Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/006
Наименование: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 27.01.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“ е подпомагане устойчивото социално-икономическото развитие на Община Бургас посредством осигуряване на подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и достъпа до медицинска помощ на онкологично болни пациенти.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка и организация на тръжни процедури по проекта
дейност 3: на строително-монтажни работи – изграждане на пристройка към сградата на радиологично отделение на КОЦ – Бургас за разполагане на мултимодален линеен ускорител бункер за разполагане на мултимодален линеен ускорител като пристройка.
дейност 4: Изпълнение на авторски и строителен надзор. Въвеждане на обекта в експлоатация.
дейност 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване.
дейност 6: Дейности за информация, публичност и визуализация:
дейност 7: Независим финансов одит, мониторинг по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 143 433 BGN
Общ бюджет: 5 741 519 BGN
БФП: 5 467 596 BGN
Общо изплатени средства: 5 467 596 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 467 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 993 231 BGN
2014 1 529 131 BGN
2015 - 54 766 BGN
5 467 596 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 647 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 394 246 BGN
2014 1 299 762 BGN
2015 - 46 551 BGN
4 647 457 BGN
В т.ч. Национално финансиране 820 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 598 985 BGN
2014 229 370 BGN
2015 - 8 215 BGN
820 139 BGN
Финансиране от бенефициента 305 688 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Изграден капацитет за обслужване на новозакупеното оборудване - Брой обучени специалиста
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места - Брой работни места по време на извършване на СМР - Брой назначени
Индикатор 6 !Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 7 !Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз