Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201244625 "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Гр. София,бул. „Джеймс Баучер” 51, ет.17, офис 170
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Внедряване на иновативна система за управление на риска 21.12.2013 313 798 282 418 33 100 282 386 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на нови клонове към съществуващата канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница” BG161PO005-1.0.02-0022-C0001
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Разработване и внедряване на "Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса" BG051PO002-3.1.02-0149-C0001
„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” BG161PO001-1.1.01-0117-C0001
"Повишаване енергийна ефективност на образователната инфраструктура в община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" BG161PO001-1.1.09-0006-C0001
Конкурентни чрез СУСИ (Система за управление на сигурността на информацията) BG161PO003-2.1.08-0225-C0001
Укрепване на речното корито на р.Драгоевска, с.Драгоево, община Велики Преслав BG161PO001-4.1.04-0037-C0001
Дренбомащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина BG161PO001-1.4.06-0040-C0001
„Станция за сондажни геофизични изследвания в нефтени и газови сондажи” BG161PO003-2.1.07-0102-C0001
Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град BG161PO001-3.1.03-0002-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов" BG161PO001-3.1.03-0014-C0001
Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция BG161PO001-3.1.03-0019-C0001
Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване BG161PO001-4.1.05-0007-C0001
Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново BG161PO001-1.1.11-0014-C0001
"Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград" BG161PO005-3.0.07-0017-C0001
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС BG161PO001-1.1.12-0011-C0001
"Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в гр.Каварна" BG161PO005-1.0.07-0023-C0001
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ BG161PO001-1.1.11-0037-C0001
Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда село Търнава- община Бяла Слатина BG161PO001-1.1.11-0045-C0001
„Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък” BG161PO003-2.2.01-0039-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла "Щастливо детство"-гр. Каварна BG161PO001-4.1.03-0020-C0001
Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново BG161PO001-1.1.12-0012-C0001
Сградите на ЦДГ Роза, блок Б ЦДГ Роза (ясли, ЦДГ Слънчево детство, ОДЗ "Приказен свят" и НУ "Неделя Петкова", гр. Сопот-с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.1.09-0049-C0001
Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България BG161PO001-3.3.01-0012-C0001
Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали BG161PO001-3.3.01-0013-C0001
Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари BG161PO001-3.3.01-0014-C0001
Укрепване на капацитета на МИЕТ като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” BG161PO001-5.3.01-0064-C0001
Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико" BG161PO005-1.0.06-0045-C0001
"Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина" BG161PO005-1.0.06-0021-C0001
Устройство и управление на природен парк Персина BG161PO005-3.0.11-0001-C0001
"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав" BG161PO005-1.0.06-0014-C0001
Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив BG161PO001-1.5.03-0001-C0001
Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом" BG161PO005-3.0.10-0006-C0001
Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас, поддържащи и възстановителни дейности BG161PO005-3.0.10-0013-C0001
Нови продукти и услуги за глобална конкурентноспособност на Софтуер Груп БГ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0328-C0001
Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин BG161PO001-4.1.04-0061-C0001
"Канализация и ГПСОВ община Стамболийски" BG161PO005-1.0.06-0016-C0001
"Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I" BG161PO005-1.0.06-0020-C0001
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград BG161PO005-1.0.06-0055-C0001
Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна BG051PO001-5.1.04-0021-C0001
Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево BG161PO005-1.0.06-0084-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „Телесат“ ООД чрез обогатяване и подобряване на услугата „Цифрова телевизия“ BG161PO003-2.1.13-0374-C0001
Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово BG051PO001-7.0.07-0136-C0001
Зелена и достъпна среда в град Карлово BG161PO001-1.4.09-0032-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово BG161PO001-5.3.03-0002-C0001
Оптимизиране на структурата и функциите на община Мадан – път към подобряване ефективността на работа. BG051PO002-1.1.07-0027-C0001
"Зелен градски център на град Карлово". BG161PO001-5.3.02-0017-C0001
Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване ефективността на работа. BG051PO002-1.1.07-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз