Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0136-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Прилагане на иновативен модел за предоставяне на публични услуги в подкрепа на бизнеса в община Карлово на база на опита на Провинция Бергамо, Италия за насърчаване на „зелената икономика“.
Дейности: Дейност 6 Организиране на международна конференция на тема: Развитието на „зелена” икономика – конкурентно предимство на бизнеса Идеята е да се изясни същността на зелената икономика в местни условия, ползвайки опита на европейските страни и се очертаят приоритетите за зеления бизнес и конкретните практическите стъпки за неговото развитие. Конференцията ще бъде проведена в гр. София с цел да се минимизират негативните фактори на отдалечеността на община Карлово от центъра и възможност да участват лица с по-висока експертиза по проблемите на зелената икономика. В конференцията ще вземат участие водещи експерти, политици, журналисти, активисти на неправителствени организации, представители на бизнеса у нас и представители на партньора от Италия. В рамките на конференцията ще се обсъдят добри практики на италианските партньори, ще се чуят доклади на водещи специалисти от български централни институции, ще се дискутират практики на български фирми. Конференцията ще допринесе за ясно оценяване напредъка към зелена икономика на регионално и местно ниво и ще се яви като важен аспект на стратегическото управление на процесите в община Карлово, на която предстои разработването на Общинския план за развитие за следващия планов период. Ще се направи анализ на приноса на местната общност в реализацията на Националните цели на България за изпълнение на Общностните цели 20/20/20. Ще бъде предложена за дискутиране разработената местна Зелена стратегия на община Карлово. Ще бъдат дискутирани крайните резултати от изпълнението на проекта.
Дейност 8 Одит на проекта Дейността се извършва, за да се гарантира спазването на всички законни изисквания при разходване на безвъзмездни финансови средства по ОПРЧР. Одитният доклад предшества искането за финално плащане на безвъзмездната помощ от страна на бенефициента и обхваща анализ на периода на изпълнение на проекта. Дейността осигурява адекватна проследимост на разходите, които трябва да бъдат извършени само от бенефициента и партньорите и установява тяхната законосъобразност. Подготвя се одитен доклад, в който подробно и регламентирано се описват всички заключения. Дейността се извършва от външен лицензиран експерт-счетоводител, избран чрез процедура по ЗОП.
Дейност 4 Подготовка за трансфера на иновативния модел за предоставяне на публични услуги чрез организиране на събития и обучения 1. Провеждане на кръгла маса в община Карлово на тема: ”Стимули за стартирането и разширяването на зеления бизнес – печеливш подход на местната власт за развитие на икономиката” с участието на заинтересованите страни от община Карлово, партньори и експерти от провинция Бергамо. Планирано участие на 50 лица, представители на местната администрация, партньори, бизнеса, НПО, браншови организации, експерти, журналисти, италиански експерти и представители на бизнеса; 2. Провеждане на съпътстващо целево обучение/семинар на представители на местната администрация, предприемачи, стартиращи бизнесмени, граждани по темите – „Как да стартирам собствен бизнес в областта на зелената икономика”, „Какви възможности за развитие на зелен бизнес има в региона”, „Как да стимулираме МСП да развиват бизнеса си в областта на зелената икономика”, „Как общинската администрация да подобри партньорството си с бизнеса”, „Популяризиране на добри практики за конкурентните предимства, които зеленият бизнес създава за фирмите”, изучаване на добри европейски практики за партньорство на администрацията с бизнеса. На кръглата маса ще се дискутират докладът на работната група от изследването в Италия, добри практики в областта на зелените публични услуги, приоритети за зеления бизнес, методи за насърчаване на доброволчеството, „зелена концепция” при изграждането на нови офиси и оформянето на вътрешната среда на фирмите, за корпоративната социална отговорност и др. Участват 30 лица, представители на изброените целеви групи;
Дейност 3 Проучване на добрата практика на провинция Бергамо, Италия в областта на публичните услуги в подкрепа на бизнеса Дейността включва следните задачи: 1. Създаване на работна група от представители на партньорите. Посещение в Бергамо за осъществяване на пътуващо обучение, бенчмаркингово изследване на опита на администрацията на провинция Бергамо, Италия за механизмите и моделите на партньорство на публичната власт с бизнеса, прилагане на Публично-частните партньорства между местната администрация и бизнеса, и идентифициране възможностите за трансфер на иновативни модели в дейността на българската общинска администрация – участват 10 лица от целевите групи; 2. Провеждане на работни срещи във фирми от провинция Бергамо за опознаване начина на работа при прилагане принципите на зелената икономика;
Дейност 5 Разработване на концепция и трансфер на иновативен модел на взаимодействие между местната администрация и гражданите и бизнеса чрез предлагане на публични услуги в подкрепа на стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен зелен б За практическата реализация на дейността ще бъдат осъществени следните задачи: 1. Разработване на концепция за внедряване на иновативния модел за партньорство между местната администрация, гражданите и бизнеса; 2. Формиране и публично обявяване на иновативен модел на взаимодействие между общинската администрация и гражданите и бизнеса; 3. Разясняване на концепцията сред заинтересованите страни, използвайки проектните събития и поставяне в сайта на община Карлово за дискутиране; 4. Тестване на модела чрез три публични услуги за партньорство с бизнеса и анализ на постигнатите резултати от внедряването в публичната практика; 5. Изграждане на Комисия за наблюдение на тестването на модела като част от системата за мониторинг на приложението на иновационния модел в работата на общинската администрация;
Дейност 2 Проучване, анализ и оценка на нивото на преход към „зелена” икономика в община Карлово Дейността е експертна и включва: 1. Проучване на механизмите и инструментите за създаване на ефективни партньорства между общинската администрация, бизнеса и гражданите в Община Карлово за реализиране на местни политики в областта на „зелената“ икономика; 2. Експертна оценка на ефективността на работата на различните инструменти и методи на общинската администрация, стимулиращи гражданите и бизнеса за развитие на собствен бизнес в областта на „зелената“ икономика; 3. Анализ на нивото на развитие на партньорството с бизнеса за развитие на „зелената” икономика, „зелените” обществени поръчки и другите „зелени“ публични услуги в община Карлово. Специално ще се анализира ефективността на обществените поръчки като инструмент за насърчаване на стопанската дейност, както и доколко админиктрацията е запозната и подготвена да прилага „зелени обществени поръчки“;
Дейност 7 Информация, публичност и разпространение на проектните резултати Дейността е насочена към изпълнение на задължителните изисквания за публичност и информираност на широката общественост с посочване приноса на ЕС в съфинансиране на проектните дейности. Разгласяването на постигнатите резултати дава възможност те да се мултиплицират в други региони на страната. Настоящият проект предвижда изпълнението на следните задачи: 1. Създаване на Комуникационен план и План за разпространение на информацията и практиките; 2. Провеждане на начална и заключителна пресконференция; 3. Брифинг по време на провеждане на кръглата маса; 4. Издаване на рекламни листовки с цел публичност на проекта и неговото финансиране – 1000 бр.; 5. Публикации в местните електронни и печатни медии – по 4 публикации в печатните и електронни медии; 6. Транспаранти за провеждане на международната конференция – 6 броя; 8. Информационни табели пред офисите на партньорите. 9. Рекламни чанти, химикали, бележници, баджове и USB – по 180бр.; 10. Надграждане на общинския електронен сайт с цел осигуряване на постоянна актуална информация за гражданите и бизнеса за иновативния модел на предлаганите публични услуги.
Дейност 1 Управление на проекта Дейността по управление на проекта включва: 1. Планиране на ресурсите и задачите за реализиране на целите; 2. Изграждане на екип за управление, 3. Изготвяне на планове и графици; 4. Провеждане на процедури за избор на изпълнители; 5. Определяне рамката на участниците в проектните събития, изграждане на система за публичност и информираност на обществеността; 6. Предвижда се разработване на правила за осъществяване на вътрешен контрол и мониторинг.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 204 BGN
Общ бюджет: 196 652 BGN
БФП: 196 652 BGN
Общо изплатени средства: 196 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 241 BGN
2014 0 BGN
2015 151 411 BGN
196 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 455 BGN
2014 0 BGN
2015 128 699 BGN
167 154 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 786 BGN
2014 0 BGN
2015 22 712 BGN
29 498 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 (Д) Брой направени проучвания - проект 0136
Индикатор 4 (Д) Брой проведени семинари с целевите групи
Индикатор 5 (Д) Брой на въведени иновативни модели на партньорство между администрацията, бизнеса и гражданите по проект 0136
Индикатор 6 (Д) Брой на проведени публични дискусии по прилагане на подходи и механизми, стимулиращи развитието на зеления бизнес
Индикатор 7 (Д) Брой на разработени иновативни местни стратегии за развитие на зелената икономика - проект 0136
Индикатор 8 (Д) Брой идентифицирани мерки за развитието на зелената икономика
Индикатор 9 (Д) Брой на участвали представители на целевите групи в публични дейности и събития за дискутиране развитието на зеления бизнес
Индикатор 10 (Д) Брой на приложени зелени обществени поръчки и ПЧП
Индикатор 11 (Д) Брой обучени представители на целевите групи за развитие на зеления бизнес
Индикатор 12 (Д) Брой идентифицирани подходи и механизми за развитие на партньорството между администрация и бизнес в областта на зелената икономика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз