служителите. Максималната продължителност на едно мероприятие не следва да надвишава 7 дни. Максимум четири броя семинари за служителите на УО на ОПТП ще бъдат организирани и проведени , възложено на външен изпълнител по реда, установен в ЗОП. За реализирането на тази част от дейност 1, частта от дейност 2, свързана с организиране и провеждане на максимум 8 обучения за бенефициентите по програмата, и цялата дейност 3 е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента, организиране и провеждане на обучения/семинари, с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента и провеждане на обучения/семинари, обособена позиция № 2: Организиране на обучения и семинари. В дейността са предвидени разходи за организиране на семинарите, осигуряване на материали за провеждането им, както и възнаграждения на лектори. Резултатът от тази дейност е разширяване на компетенциите, развиване и подобряване на практическите умения на служителите от УО при изпълнение на програмата. Планирани резултати от дейността: средно 10 сертификата /дипломи или други документи от съответните обучаващи институции от всеки служител на УО; средно 20 платени такси за участия в обучения в страната; средно 190 командировки в страната; средно 130 участия в обучения, конференции, семинари и др. в чужбина; Средно 30 участия в работни срещи, посещения за обмяна на опит и др. в чужбина ; Максимум 4 организирани и проведени семинара за служителите на УО на ОПТП.
Дейност 2: Специализирани обучения за бенефициентите на програмата В рамките на тази дейност ще бъдат реализирани максимум 8 обучения във връзка с актуализирането на документ Наръчник на бенефициентите по ОПТП, възложено на външен изпълнител по реда, установен в ЗОП. За реализирането на тази част от дейност 2, част от дейност 1 (организиране и провеждане на семинари за служителите на УО на ОПТП до 20 участници и цялата дейност 3 е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента, организиране и провеждане на обучения/семинари, с две обособени позиции:Обособена позиция №1: Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента и провеждане на обучения/семинари, Обособена позиция № 2: Организиране на обучения и семинари. В дейност 2 са предвидени разходи за организирането и провеждането на обученията. Същите ще бъдат насочени към служителите на бенефициенти по ОПТП. Целева група на тези обучения са: служители на структури- бенефициенти, отговорни за отчитането на проекти по ОПТП, включително експерти от финансови дирекции, отговорни за счетоводното отчитане на разходите по проекти; финансовите контрольори, участващи в процеса по контрол на законосъобразността на разходването на средствата; и структурите/звената, отговорни за организирането и провеждането на обществените поръчки за дейности, финансирани по проекти на ОПТП. В периода декември 2012 г. – септември 2014 г. се предвижда организирането и провеждането на максимум 6 работни срещи с бенефициенти по програмата с цел подобряване координацията, ефективността в работата им по изпълнение на проекти, обсъждане на текущи проблеми, както и теми, свързани с програмирането на периода 2014 г. – 2020 г. По преценка на УО в тях може да участват и служители на финансовите дирекции, отговорни за счетоводното отчитане на разходите по проектите на бенефициентите, в рамките на структурите, където се намират бенефициентите на програмата, както и финансовите контрольори в същите структури, участващи в процеса по контрол на законосъобразността на разходването на средствата по програмата, а също така и структурите, занимаващи се с организирането и провеждането на обществените поръчки, и други структури имащи отношение към управлението/изпълнението на проекти по програмата. С оглед своевременното изпълнение на дейността всички извършени разходи за работните срещи ще бъдат отчитани съгласно Наредба за командировките в страната. Предвидени са и средства за наемане на зала и хонорари за външни експерти/ лектори, когато е идентифицирана необходимост. Резултатът от дейността ще бъде подобряване и надграждане на знанията на служителите на бенефициентите относно цялостната система на управление, контрол и отчитане на изпълняваните проекти в рамките на ОПТП, както и настъпилите последващи промени в приложимите правила, процедури и работни документи. Планирани резултати от дейността: Максимум 8 обучения за бенефициентите на ОПТП във връзка с актуализирането на документ Наръчник на бенефициентите по програмата организиране и провеждане на максимум 6 работни срещи с бенефициентите, на които ще се обсъждат теми, свързани с изградената система за отчитане на проекти и настъпилите и последващите изменения в нея, с програмирането на програмата за периода 2014 г. – 2020 г., текущи проблеми и др.
Дейност 4: Осигуряване на специализирана литература. Дейност 4: Осигуряване на специализирана литература.
Дейност 3: Изготвяне на актуализиран документ Наръчник на бенефициентите по ОПТП. Дейност 3: Изготвяне на актуализиран документ Наръчник на бенефициентите по ОПТП. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени две актуализирани версии на документа Наръчник на бенефициентите по ОПТП. Необходимостта от актуализация се налага от настъпилите структурни промени, касаещи УО, промените в основните документи, свързани с управление и изпълнение на ОПТП и с цел подпомагане работата на бенефициентите на ОПТП. Този наръчник е практическо помагало за бенефициентите по отношение усъвършенстване системата на изпълнение и отчитане на проектите по програмата. В него чрез конкретни примери се разясняват на достъпен език множеството детайли от проектния цикъл и най-вече често срещани трудности и проблеми. Дейността се реализира чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента, организиране и провеждане на обучения/семинари, с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента и провеждане на обучения/семинари, Обособена позиция № 2: Организиране на обучения и семинари. Целта на тази дейност е бенефициентите да разполагат с актуална и лесно достъпна информация, свързана с подготовката, изпълнението, управлението и отчитането на проекти по програмата, тъй като наръчникът ще съдържа важни указания за създаване и поддържане на адекватна одитна пътека от бенефициентите по проекти по ОПТП, включително препоръчителна структура за досие на проект и какъв тип документи следва да се съхраняват за отделните типове дейности. УО предвижда актуализираният вариант на наръчника да бъде отпечатан под формата на книжка и предоставен на бенефициентите. Резултатът от тази дейност е наличие на максимум две актуализации на документа и по-специално осигуряване на адекватна и полезна информация за бенефициентите, която ще им бъде предоставена под формата на книжка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 177 330 BGN
Общ бюджет: 738 058 BGN
БФП: 738 058 BGN
Общо изплатени средства: 674 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 738 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 169 932 BGN
2011 17 984 BGN
2012 195 998 BGN
2013 312 917 BGN
2014 78 390 BGN
2015 - 100 821 BGN
674 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 627 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 144 443 BGN
2011 15 286 BGN
2012 166 598 BGN
2013 265 979 BGN
2014 66 632 BGN
2015 - 85 698 BGN
573 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 490 BGN
2011 2 698 BGN
2012 29 400 BGN
2013 46 937 BGN
2014 11 759 BGN
2015 - 15 123 BGN
101 160 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 3 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 4 Среден брой участия на експерти от структурите-бенефициенти в обучения
Индикатор 5 Обучения, конференции, семинари, работни срещи, заседания и др. в София
Индикатор 6 Обучения, конференции, семинари и др. в страната
Индикатор 7 Работни срещи, заседания и др. в страната
Индикатор 8 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение и семинари в чужбина
Индикатор 9 Брой работни срещи, посещения за обмяна на опит, заседания и др. в чужбина
Индикатор 10 Брой семинари за служителите на УО на ОПТП
Индикатор 11 Общ брой обучени служители на бенефициентите по Оперативна програма "Техническа помощ"
Индикатор 12 Брой изнесени лекции
Индикатор 13 Брой изготвени актуализирани наръчници
Индикатор 14 Брой отпечатани актуализирани наръчници
Индикатор 15 Брой закупени книги
Индикатор 16 Проведено публично представяне на актуализирания наръчник
Индикатор 17 Общ брой проведени работни срещи за бенефициентите по ОПТП
Индикатор 18 Общ брой обучени служители на УО- обучения, конференции, семинари в чужбина


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз