Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/019-03
Наименование: Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 07.03.2012
Дата на приключване: 11.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за осигуряването на подходяща и рентабилна здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове, обслужвани от Консултативния онкологичен център и техните прилежащи териротии, като по този начин съдейства за подобряване качеството на живот, трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот и повишаване качеството на човешкия капитал и пазара на труда.
Дейности: дейност 6 Авторски надзор
дейност 3 Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП/НВМОП
дейност 1 Управление и контрол на проектните дейности
дейност 2 Независим финансов одит
дейност 8 Мерки за осигуряване на публичност и информираност за проекта
дейност 7 Строителен надзор
дейност 5 Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура.
дейност 4 Извършване на строително-ремонтни дейности за обект Комплексен онкологичен център – Велико Търново – преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение високоенергиана лъчетерапия и топла връзка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 500 000 BGN
Общ бюджет: 9 053 795 BGN
БФП: 6 245 986 BGN
Общо изплатени средства: 6 245 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 245 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 896 625 BGN
2014 1 516 434 BGN
2015 1 832 927 BGN
6 245 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 309 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 462 131 BGN
2014 1 288 969 BGN
2015 1 557 988 BGN
5 309 088 BGN
В т.ч. Национално финансиране 936 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 434 494 BGN
2014 227 465 BGN
2015 274 939 BGN
936 898 BGN
Финансиране от бенефициента 3 159 196 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 ! Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз