Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0064-C0001
Номер на проект: 13-13-65
Наименование: Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на политики и стратегическо планиране в Община Трявна в партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта През първия месец от стартирането на проекта ще бъде назначен екип за управление на проекта, състоящ се от Ръководител, Счетоводител, Координатор и Администратор, които са лица с нужния опит и квалификация. Екипът ще ръководи проекта съгласно правилата на Управляващия орган и ще извършва мониторинг при изпълнение дейностите по проекта, което е предпоставка за успешното реализиране на проекта. Екипът ще организира и провежда работни срещи, на които ще се разработват и актуализират оперативни планове и ще бъде обсъждан напредъка на дейностите по проекта. Екипът ще разработва документациите за избор на изпълнители по ЗОП, ще отговаря за административните и отчетни дейности по проекта, осчетоводяване и разплащания. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол.
Дейност 2 Последваща оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013г. на Община Трявна Ще бъде извършена независима външна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на Община Трявна в съответствие с разпоредбите на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагане на закона за регионално развитие и препоръчаната от МРРБ методика за оценка. Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Резултатите от оценката ще бъдат представени в доклад, отразяващ изпълнението на плана и представящ резултатите от изпълнението. На базата на изготвения доклад ще бъдат изготвени и предложения за подобряване на работата на общинските органи, вкл.прилагане на партньорство и публичност, препоръки за разработване на ОПР за следващия програмен период 2014 – 2020 г.
Дейност 3 Разработване на общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. Общинският план за развитие (ОПР) се разработва за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие, като следващият планов период обхваща 2014-2020 г. Този стратегически документ обвърз¬ва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината. По проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет е проведено проучване за социално икономическото състояние на област Габрово и Община Трявна,. Разработена е и методология с унифицирана система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Областната стратегия и общинските планове за развитие. Изхождайки от направеното проучване за социално икономическото състояние на област Габрово и Община Трявна по проекта на областна администрация, предвижданията на областната стратегия за развитие и другите национални и регионални стратегически документи, в рамките на дейността по настоящия проект ще бъдат изготвени останалите компоненти, необходими за цялостния програмен документ – визия за развитие на общината, стратегически цели, приоритети, мерки, инидикативна финансова таблица, програма за реализация. Дейността включва следните подейности: Поддейност1 Информиране на гражданите и заинтересованите страни, чрез публикации в местен вестник и на сайта на общинска администрация за провеждане на обществено обсъждане за формулиране на визия за развитие на общината, стратегически цели, приоритети, мерки, конкретни проектни идеи и изготвяне на индикативна финансова таблица и програма за реализация на плана. Поддейност 2 Провеждане на обществено обсъждане за формулиране на визия за развитие на общината, стратегически цели, приоритети, мерки, конкретни проектни идеи и изготвяне на индикативна финансова таблица и програма за реализация на плана. Тази поддейност включва провеждане на Обществен форум между равнопоставени участници, които са раз¬пределени по работни маси в зависимост от своята професионална или социална принадлежност (администрация, бизнес, култура, образование, млади хора, малки населени места и др.). Предвижда една маса за гости или външни експерти, които участват във форум сесиите с цел да дадат своя експертен/ професионален принос за вземането на общи решения. Освен това в залата ще има достатъчно места за на-блюдатели на процеса и представители на медиите. Дискусията се води от външен професионален модератор, а организацията на процеса се осъществява от екипа за управление на проекта. По време на фо¬рум сесията участниците ще дадат своите мнения за формулиране на визия за развитие на общината, стратегически цели, приоритети, мерки, конкретни проектни идеи, изготвяне на индикативна финансова таблица и програма за реализация на плана. Ще бъде изготвен доклад от проведените консултации, който ще послужи за изготвяне на стратегическата част на плана. Поддейност 3 Изготвяне на стратегическа част на общински план за развитие Стратегическата част на плана ще бъде изготвена на базата на изготвения анализ за социално икономическото развитие на общината, изготвения доклад от проведеното общиствено обсъждане и консултиране с представителите на гражданското общество, резултатите и препоръките в последващата оценка на общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 г.стратегическите програмни документи на национално, регионално и областно ниво.Стратегическата част включва: - Формулиране на визия, цели, приоритети и мерки за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г. - Изработване на Програма за реализация на общинския план за развитие. С програмата за реализация ще бъдат определени пакетът от мерки и конкретни проекти за реализация на целите за развитие на общината през периода до 2020г. Основни компоненти на програмата са: Оперативни насоки и цели на програмата; Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване схеми на финансиране, вкл. фондовете от ЕС и други финансови инструменти и източници; Списък на проектите, които ще се разработят и изпълняват в рамките на програмата. - Изработване на индикативна финансова таблица Тя обобщава необходимите ресурси за реализация на общинския план за развитие 2014-2020 г. и представлява финансовата рамка по изпълнение на плана на поетите ангажименти от страна на всички партньори в местното развитие, при водещата рола на общината. При изпълнение на дейността ще бъдат спазени Методическите указания за разработване на общински планове за развитие 2014 – 2020г. , одобрени със Заповед № РД 02-14-2402 / 22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Поддейност 4 Заключително обществено обсъждане с обществеността на цялостния програмен документ Общински план за развитие на Община Трявна за периода 2014 – 2020 г. Поддейност 5 Изготвяне на кратко резюме на плана - малка книжка/брошура на достъпен език. Представяне на резюме на плана в медиите и на сайта на общината. Изготвения общински план за развите за периода 2014 – 2020 г. ще бъде обсъден и приет от Общински съвет Трявна.
Дейност 4 Разработване на Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. Стратегията за икономичиско развитие ще бъде разработена като секторен стратегически документ допълващ Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г.В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните поддейности: Поддейност 1. Актуализация на изготвения в рамките на предходен проект на областна администрация Габрово, финансиран по ОПАК, социално – икономически анализ, чрез събиране, обработка и анализ на нови статистически данни, отразяващи състоянието на икономическото развитие на общината. Проучването ще бъде извършено въз основа на събиране, обработка и анализ на актуални данни от НСИ, отразяващи състоянието на икономическото развитие на общината Ще бъде организирана 1 сесия на обществен форум в общината, в които ще бъдат обсъдени различни аспекти от икономическото развитие и изтовения проект за стратегия за икономическо развитие. Актуализацията ще обхване също преглед на налични документи, събиране на данни от НСИ, институциите на областно и общинско ниво и др. източници. Набраните и обработени данни и информация ще бъдат анализирани и включени в стратегията за икономическо развитие. Поддейност 2. Изготвяне на Стратегия за икономичиско развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. Стратегията за икономическо развитие ще съдържа: • Икономически профил - анализ на текущото състояние на икономическото развитие на общината • Визия, стратегически цели и приоритети на икономическо развитие • Разглеждане на възможностите за функциониращи модели на публично – частни партньорства • Мерки за привличане на инвестиции • Изготвяне на маркетингов план • Предложение за използване на наличната общинска собственост с инвестиционна цел за постигане на икономически растеж • Избор на мерки за осъществяване на приоритетите за икономическо развитие и възможности за осигуряване на финансов ресурс за тяхното изпълнение • Обсъждане и приемане на изготвената стратегия от общински съвет Трявна
Дейност 5 Разработване и въвеждане на методически правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретна секторна политика в общината: Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. Дейността обхваща разработването на система за отчитане и оценка на въздействието от прилагането на разработената в дейност 2 Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. Методологията ще отрази конкретните дейности по отчитане постигането на целите и приоритетите чрез определените индикатори, организацията и методите на изпълнение, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на стратегията.Методическите правила имат за задача да идентифицират промените, до които е довело изпълнението на тази секторна стратегия и установяване на причинно следствените връзки между секторна политика – ресурси – резултати. Дейността включва: Изработване на методически правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретна секторна политики в общината: Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. Методиката ще допринесе за оценяването на промените в общината вследствие от действието на мерките за постигане на целите, заложени в Стратегията. Ще бъдат представени индикаторите за измерване като ще бъде описана същността им, начините на измерване, честотата на тяхното отчитане, корективни действия при необходимост и др. Методиката ще бъде приложена в процеса на междинна и последваща оценка на действие на Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. Тази дейност надгражда разработените методология за наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия и общинските планове за развитие и методология за оценка на въздействието на областната стратегия и общинските планове за развитие по проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Методическите правила ще бъдат обсъдени с обществеността и приети от общинския съвет.
Дейност 6 Информация и публичност Тази дейност ще включва: Провеждане на 2 пресконференции (начална и заключителна). Началната пресконференция ще представи целите и дейностите на проекта, а финалната ще обобщи постигнатите резултати от проекта. В пресконференциите ще участват представители на общинска администрация, общинския съвет, заинтересовани страни и медиите. 3 публикации в медиите: Ще бъдат изготвени 3 информационни материала, които ще бъдат отпечатани в местния вестник и в изданията на НСОРБ и ФРМС. Така ще се осигури присъствие на основната информация за проекта и поетапно постигнатите резултати в регионалните печатни и електронни медии. Така информацията ще достигне до максимален брой хора – преки и косвени бенефициенти. Изработка на 500 броя информационни брошури, предназначени да запознаят заинтересованите страни с целите, дейностите и планираните за постигане резултати по проекта; При организирането на обществените форуми, обществените обсъждания, пресконференциите ще се използват специални материали, оповестяващи, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват знамената на България и ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК. Предвидено е също така изработването на 500 броя рекламни папки, 500 броя химикали от рециклирана хартия и 2000 бр. рекламни листи от рециклирана хартия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 744 BGN
Общ бюджет: 29 146 BGN
БФП: 29 146 BGN
Общо изплатени средства: 29 146 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 146 BGN
2015 0 BGN
29 146 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 774 BGN
2015 0 BGN
24 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 372 BGN
2015 0 BGN
4 372 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) 1 - Сключени договори с екипа за управление на проекта.
Индикатор 3 (Д) 1 - Проведени срещи на екипа за управление на проекта.
Индикатор 4 (Д) 1 - Разработени документации за избор на изпълнители по ЗОП.
Индикатор 5 (Д) 1 - Изготвени окончателен технически и финансов доклад за изпълнеието на проекта.
Индикатор 6 (Д) 2 - Извършена оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите.
Индикатор 7 (Д) 2 - Извършена оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.
Индикатор 8 (Д) 2 - Направени изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно развитие.
Индикатор 9 (Д) 3 - Проведени обществени обсъждания.
Индикатор 10 (Д) 3 - Изготвена индикативна финасова таблица.
Индикатор 11 (Д) 3 - Изготвена програма за реализация на плана.
Индикатор 12 (Д) 3 - Изготвена стратегическа част на ОПР.
Индикатор 13 (Д) 3 - Изготвено кратко резюме на ОПР 2014-2020 – малка книжка/брошура.
Индикатор 14 (Д) 3 - Представено резюме на ОПР 2014-2020 в медиите и на сайта на Община Трявна
Индикатор 15 (Д) 4 - Извършена актуализация на направено проучване за социално-икономическото състояние на Община Трявна.
Индикатор 16 (Д) 4 - Проведен обществен форум.
Индикатор 17 (Д) 4 - Разработена Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. и приета от Общински съвет Трявна.
Индикатор 18 (Д) 5 - Разработеи методически правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г.
Индикатор 19 (Д) 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) 6 - Проведени пресконференции Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: -брошури;
Индикатор 21 (Д) 6 - Проведени пресконференции Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: -банери;
Индикатор 22 (Д) 6 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали:- рекламни папки;
Индикатор 23 (Д) 6 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали:-рекламни химикали;
Индикатор 24 (Д) 6 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали:-рекламни листа
Индикатор 25 (Д) 6 - Публикации в пресата
Индикатор 26 (Д) 6 - Медии (включително регионални), които са публикували материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз