Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/029-01
Наименование: Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов"
Бенефициент: Община Чирпан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Развитие на туристическа атракция Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов" за постигане на конкурентоспособен и устойчив културно-познавателен туризъм в гр. Чирпан.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на проекта
Дейност 2: Управление на проекта, мониторинг и контрол
Дейност 3: Подготовка на документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки дейността се извършва от 1 до 11 и от 13 до 16 месеци от изпълнението на проекта
Дейност 4: Изпълнение на договор за СМР и реставрация на къща-музей "П.К.Яворов"
Дейност 5: Осъществяване на надзор по време на строителството
Дейност 6: Доставка на оборудване и обзавеждане за целите на проекта
Дейност 7: Провеждане на дейности за популяризация и интерпретация на туристическата атракция
Дейност 8: Провеждане на обучение за екскурзоводи
Дейност 9: Публичност на проекта
Дейност 10: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 303 457 BGN
Общ бюджет: 1 230 785 BGN
БФП: 1 173 656 BGN
Общо изплатени средства: 1 173 656 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 173 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 847 247 BGN
2014 326 409 BGN
2015 0 BGN
1 173 656 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 997 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 720 160 BGN
2014 277 448 BGN
2015 0 BGN
997 608 BGN
В т.ч. Национално финансиране 176 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 087 BGN
2014 48 961 BGN
2015 0 BGN
176 048 BGN
Финансиране от бенефициента 66 584 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз