Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0094-C0001
Номер на проект: 13-13-95
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица
Бенефициент: Община Челопеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на публичното управление посредством ефективна координация и партньорство със заинтересованите страни при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица.
Дейности: Д4: Провеждане на обществени консултации на общински политики, включени в обхвата на разработваните планове и стратегии Изпълнителят следва да организира 2 публични/обществени обсъждания и 1 експертен форум, като предварително обяви по подходящ начин програма за тяхното провеждане и разпространи до заинтересованите страни разработените материали (методики, планове, програми или стратегии). Изпълнителят ще осигури модератори за провеждане на обсъжданията. Изпълнителят ще предостави възможност за изпращане на предложения от заинтересованите страни и ще отрази уместните предложения в разработените документи, преди тяхното одобрение и прилагане.
Д2: Разработване на социално-икономически профили, анализ на статистическа и пространствена информация и предварителни анализи по „разходи и ползи”, необходими за разработване на общинските планове за развитие Избраният външен изпълнител ще разработи социално-икономически профили на общините Челопеч и Копривщица, необходими за разработването на ОПР като минимум в следните тематични области: демография и човешки ресурси; икономика и бизнес среда; инфраструктура; околна среда; образование и здравеопазване. Изпълнителят ще анализира статистическа информация в статичен и динамичен аспект за периода 2003-2012 г. в посочените ключови области и ще направи заключения за проблемите и потенциала на територията, включително тяхната пространствена локализация. Изпълнителят ще извърши приоритетизация на предложените за включване в ОПР проекти и ще разработи предварителен анализ по „разходи и ползи” за 4 инфраструктурни инвестиции.
Д5: Провеждане на съпътстващи обучения на служители и представители на СГО свързани с въведената методика за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики Дейността ще бъде осъществена от избран външен изпълнител с подкрепата на екипа за управление. Обученията ще бъдат проведени като еднодневни семинари за всяка администрация-партньор и в тях ще се включат общински служители и представители на СГО. Изпълнителят ще трябва да представи като минимум следните теми: 1) Процес на планиране и прилагане на общински политики и ролята на местните общности в него; 2) Структура и съдържание на плановете и стратегиите разработвани на местно ниво; 3) Отговорности на местните власти и възможни източници на финансиране на общинските инвестиции.
Д1: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг и контрол на политиките в общини Челопеч и Копривщица Избраният външен изпълнител ще разработи Методика за мониторинг и контрол на реализирането на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. и на прилаганите политики от администрациите партньори по проекта. В методиката ще бъдат разработени процедури за включване на представители на заинтересованите страни в работни групи (РГ), правила за работа на РГ, процедури и документи, необходими за тяхното изпълнение. Разработената методика ще бъде одобрена от общинския съвет и възложени от кмета за изпълнение за всеки от партньорите.
Д7: Дейности за информация и публичност За информиране на обществеността относно проектните резултати и финансирането на проекта ще бъдат предприети действия за визуализация, конкретно:  Провеждане на две пресконференции: при стартиране и завършване на проекта;  Изпращане на съобщения до пресата преди стартиране и/или завършване на ключови дейности по проекта (обучения, анализи, стратегии), както и преди обсъждания със заинтересованите страни на продукти от проектните дейности;  Публикуване на информация за напредъка на проекта на официалните интернет страници на партньорите по проекта;  Подходящо оформление на документите, на обучителните материали и на кореспонденцията по проекта. Дейността ще се изпълнява от екипа по проекта със съдействието на външните изпълнители, в съответствие с публикуваните „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност”.
Д6: Управление на проекта Дейността включва оперативно и финансово управление на проекта, докладване, вътрешен мониторинг, провеждане на процедури за възлагане и управление на договорите, сключени с външни изпълнители. Дейността ще се изпълнява от екип за управление на проекта, съставен от служители на партниращите администрации. Рзпределението на отговорностите между членовете на екипа е детайлно определено в посочената методологията.
Д3: Разработване на общински планове за развитие с програми за тяхната реализация и секторни общински стратегии за икономическо развитие/развитие на туризма, управление на общинската собственост и околната среда за периода 2014-2020 г. на целевите о Избраният изпълнител ще разработи Общински планове за развитие на общините Челопеч и Копривщица за периода 2014-2020 г., програми за реализация на плановете и секторни общински стратегии. Изпълнителят ще извърши дейността в съответствие с публикуваните Методически указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други подходящи методически документи за стратегическо планиране на местно ниво. Общинските планове за развитие трябва да съдържат като минимум следните елементи: 1) Ситуационен анализ на проблемите и потенциала на територията, като използва създавените по проекта социално-икономически профили, анализираната статистическа и пространствена информация. 2) Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите; 3) Визия, стратегия, цели, приоритети и конкретни проекти, адресирани към установените проблеми и сравнителни предимства на територията; 4) Финансова рамка на плановете, съобразена с абсорбционния капацитет на администрациите и възможните източници на финансиране; 5) Механизъм за изпълнение, наблюдение и контрол на плановете в съответствие с разработената методика по проекта. Изпълнителят трябва да вземе под внимание интересите и да допълни плановите документи с релевантните предложения, направени при обществените обсъждания от заинтересованите страни. Изпълнителят следва да разработи програми за реализация на плановете, като прилага концепцията за управление на портфолио от проекти. Програмата трябва да кореспондира с предвижданията на плана и секторните стратегии. Изпълнителят ще разработи секторни общински стратегии за икономическо развитие и управление на общинската собственостза община Челопеч и стратегия за развитие на туризма и стратегия за управление на общинската собственост за община Копривщица. Изпълнителят ще осигури съответствие между плановете и стратегиите, тяхната хоризонтална и вертикална съгласуваност и интеграция на глобалните екологични цели.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
"Грийн офис" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 674 BGN
Общ бюджет: 40 161 BGN
БФП: 40 161 BGN
Общо изплатени средства: 40 161 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 935 BGN
2015 27 226 BGN
40 161 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 995 BGN
2015 23 142 BGN
34 137 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 940 BGN
2015 4 084 BGN
6 024 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Брой разработени анализи на съществуващи практики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Брой разработени методики за мониторинг и контрол на политиките
Индикатор 3 (Д) По Д2: Брой разработени социално-икономически профили
Индикатор 4 (Д) По Д2: Брой разработени анализи на статистическа и пространствена информация за разработване на ОПР
Индикатор 5 (Д) По Д2: Брой разработени анализи „разходи и ползи”за приоритетни инвестиции
Индикатор 6 (Д) По Д3: Брой р азработени общински планове за развитие Брой разработени програми за реализация на общинските планове за развитие
Индикатор 7 (Д) По Д4: Брой обществени обсъждания.
Индикатор 8 (Д) По Д4: Брой проведени семинари
Индикатор 9 (Д) По Д4: Брой приети документи след консултации със заинтересованите страни
Индикатор 10 (Д) По Д5: Брой проведени съпътстващи обучения;
Индикатор 11 (Д) По Д5: Брой обучени лица
Индикатор 12 (Д) По Д6: Брой одобрени доклади
Индикатор 13 (Д) По Д7: Брой проведени пресконференции Брой разпространени прессъобщения
Индикатор 14 (Д) По Д7: Брой публикувани статии и интервюта в медиите
Индикатор 15 (Д) По Д7: Брой разпространени рекламни листовки
Индикатор 16 (Д) По Д7: Брой раздадени рекламни комплекти за писане
Индикатор 17 (Д) По Д7: Брой раздадени рекламни чаши


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз