Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0117-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/067-01
Наименование: „Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан”
Бенефициент: Община Чирпан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 24.06.2010
Дата на приключване: 02.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е повишаване качеството на образователните услуги в Община Чирпан чрез модернизация на материално-техническата база, респективно подобряване на жизнения стандарт и укрепване на човешкия потенциал на общината.
Дейности: Дейност 1: Предварителен анализ и оценка на нуждите от интервенция, анализ на извършените обследвания за енергийна ефективност
Дейност 2: Сформиране на екип за управление на проекта.
Дейност 3: Изготвяне на технически проекти / обяснителни записки за предвидените СМР
Дейност 4: Подготовка на тръжни процедури за СМР и за строителен надзор
Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на договорите за СМР и за извършване на строителен надзор
Дейност 6: Изпълнение на СМР
Дейност 7: Извършване на независим строителен и авторски надзор
Дейност 8: Приемно-предавателна процедура по договора за СМР, включително издаване на технически паспортни и приемане на обектите
Дейност 9: Осигуряване на публичност
Дейност 10: Управление на проекта и одит (в т.ч. вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 956 694 BGN
Общ бюджет: 4 675 733 BGN
БФП: 4 675 733 BGN
Общо изплатени средства: 4 675 733 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 675 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 725 112 BGN
2013 2 950 621 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 675 733 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 974 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 466 345 BGN
2013 2 508 028 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 974 373 BGN
В т.ч. Национално финансиране 701 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 258 767 BGN
2013 442 593 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
701 360 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 @@,,Население, облагодетелствано от обновените сгради


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз