Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0084-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-84-168
Наименование: Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.11.2012
Начална дата: 14.12.2012
Дата на приключване: 14.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Конкретната цел на проекта е подобряване на ВиК инфраструктурата на град Севлиево и оптимизиране работата на ГПСОВ.
Дейности: Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване на добро управление на проекта, Община Севлиево ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП). Възлагането на техните задължения ще се извърши със сключване на трудов договор или договор за услуга по смисъла на Закона за задълженията и договорите с физически лица и заповед на Кмета. Експерти наети за целите на проекта: Ръководител на проекта; Координатор на проекта; Експерт «ВиК» и инвестиционни дейности и мониторинг на проекта – представител на асоциирания партньор; Инженер; Финансист; Лице по нередностите; Технически сътрудник и «Популяризиране на проекта» и отговорник за съхранението на документацията по проекта. Външна техническа помощ - ще подпомага служителите за изпълнението на задачите. 5.2 Публичност: В съответствие с насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007 - 2013" и с оглед осигуряване на максимално популяризиране на целите на проекта и финансовия принос на ЕС, проектното предложение предвижда осъществяването на следните мерки: Подготовка и разпространение на информационни материали; Провеждане на 2 пресконференции; Провеждане на 1 информационна среща с населението на града и други заинтересовани лица; Организиране и провеждане на официални церемонии първа копка и откриване на обектите; Изработване и монтаж на три билборда; Поставяне на постоянни обяснителни табели; Информационни табели; Информационни стикери. Всички мерки за осигуряване на визуализация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007 - 2013". Информация за проекта ще се публикува редовно на интернет-страницата на Община Севлиево: http://www.sevlievo.bg
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Оборудването, което се предвижда да бъде закупено във връзка с осъществяване целите на проекта е: КПС "Юг"; КПС "Север"; КПС "Изток"
Дейност 6: Одит Дейността е свързана с провеждането на текущ и окончателен одит на проекта (вкл. изготвянето на междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад) в обхват на работата съгл. „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС". По конкретно, одитните процедури включват (без да се ограничават до) следните проверки: • Дейностите по инвестиционния проект са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление (т. е. средствата са изразходвани икономично, ефективно и ефикасно) • Проектът е реализиран с необходимите ресурси (т.е. бенефициентът/ изпълнителите са разполагали с административните, финансовите, техническите и физическите ресурси, необходими за изпълнение на съответните задачи). • Изборът на изпълнители по договорите, чрез които се изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство (с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б" от ЗОП); • Всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС; • Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; • Напредъкът по проекта (в т.ч. финансов и физически) е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (където е необходимо); • Спазени са изискванията по отношение поддържането на адекватна одитна пътека; • Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване; • Проверка на докладваните нередности; • Слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани по подходящ начин; • Исканията за средства, подадени от бенефициента, са точни, пълни и са във формат, изискван от УО; • Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред; • Проверка на счетоводната система и осчетоводяванията на разходите в счетоводната система; • Проверка за двойно финансиране и спазване законодателството в областта на държавните помощи; • Проверка на наличността и съдържанието на предвидените мерки за информация и публичност. Съобразно обхвата на ангажимента, одитът на проекта следва да бъде извършен в съответствие с приложимите стандарти: (1) Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI); (2) Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и (3) Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Одитът на проекта следва да бъде извършен от експерт/и с необходимата квалификация. Резултатите от извършения одит следва да бъдат представени в изчерпателен доклад, който съдържа одитно мнение съобразно „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС".
Дейност 3: Строително - монтажни работи 3.1 Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа Изпълнението на строително-монтажни работи се предвижда да бъде възложено на фаза Работен проект. 3.2 Реконструкция на водоснабдителна мрежа Обшата дължина на реконструираната мрежа е 4 581м., от които 4 481м са по трасетата на изграждащите се канализационни клонове, а 120м са извън трасето на тези клонове (за сметка на Община Севлиево), като: - дължина на главните водопроводи, които ще се рехабилитират по проекта – 1 374м; - дължина на второстепенна водоснабдителна мрежа, която ще се изгражда по проекта – 3 107м. - сградни водопроводни отклонения, които ще се рехабилитират по проекта – 300бр.
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1 Строителен надзор - Изпълнителят на тази дейност ще бъде избран по реда на ЗОП. Тази поддейност включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация по смисъла на чл. 168 от ЗУТ - от откриване на строителната площадка до въвеждане на подобектите в експлоатация. Квалифицираните специалисти по съответните части ще следят за качественото изпълнение на изготвените работни чертежи в съответствие с идейните проекти, оценка за съответствието им и реализацията на строително монтажните работи, ще одобряват преди и след доставките материалите, съответствието им към стандартите, ще изискват необходимите сертификати, декларации за съответствие преди да са вложените материалите, протоколи, гарантиращи безопасността и качеството на изпълнените инсталации, както и ще се съставят всички актове, съгласно действащите нормативи. По време на СМР на изпълнителя се изисква непрекъснато присъствие на обекта. 7.2 Авторски надзор - обхваща наблюдение за точно изпълнение на строително-монтажните дейности, заложени в одобрените проекти. Ще следи за евентуални промени по проектите, за възникнали реални несъответствия при изпълнението на строежа и отразяването им в заповедната книга. Ще извършва проверки за използването на заложените по проект видове материали. Авторският надзор ще изпълнява задълженията си като: Упражнява авторски надзор на строителството от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; Следи за точното и правилно изпълнение на съответната проектна разработка; Консултира Общината професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се потенциални промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях; При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му, и дава решения на възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, ще поеме задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да вземе съответното решение. Всички констатации и решения записва в заповедната книга на обекта; В случай, че установи промени от друго лице без негово съгласие и/или знание, незабавно ще уведомява писмено Общината и за произтичащите последствия; Присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и ако установи точното изпълнение на проекта, ги подписва.
Дейност 1: Проучване и проектиране 1.1 Проучвания и проектиране преди кандидатстване - Изготвен и приет Мастер план на гр.Севлиево; Таблици с дневните и месечни резултати от мониторинга на входящите и изходящи потоци в ПСОВ гр.Севлиево – 2011г.; Анкетни карти за промишлените действащи цехове и производства, 2011 г.; Инженерногеоложки и хидрогеоложки доклад за гр.Севлиево; Геодезическо заснемане; Кадастрален план на гр.Севлиево и кв.Балабанца – цифрови подложки; Общински план за развитие на община Севлиево 2007-2013 г.; Данни за съществуващата канализационна мрежа на гр.Севлиево; Данни и отчети от експлоатационен дневник на съществуваща ПСОВ гр.Севлиево; Преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение; Технически проект за главни канализационни колектори 1 и 2; Идеен проект за рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа; Идеен проект за рехабилитация и разширение на канализационната мрежа; Прединвестиционно проучване; Идеен проект I и II Вариант за „Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационната мрежа на гр. Севлиево”; Доработка на идейните проекти в съответствие с препоръки и коментари от УО на ОПОС 2007-2013 г.; Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води в повърхностните води. 1.2 Проучвания и проектиране след кандидатстване - Проектът на Община Севлиево е подготвен по програма ИСПА. С оглед указанията и препоръките от Управляващия орган на ОПОС, се налага изготвянето на нови идейни и работни проекти. Изпълнението на строително-монтажни работи се предвижда да бъде възложено на фаза Работен проект. Издаване на разрешение за строеж.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 258 228 BGN
Общ бюджет: 15 647 491 BGN
БФП: 15 171 807 BGN
Общо изплатени средства: 15 095 833 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 171 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 319 194 BGN
2014 6 487 722 BGN
2015 2 288 917 BGN
15 095 833 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 137 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 055 355 BGN
2014 5 190 177 BGN
2015 1 831 133 BGN
12 076 666 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 034 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 263 839 BGN
2014 1 297 544 BGN
2015 457 783 BGN
3 019 167 BGN
Финансиране от бенефициента 3 623 377 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори)
Индикатор 2 Рехабилитирани /реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 3 Рехабилитирани /реконструирани /модернизирани водоснабдителни мрежи
Индикатор 4 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена канализационна мрежа (включ. колектори)
Индикатор 5 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/модернизирана канализационна мрежа (включ. колектори)
Индикатор 6 Очакван брой население, което да се обслужвано от рехабилитирана/модернизирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 7 Новосъздадени работни места (мъже /жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз