Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.03-0001-C0001
Номер на проект: K10-21-1/02.02.2010
Наименование: Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 31.03.2010
Начална дата: 30.04.2010
Дата на приключване: 15.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на мотивацията, ефективността, ефикасността и обществената отговорност на държавната администрациячрез управление на изпълнението на служителите с акцент върху постигнатите резултати
Дейности: Д1-Подготовка на тръжна документация и провеждане на търгове по ЗОП
Д2-Преглед на състоянието на приложението на съществуваща-та система за оценка на изпълнението чрез провеждане на допитване до служителите в държавната администрация
Д3-Разработване на варианти на модел за усъвършен-стване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация
Д4-Разработване на конкретни проекти на нормативни актове за изменение и допълнение на нормативната уредба относно оценката на изпълнението на служителите в държавната администрация
Д5-Въвеждане на усъвършенст-ваната система за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация на централно, областно и общинско ниво.
Д6-Провеждане на дейности за информация и публичност.
Д7-Провпровежда-не на одит на изпълнението на проекта.
Д8-Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 827 606 BGN
Общ бюджет: 549 135 BGN
БФП: 549 135 BGN
Общо изплатени средства: 548 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 549 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 758 BGN
2011 150 606 BGN
2012 360 106 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
548 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 466 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 095 BGN
2011 128 015 BGN
2012 306 090 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
466 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 664 BGN
2011 22 591 BGN
2012 54 016 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 271 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1-Изготвена тръжна документация за изпълнение на дейности 2,3, 5, 6 и 7.
Индикатор 2 Д1-Проведени тръжни процедури. Подписани договори.
Индикатор 3 Д2-Разработени най-малко 3 въпросници.
Индикатор 4 Д2-Проведени допитвания с три целеви групи – оценяващи ръководители, контролиращи ръководители и оценявани служители от 30 структури на централно ниво, 5 на областно ниво и 30 на общинско ниво.
Индикатор 5 Д2-Предложения за изменение на нормативни актове
Индикатор 6 Д3-Разработени варианти на модел на усъвършенствана система за оценка на изпълнението.
Индикатор 7 Д3-Одобрен вариант на модел въз основа на оценката на въздействието
Индикатор 8 Д3-Разработена рамка на компетентнос-тите за ръководните и експертните длъжности в администрацията
Индикатор 9 Д3-Разработени индикатори за проследяване на реалното изпълнение. Разработени проекти на форму-ляри за оценка на изпълнението и формуляри за работни планове.
Индикатор 10 Д4-Разработени проекти на нормативни актове или за изменение на нормативни актове
Индикатор 11 Д5-Разработен план за въвеждане на системата за оценка на изпълнението. Разработено и отпечатано ръководство за приложение на системата в 10 000 екземплари. Разработени програми за обучение, план-график за обучение и проведено обучение на до 500 служит
Индикатор 12 Д6-Проведени 2 конференции с участието на до 200 участници.
Индикатор 13 Д6-Брой от отпечатани информационни материали
Индикатор 14 Д6-Публикувани до 4 статии в 2 ежедневници.
Индикатор 15 Д7-Предадени междинен и окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз