Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0085-C0001
Номер на проект: 13-13-86
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж
Бенефициент: Община Мъглиж
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 04.11.2013
Дата на приключване: 04.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на политики от Община Мъглиж за успешно стратегическо планиране за периода 2014 – 2020 г.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта
Дейност 2 – Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж
Дейност 3 – Разработване на Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г.
Дейност 4 – Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Мъглиж
Дейност 5 – Разработване на стратегически планови документи на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г.
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 751 BGN
Общ бюджет: 66 322 BGN
БФП: 66 322 BGN
Общо изплатени средства: 66 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 322 BGN
2015 0 BGN
66 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 374 BGN
2015 0 BGN
56 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 948 BGN
2015 0 BGN
9 948 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 - Заповед на кмета на Община Мъглиж за сформиране на ЕУП Сключени договори с членовете на ЕУП Протоколи от проведени работни срещи Финален технически и финансов отчет
Индикатор 2 (Д) 2 - Разработени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж. Решение на ОбС Мъглиж за приемане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж.
Индикатор 3 (Д) 3 - Брой изготвени анализи на нуждите на заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) 4 - Извършена последваща оценка на ОПР
Индикатор 5 (Д) 5 - Проведени работни дискусии Разработени стратегически документи на общинско ниво Решения на ОбС за приемане на стратегически документи на общинско ниво
Индикатор 6 (Д) 6 - Проведени пресконференции Изготвени информационни банери Изготвени информационни табели Изготвени и размножени брошури Изготвени и размножени папки Изготвени и размножени тефтери Изготвени и бележници Химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз