Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0004-C0001
Номер на проект: 14-11-4c
Наименование: Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на Министерство на външните работи
Бенефициент: Министерство на външните работи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата и осигуряване на организационно развитие и по-ефективно функциониране на администрацията на МВнР
Дейности: Дейност 5. Провеждане на съпътстващи обучения за администрация на МВнР Тази дейност има за цел да се обучат достатъчен брой служители от администрацията за прилагане на мерките за оптимизация. Обучението ще засяга най-вече служител обвързани с управлението на човешките ресурси, планирането на финансовите ресурси и осъществяване на вътрешния контрол. Обученията ще имат теоритически и практически аспекти. За теоритичната част ще бъдат изработени насоки за работа с новите нормативни документи, а за практическата част ще се разработят упражнение за работа на място. Служителите от министерството ще бъдат запознати с предимствата на новите методи за работни процеси, както и със стандартите, внедрени и работещи в други административни единици. Ще бъде направен преглед на функционалния анализ, като той ще бъде презентиран по достъпен начин, като специално внимание ще се обърне на наблюдението на изпълнението на плана за действие, което ще се извършва от длъжностни лица, определени от министъра на външните работи, които ще бъдат задължени да му представят доклади. Обученията ще се проведат в рамките на 3 дни и ще обхванат поне 30 служителя.
Дейност 2. Извършване на функционален анализ в администрацията на МВнР Извършването на функционален анализ на МВнР чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ ще включва следните етапи: • Планиране и подготовка на функционалния анализ; • Провеждане на функционалния анализ; • Анализ на данните и приключване на функционалния анализ; • Наблюдение и мониторинг на изпълнението на анализа. 1. Подготвителният етап: В подготвителната фаза ще бъдат ангажирани екипа по управление на проекта, като важна предпоставка за създаване на подходяща среда. Последното е важно за установяване на добра комуникация, и оттам – получаване на точна и навременна информация. На следващо място ще бъдат идентифицирани всички заинтересовани страни. Акцентът на анализа ще бъде уточнен върху релевантността на функциите и организационното структуриране, ефективността и ефикасността на администрацията. 2. Провеждането на анализа ще се състои от: • Анализ на текущото състояние; • Преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на МВнР; • Идентифициране, групиране и анализ на правомощията на структурите на МВнР; • Изготвяне на препоръки и план за организационното структуриране на администрацията; • Изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията; • Изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността; • Преглед на организационно-управленския модел на МВнР; • Идентифициране на препоръки за извеждане извън администрацията на нетипични функции, премахване на излишни и дублиращи се функции. 3. Анализ на данните и приключване на функционалния анализ: • Дефиниране на приоритетни области и предложения за подобрение; • Изготвяне на план за действие; • Изготвяне на доклад за извършения функционален анализ. 4. Наблюдение и мониторинг на изпълнението на анализа Наблюдението и прегледите на изпълнението на изготвения план за действие е логичното продължение на функционалния анализ и представлява гаранция за устойчивост на постигнатите резултати. Наблюдението на изпълнението на плана за действие ще се извършва от длъжностни лица, определени от министъра, които ще бъдат задължени да му представят доклади.
Дейност 1. Дейности за организация и управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор, технически сътрудник и счетоводител ще състави работен план за изпълнението. Планът ще включва разпределение на отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. Ще се провеждат регулярни работни срещи на екипа и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта.
Дейност 3. Изготвяне на мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси в МВнР Изследването на работните процеси в Министерство на външните работи ще включва преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите в министерството - нивото на организираност, ефикасност, дублирани операции, обмен на информация. Дейността предвижда преглед на всички дирекции в състава на министерството. Процесите следва да бъдат категоризирани, най-вече по отношение на важността им за гражданите с цел фокусиране на оперативната дейност върху важните дейности. За всеки процес ще се определи необходимото ниво на детайлност и очакваните резултати от всеки процес – какъв е резултатът, в каква форма, възможни изходи, правила за взимане на решения и т.н. Ще се определят алтернативи, когато резултатът не е постигнат в необходимото време и параметри - предварително дефинирани процедури, правила, и действия за известяване Ще се анализират взаимозависимостите на процесите в МВнР и потока на обмен на информация и данни. В рамките на дейността ще се препоръча извършване на организационни промени, които да подобрят използването на човешките ресурси чрез оптимизиране на работните процеси и намаляване на излишните разходи на работно време. Дейността ще спомогне за отчитане на натовареността на отделните звена и числеността на служителите спрямо функциите и дейностите. Също така ще се идентифицирани случаи на дублиращи се функции, частично припокриващи се функции или случаи, при които организационното обособяване на вътрешни звена (дирекции, отдели, сектори и други) разделя необосновано изпълнението на една функция. Анализът ще покаже наличие или липса на функции на вътрешни звена от общата администрация, които са типични за специализирана – и обратно.
Дейност 4. Актуализиране на нормативни и стратегически документи във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси Дейността предвижда оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрация на Министерство на външните работи. Въз основа постигнатите резултати по Дейност 2 и Дейност 3 - извършения функционален анализ и препоръки и мерки за организационни промени, свързани с оптимизацията на работните процеси, ще се осъществят мерки за изпълнение на препоръките и плана за организационното структуриране на администрацията; за подобряване на ефективността от дейността на администрацията; за подобряване на ефикасността и икономичността и за подобряване на работните процеси. Ще се изготвят предложения за промени в устройствения правилник, длъжностното разписание, методологиите, процедурите, вътрешните правила и заповеди за работните процеси. Ще се актуализира структурата и формата на програмния бюджет и вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес. На базата на предходните дейности ще се изработи нов стратегически документ - пътна карта за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в бюджетните прогнози на МВнР. Пътната карта ще бъде разработена съобразно Методологията за стратегическо планиране, одобрена на заседание на Съвета за административната реформа, проведено на 28 април 2010 г.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на проекта се предвиждат дейности за информиране и визуализация на резултатите. Дейността цели да се проведе информационна кампания, която да запознае широката общественост с предприетите мерки за оптимизация на дейността на администрацията. Като основни дейности, свързани с информационното покритие на проекта се предвижда: • Пресконференция за стартиране на проекта • Публикации; • Информационни дипляни; • Заключителна пресконференция Пресконференцията за стартиране на проекта ще запознае всички заинтересовани страни с целите на проекта. Заключителната пресконференция ще оповести резултатите от проекта. При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Ем Ен Консултинг ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 648 BGN
Общ бюджет: 129 625 BGN
БФП: 129 625 BGN
Общо изплатени средства: 39 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 330 BGN
2015 0 BGN
39 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 430 BGN
2015 0 BGN
33 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 899 BGN
2015 0 BGN
5 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Изготвен план за действие
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Отчети за проследяване на напредъка
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени процедури
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - брой извършени функционални анализи
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой планове за действие
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой доклади за извършен функционален анализ
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой прегледи на организационно-управленския модел
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Брой участници в кръгла маса
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - брой изследване на работните процеси
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - брой изследвани дирекции
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой прегледани документи
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Брой предложени мерки и препоръки за оптимизация
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - брой анализирани нормативни актове
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - брой документи, по които са изготвени предложения
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - брой разработени вътрешни правила и методология
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Изготвена пътна карта за изпълнение на препоръките
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Брой обучени служители
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Подготвени презентации
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Материали за участниците в обученията
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - Изработена учебна програма
Индикатор 24 (Д) По Дейност 5 - Проведени обучения
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 26 (Д) По Дейност 6 - Брой разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 27 (Д) По дейност 6 - Брой публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз