Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0100-C0001
Номер на проект: 13-13-101
Наименование: Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на община Марица
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри процеса на разработване и прилагане на политики в община „Марица” в партньорство и координация с всички заинтересовани страни и да се въведат механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинските политики
Дейности: Д 1: Организация и управление Организационната дейност ще започне след сключване на Договора за финансиране на проекта между Договарящия орган и Бенефициента. Официалният старт на проекта ще бъде даден с публикация в регионалния печат. Ще бъде проведена начална пресконференция.Ще се проведат първите срещи на екипа по проекта и ще се изготви подробен план-график за функциите и отговорностите на екипа в изпълнението на проекта. Ще бъдат сключени договори с екипа на проекта.Екипът на проекта ще се състои от: ръководител, координатор и счетоводител. Ръководителят на проекта ще подготви система за работа на екипа, съдържаща методика и срокове за възлагане и изпълнение на всяка задача в съответствие със заложения план на действие, система за конфиденциалност, отчетност и контрол, той отговаря за цялостното управление на. Координаторът на проекта отговаря за планиране и контрол при изпълнение на предвидените дейности, планиране и организация на отчетната дейност по проекта, подготовка на изискваните доклади за изпълнението. Счетоводителят на проекта носи отговорност за финансовата отчетност на проекта, като следи, контролира и изготвя необходимата финансова документация и оперативно отговаря за разплащанията по проекта. Екипът следи и контролира цялостното изпълнение на всички дейности по проекта. Организира и контролира подготовката на тръжните процедури.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП Ще бъде избран изпълнител, който да разработи тръжната документация за възлагане по реда на ЗОП. Дейността ще се контролира от екипа по проекта и включва планиране, изготвяне и контролиране дейностите по подготовка на тръжна документация за възлагане изпълнение на дейности на външни изпълнители. Процедурите ще бъдат организирани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – ЗОП, нормативните актове, уреждащи изискванията за допустимост на разходите по ОПАК и др.
Дейност 3: Разработване на политики и механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им Дейността включва няколко поддейности и ще бъде възложена на изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗОП.Поддейност3.1: Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. Дейността включва няколко етапа, като на всеки етап ще бъдат включени всички заинтересовани страни чрез провеждане на обществени обсъждания, информационни кампании, публикации в интернетстраницата на общината и др. Дейността стартира с оценка на Общинския план за развитие за предишния планов период 2007-2013г. и е свързана. Ще се събере и анализира актуална и достоверна информация, статистически данни, обобщения от реализирани вече изследвания и други данни, очертаващи социално-икономическия профил и устройството на общината. Ще бъдат направени анализ на ползите и разходите, преглед на поставените цели и постигнатите резултати. Ще бъдат изведени изводи относно наличието на негативни тенденции в развитието или нереализирани потенциали, които следва да бъдат използвани пълноценно и ефективно. Общинският план за развитие е документ, в който задължително следва да бъдат дефинирани визията и стратегическите цели за развитие на общината. В него ще бъдат определени приоритетите за развитие;Ще бъдат формулирани мерки и конкретни дейности за изпълнение на приоритетите;Ще се изготви индикативна финансова таблица, която да обобщи необходимите финансови ресурси за реализацията на плана; Ще се изготви система от правила за мониторинг, контрол и оценка; Ще бъде изготвена програма за реализация на ОПР, която представлява оперативният инструмент чрез който ще бъдат постигнати заложените в стратегията на плана цели и ще бъдат реализирани предвидените мерки; Поддейност 3.2:Изготвяне на екологична оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. Ще бъдат разработени Доклад „Анализ на тенденциите в развитието на екологичните системи в общината и оценка на чувствителните зони в плановия период” и Доклад „Прогнозен анализ в развитието на екосистемите и биологичното разнообразие в община „Марица”. При анализите и оценките ще се анализира видовете несигурност, свързани с липсата на базова информация и липсата на прецизност при измерване на въздействията, ще се извърши оценка на основните компоненти на околната среда. При определянето на районите, където могат да се очакват и предвидят значителни екологични въздействия ще се анализират и оценяват природнит ересурси и екосистемите, състоянието и прогнозата за състоянието на околната среда, компонентите въздух, води, почви, флора и фауна, защитени територии и др. Поддейност3.3:Изготвяне на оценка за социално-икономическото въздействие на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.Дейността представлява педварителна оценка на социално-икономическото въздействие на плана за развитие за следващия период-2014-2020г. Ще бъде изготвен предварителен анализ на ползите и разходите, очаквано разпределение на ползите и разходите между различни групи с включване на потенциално заинтересовани страни. Поддейност 3.4: Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на Инвестиционна стратегия на община „Марица”. Ще бъдат разработени, одобрени от Кмета на общината и въведени с решение на Общинския съвет в общинската администрация правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиките в сферата на инвестиционната политика. Ще се организира еднодневно обучение на 7 бр. ключови експерти от общинската администрация, които да прилагат разработените документи. Поддейност 3.5: Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на Младежка стратегия на община „Марица”. Ще бъдат разработени, одобрени от Кмета на общината и въведени в общинска администрация правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиките на общинска администрация в сферата на младежката политика. Ще се организира еднодневно обучение на 6 бр. ключови експерти от общинската администрация, които да прилагат разработените документи. Поддейност 3.6 Разработване на стратегия за управление на общинската собственост и правила за мониторинг и оценка на изпълнението й.Дейността предвижда разработване на стратегия за управление на общинската собственост и съответни правила за мониторинг и оценка на изпълнението й. Разработването на стратегията е свързано с дефинирани краткосрочните и дългосрочните цели на общината и събиране на цялата необходима информация като база данни, анализирането й и систематизирането й в цялостен документ, очертаващ политиката на общината. За разработването на стратегията се предвижда създаване на работна група с включени всички заинтересовани лица и целеви групи по проекта, както и организиране на еднодневнообучение на 7 бр. ключови експерти от общинската администрация, които да следят за изпълнението на стратегията, след одобрението й и въвеждането й с решение на Общинския съвет.
Дейност4: Информация и публичност Дейността стартира с избор на изпълнител. Изборът на този вид дейности е обоснован от необходимостта за информиране на местната общност за целите на проекта и постигане на широка гласност за предвидените дейности и мероприятия. В началото на проекта се предвижда провеждането на пресконференция, която ще предостави информация за целите на проекта, основните дейности и предоставената финансова помощ от Оперативаната програма и ЕСФ. Предвижда се и заключителна пресконференция, даваща информация за постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта.Ще бъдат направени две платени публикации в пресата на областно ниво, които ще дават информация за предоставената безвъзмездна финансова помощ, хода на проекта, обхванатите целеви групи, планираните мероприятия и в заключителен етап постигнатите резултати. Ще бъдат изработени информационни материали: брошури представящи целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение, табели за Общинската администрация и офиса на проекта, банер за провеждането на пресконференциите, плакати за населените места от общината, химикалки и тефтери с логото на оперативната програма, необходими за обученията в съответствие с Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия, които ще информират местното население, медиите и заинтересованите лица. Ще се публикува периодично информация на сайта на общината.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 732 BGN
Общ бюджет: 66 087 BGN
БФП: 66 087 BGN
Общо изплатени средства: 66 087 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 087 BGN
2015 0 BGN
66 087 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 174 BGN
2015 0 BGN
56 174 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 913 BGN
2015 0 BGN
9 913 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Община "Марица", въвела правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Издадени заповеди за назначаване на екип за управление
Индикатор 3 (Д) Сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 4 (Д) Подготвена тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и проведени процедури
Индикатор 5 (Д) Сключени договори с изпълнител
Индикатор 6 (Д) Проведени обществени обсъждания
Индикатор 7 (Д) Изготвени доклади
Индикатор 8 (Д) Изготвени стратегически и планови документи
Индикатор 9 (Д) Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически и планови документи
Индикатор 10 (Д) Обучени ключови експерти
Индикатор 11 (Д) Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Дейност 1: Заповед за определяне на екип по проекта
Индикатор 13 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 14 (Д) Дейност 1: Възложени договори с изпълнители-5бр
Индикатор 15 (Д) Дейност 1: Успешно приключени договори с изпълнители- 5бр.
Индикатор 16 (Д) Дейност 1: Приети отчети от УО на ОПАК и верифицирани плащания
Индикатор 17 (Д) Дейност 2: Налична документация, необходима за провеждане на процедурите
Индикатор 18 (Д) Дейност 3: Проведени обществени обсъждания
Индикатор 19 (Д) Дейност 3: Изготвени анализи и оценки
Индикатор 20 (Д) Дейност 3: Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически и планови документи
Индикатор 21 (Д) Дейност 3: Разработени стратегия за управление на общинската собственост
Индикатор 22 (Д) Дейност 3: Изготвен Общински план за развитие на община "Марица" за периода 2014- 2020г.
Индикатор 23 (Д) Дейност 3: Проведени 3 групови обучения
Индикатор 24 (Д) Дейност 3: Обучени 20 ключови експерти
Индикатор 25 (Д) Дейност 4: Проведени 2 пресконференции
Индикатор 26 (Д) Дейност 4: Публикувани 2 платени публикации
Индикатор 27 (Д) Дейност 4: Направени 6 публикации в сайта на общината
Индикатор 28 (Д) Дейност 4: Периодични публикации в интернет страницата на общината
Индикатор 29 (Д) Дейност 4: Разпространени информационни материали: 500 бр. брошури, 20бр.плаката, 300бр. тефтери, 300бр. химикалки
Индикатор 30 (Д) Дейност 4: Изработен 1 банер за нуждите на пресконференциите
Индикатор 31 (Д) Дейност 4: Изработени 2 информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз