Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0010-C0001
Номер на проект: 14-11-10
Наименование: „Оптимизиране структурата и функциите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, посредством провеждане на функционален анализ“
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране работата на държавната администрация и подобряване на нейната организация и функционалност , посредством провеждане на функционален анализ в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.
Дейности: Дейност 1 Дейности по управление на проекта
Дейност 5 Информация и публичност на проекта
Дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на функционалния анализ по ЗОП
Дейност 4 Дейности за подобряване на организацията и функционалността на администрацията. Провеждане на обучение на служителите.
Дейност 3 Провеждане на функционален анализ, съгласно Единната методология за функционален анализ в държавната администрация и Наръчника към нея.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
"Ес Кей Про Сървиз" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 600 BGN
Общ бюджет: 59 647 BGN
БФП: 59 647 BGN
Общо изплатени средства: 15 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 920 BGN
2015 0 BGN
15 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 532 BGN
2015 0 BGN
13 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 388 BGN
2015 0 BGN
2 388 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой сключени граждански договори
Индикатор 2 (Д) Брой изработени часове по проекта от екипа за управление
Индикатор 3 (Д) Брой отчети
Индикатор 4 (Д) Подготвена тръжна документация съгласно изискванията; 1 бр. проведена тръжна процедура и избран изпълнител за извършване на анализа в администрацията на кандидата
Индикатор 5 (Д) 1 бр. разработен (и приведен) анализ съгласно ЕМФА;
Индикатор 6 (Д) Доклад и план
Индикатор 7 (Д) Препоръки
Индикатор 8 (Д) Доклад
Индикатор 9 (Д) Проведени. срещи на работната група и участници;
Индикатор 10 (Д) Проведено 1 бр. Двудневно обучение за общо 20 участници - представители на работната група;
Индикатор 11 (Д) 1 поставена информационна табела
Индикатор 12 (Д) 500 бр. разпространени информационни и рекламни материали ( брошури)
Индикатор 13 (Д) 3 Бр. платени публикации вмедиите
Индикатор 14 (Д) 2 Бр. проведени пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз