Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0037-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/023-02
Наименование: Укрепване на речното корито на р.Драгоевска, с.Драгоево, община Велики Преслав
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 06.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: Да се ограничат и максимално да се предотвратят рисковете и щетите за живота на населението в община Велики Преслав чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения.
Дейности: дейност 2 (Създаване на екип за организация, управление и изпълнение на проектните дейности) (дейността не се извършва 12,13,20 и 21 м)
дейност 3 (Действия по публичност – информиране на обществеността) (дейността се извършва от 3 до 11 и от 14 до 19 м.)
дейност 4 (Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и сключване на договори с изпълнители)
дейност 5 (Изпълнение на строително -монтажни работи за почистване и укрепване на речното корито на река „Драгоевска”)
дейност 6 (Авторски и строителен надзор) (дейността се извършва 7, от 14 до 26 м.)
Дейност 7. (Въвеждане в експлоатация на укрепеното речно корито, обект на интервенция по проекта.)
Дейност 8. Изготвяне на 5-годишен план за действие за осигуряване поддръжката на речните корита в Община Велики Преслав
дейност 9 (Одит ) (дейността се узвършва 18,19,26 и 27м)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 038 958 BGN
Общ бюджет: 977 403 BGN
БФП: 977 403 BGN
Общо изплатени средства: 928 533 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 977 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 493 390 BGN
2013 435 143 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
928 533 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 830 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 441 454 BGN
2013 389 339 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
830 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 936 BGN
2013 45 804 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 740 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз