Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.04-0004-C0001
Номер на проект: К09-24-4С
Наименование: Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията
Бенефициент: Министерство на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2009
Начална дата: 28.05.2009
Дата на приключване: 28.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионализма в звената, които имат функции по отношение на съдебната власт и подпомагат или се отчитат пред министъра на правосъдието
Дейности: Повишаване на капацитета на Съвета по законодателство с оглед подпомагане на министъра в правомощията му по изработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани със съдебната система Анализ на ефективността на работата на Съвета по законодателство; анализ на подобни структури в министерствата, отговарящи за правосъдието в държави членки на ЕС; едно работно посещение в държава членка на ЕС; изготвяне на обучителна стратегия за служителите на СЗ; провеждане на 5 специализирани тридневни обучения
Обучение на организационни звена на Министерството на правосъдието за подпомагане на министъра във връзка с взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт Анализ на нуждите от повишаване на квалификацията на служителите от отдел "Взаимодействие с органите на съдебната власт и кадри в съдебната система" и "Финансов контрол на частните съдебни изпълнители и статистика", както и на служители от Инспектората на МП; анализ на подобни структури в министерствата, отговарящи за правосъдието в страните членки на ЕС; едно работно посещение на служители в държава-членка на ЕС; изготвяне на обучителна стратегия за служителите; провеждане на 6 специализирани обучения
Обучение на държавните съдебни изпълнители Обучение на държавните съдебни изпълнители по прилагането на новия ГПК; 113 съдебни изпълнители ще бъдат обучени за обучаващи; 5 пилотни обучения, в които съдебни изпълнители ще извършат обучението; изготвяне на обучителни материали;
Обучение на съдии по вписванията Обучение на съдии по вписванията по прилагане на новия ГПК, по ЗКРИ и по ЗУТ; разработване на учебни материали; 113 съдии по вписванията ще бъдат обучени за обучаващи; по 5 пилотни обучения от всеки вид, в които съдиите по вписванията ще извършат обучението;
Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията Анализ на текущото състояние на подходите за мотивиране на съдиите по вписванията и на държавните съдебни изпълнители; анализ по документи на приложимите практики на други държави членки на ЕС; разработване на методика за атестиране на СВ и ДСИ
Дейности за информация и публичност Откриване и закриване на проекта с пресконференция; организация на кръгли маси; публикации в печатните медии и излъчвания в електронните медии
Одит извършване на цялостен одит след приключване на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 208 379 BGN
Общ бюджет: 972 869 BGN
БФП: 972 869 BGN
Общо изплатени средства: 971 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 972 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 259 740 BGN
2010 91 907 BGN
2011 562 235 BGN
2012 68 122 BGN
2013 1 211 BGN
2014 - 11 832 BGN
2015 0 BGN
971 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 826 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 220 779 BGN
2010 78 121 BGN
2011 477 899 BGN
2012 57 904 BGN
2013 1 029 BGN
2014 - 10 057 BGN
2015 0 BGN
825 675 BGN
В т.ч. Национално финансиране 145 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 38 961 BGN
2010 13 786 BGN
2011 84 335 BGN
2012 10 218 BGN
2013 182 BGN
2014 - 1 775 BGN
2015 0 BGN
145 707 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1: съставен доклад от анализа на ефективността на СЗ
Индикатор 2 По Д 1: брой служители с повишена квалификация в резултат от обмена
Индикатор 3 По Д 1: брой обучени служители
Индикатор 4 По Д 1 брой курсове за обучение
Индикатор 5 По Д 1 брой учебни материали
Индикатор 6 По Д 2 съставен доклад от анализа
Индикатор 7 По Д 2 брой служители с повишена квалификация в резултат от обмена
Индикатор 8 По Д 2 брой обучени служители
Индикатор 9 По Д 2 брой курсове за обучение
Индикатор 10 По Д 2 брой учебни материали
Индикатор 11 По Д 3 брой обучени ДСИ за обучаващи
Индикатор 12 По Д 3 брой обучени ДСИ в резултат на пилотното обучение
Индикатор 13 По Д 3 брой внесени подобрения в програмата за обучение в резултат от анализа
Индикатор 14 По Д 3 брой учебни материали
Индикатор 15 По Д 3 брой интерактивни мултимедийни материали
Индикатор 16 По Д 4: брой обучени СВ за обучаващи
Индикатор 17 брой обучени СВ в резултат на пилотното обучение
Индикатор 18 По Д 4: брой курсове за обучение
Индикатор 19 По Д 4 брой учебни материали
Индикатор 20 По Д 4 брой внесени подобрения в програмата за обучение
Индикатор 21 По Д 4 брой интерактивни мултимедийни материали
Индикатор 22 По Д 5 брой установени практики за мотивация и атестиране
Индикатор 23 По Д 5 брой установени индикатори за атестиране
Индикатор 24 По Д 5 брой проучени практики на ЕС
Индикатор 25 По Д 6 брой кръгли маси
Индикатор 26 По Д 6 брой посетители на кръглите маси
Индикатор 27 По Д 6 брой проведени пресконференции
Индикатор 28 По Д 6 брой публикации в пресата
Индикатор 29 По Д 6 брой излъчвания в електронните медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз