Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0017-C0001
Номер на проект: 5103020-10-653
Наименование: "Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград"
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 17.05.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Възстановяване и дългосрочно опазване на местообитания и видове от европейско консервационно значение в ЗЗ „Река Марица”*, на територията на Община Димитровград.
Дейности: Дейност 1: Възстановяване на природните местообитания Това е основната дейност по проекта, която се състои от следните етапи и поддейности: 1.1. Определяне на местата за възстановяване. Утвърждаване на залесителните планове и съгласуване с институциите. Това е подготвителния период, през който консултанта – лесовъд, изготвя залесителните планове (на базата на Опeративния план за залесяване, приложен в проектопредложението). През този период се осъществява съгласуването с институциите и протичат процедурите, посочени от тях като необходими. Процесът се осъществява под координацията на Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”, който докладва на Ръководителя на проекта. 1.2. Изготвяне на хидроложки доклад за въздействие дейностите по проекта върху проводимостта на реката – експертните оценки в доклада са необходими за съвместяване на дейностите, заложени в Оперативния план за залесяване и създаването на укрития за риби с функциите на корекцията на р. Марица. За целта фирмата изпълнител ще извърши геодезическо заснемане на характерни напречни профили, хидрологически и хидравлически изчисления. Изчисленията ще се проведат за целевия участък от реката, с приблизителна дължина 10 км. Дейността ще се извърши от външен изпълнител, за период от 4 месеца. Изготвянето на доклада ще протече синхронизирано с изготвянето на залесителните планове и с “проектирането” на укрития за риби, което ще позволи да се оцени въздействието им върху речния отток. При необходимост на базата от заключенията от доклада ще бъдат направени промени в Оперативния план за залесяване, и те ще бъдат отразени в окончателните залесителни планове. 1.3. Почистване на терените от битови и строителни материали – близо 24 дка ще бъдат почистени от разпръснати на тях строителни или битови отпадъци, което ще освободи площи за възстановителните дейности и е необходима стъпка за възстановяването на приоритетните местообитания. Дейността ще се извърши от фирмата, избрана по ЗОП за възстановяването на местообитания и борбата с инвазивните видове. Контрол върху дейността на фирмата ще осъществява Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”, с консултация от страна на Консултанта-лесовъд. 1.4. Профилактика и оздравяване на съществуващите фрагменти от местообитанията върху местата за възстановяване – дейността включва мероприятия по филизене, кастрене, отстраняване на заболели индивиди, отстраняване на суха маса, почистване, косене, плевене в съществуващи местообитания или фрагменти от тях на обща площ 809,63 дка (върху над 2 дка растителност или над 1600 дървета – предимно върби). Подробно описание на дейността е приложено в Оперативния план за възстановяване на местообитанията – Приложение 1 към Анекс А. Контрол върху дейността на фирмата ще осъществява Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”, с консултация от страна на Консултанта-лесовъд. Участва експерта-биоолог. 1.5. Осигуряване на посадъчен материал (вегетативен и семенен, фиданки) - дейността предвижда събиране от всички диагностични видове обект на възстановяване - бяла върба (Salix alba), трошлива върба (Salix fragilis), ракита (Salix purpurea), тритичинкова върба (Salix triandra), бяла топола (Populus alba), черна топола (Populus nigra), кучешки дрян (Cornus sanguinea), червена калина (Viburnum opulus), летен дъб (Quercus robur), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), черна елша (Alnus glutinosa) и други видове. Събирането на материала ще се извършва в средните и долните части на водосборите на р.Марица и при необходимост р.Тунджа. Задължително ще се използва местен материал с характерни екотопични и физиологични белези и изисквания към характерни преходносредиземноморски климат в района. Необходимия минимум за събиране на материал с цел постигане на по голямо фенотипно разнообразие и избягване на близкородствени взаимоотношения е добив до 20 - 30 бр. от находище. Дейността ще се извърши от фирмата-изпълнител, избрана по ЗОП за осъществяване на дейностите по възстановяване на местообитания. Контрол върху дейността на фирмата ще осъществява Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”, с консултация от страна на Консултанта-лесовъд. Участва експерта-биолог. 1.6. Производство на вегетативни и семенни фиданки в разсадник – дейността се осъществява от фирмата, избрана за изпълнението на дейността. При осъществяването и фирмата спазва препоръките, заложени в Оперативния план за възстановяване на местообитания. Контрол върху производството на посадъчния материал осъществява Координатора на проекта, който е консултиран от консулатант-лесовъд. Участва експерта-биолог. 1.7. Залесяване. Създаване на хабитатни насаждения. Възстановяване на местообитанията. Попълване с диагностични видове във всички хоризонти – залесителните дейности се осъществяват на базата на утвърдените залесителни планове, изготвени от консултанта-лесовъд, на базата на Оперативния план в проектопредложението. Подробно описание на дейността, графика на дейностите, методологията и пр. са посочени в Оперативния план (Приложение № 1 към Анекс А). Следват се принципите, описани в методологията на проектопредложението. Дейността се изпълнява от фирма изпълнител, избрана въз основа на процедурите, описани в ЗОП. Контрол върху дейността на фирмата ще осъществява Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”, с консултация от страна на Консултанта-лесовъд, а при необходимост и от консултанта “консервационни дейности”. Участва експерта-биолог. 1.8. Отглеждане на създадените местообитания. Поддържане и подобряване на БПС на природните местообитания предмет на опазване – за да бъдат успешни залесителните дейности ще бъдат проведени серия от отгледни мероприятия включващи окосяване, премахване на висока тревна растителност, премахване на увивни плевели, отстраняване на инвазивни видове, филизене, кастрене, подхранване, борба с вредители и заболявания, поливане, окопаване, премахване на двойни върхове, странично засенчване и др. Те ще подпомогнат новозасадените растения да преодолеят конкуренцията с други индивиди и ще е гаранция за успешното възстановяване на местообитанията. Дейността се изпълнява от фирма изпълнител, избрана въз основа на процедурите, описани в ЗОП. Контрол върху дейността на фирмата ще осъществява Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”, с консултация от страна на Консултанта-лесовъд, а при необходимост и от Консултанта “консервационни дейности”. Участва експерта-биолог. 1.9. Възстановяване на консервационно значими видове характерни за съответните местообитания – обект на тази поддейност са 5 консервационно значими растителни вида: лъскаволистна млечка (Euphorbia lucida), блатно кокиче (Leucojum aestivum), сребриста рогозина (Typha schutleworthii), подута леща (Lemna gibba), обикновена мехунка (Utricularia vulgaris). Като част от нея ще бъдат възстановени общо 550 бр. снопчета от тези растителни вида – на подходящи за целта територии от проекта. Те са подбрани, защото са широко разпространени, но липсват в този участък на реката, популациите им са многочислени и в добро санитарно състояние, видовете в същото време са и диагностични за част от местообитанията, характерни за долното течение на Марица, лесно се възстановяват, обилно плодоносят и имат отлични репродуктивни качества. Възстановяват се чрез засаждане на контейнерни снопчета, добити от антропогенизирани райони или места с добра популационна численост. Дейността ще се осъществява от фирмата, избрана по ЗОП за дейността, контролът от Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”, който ще се консултира от консултанта-ботаник, а при необходимост и от консултанта “консервационни дейности”. Участва експерта-биолог. 1.10. Частично заграждане на възстановените участъци с електропастир, с цел предпазване от паша и др. повреди – ограждането ще стане с електропастир с обща дължина за двата участъка 3150 метра. Електропастирът ще бъде закупен от фирмата, избрана за доставка на техническото оборудване по проекта, монтирането на електропастира ще бъде осъществено от съответните полеви сътрудници. Контролът по дейността ще осъществява Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”и експерта-биолог. 1.11. Текуща поддръжка, Превантивни дейности, ограничаващи антропогенното въздействие върху насажденията. Мониторинг на санитарното състояние на възстановените местообитания. Текущо наблюдение и опазване на възстановените участъци. Овладяване на кризисни ситуации - осъществява се от полевите сътрудници по проекта. Част от задълженията на фирмата, осъществяваща дейностите за възстановяване на местообитанията е да извърши две отглеждания на засадените фиданки. В допълнение на това, обаче новосъздадените насаждения се нуждаят от цялостно “обгрижване” и опазване, което ще се осъществява от полевите сътрудници по проекта. За целта те ще осигуряват ежедневно присъствие в района на проекта, което ще гарантира превенция увреждането на насажденията от хора, добитък и по други причини. Полевите сътрудници ще наблюдават санитарното състояние на възстановените участъци и ще докладват пряко на Консултанта по проекта. При необходимост или кризисни ситуации като засушаване, инвазия на вредители, засушавания и прочие, полевите сътрудници ще се консултират с Координатора “Възстановителни и консервационни дейности” и Консултанта-лесовъд и ще взимат необходимите спешни мерки за предотвратяване на щетите. Участва експерта-биолог.
Дейност 2: Ограничаване на негативното влияние и разпространението на инвазивни и интродуцентни видове Дейността се извършва съвместно с изпълнението на Дейност 1 – «Възстановяване на природните местообитания» и включва комплект мероприятия за борба с инвазивните видове. Дейността предвижда основно отстраняване по биологичен и механичен способ на инвазивните интродуценти (предимно аморфа и акация). Дейността обхваща площ от близо 46 дка. Състои се в следните поддейности: 3.1 Дейност по почистване на местата на залесяване чрез изкореняване на масивите от инвазивни видове предимно от аморфа – поддейността се изпълнява непосредствено преди извършването на залесяванията по поддейност 1.4 «Залесяване. Създаване на хабитатни насаждения. Възстановяване на местообитанията. Попълване с диагностични видове във всички хоризонти» по време на изпълнението на поддейност 1.3. 3.2. Дейност ограничаване разпространението на инвазивни видове по време на залесяванията, чрез използване на биологични методи – използване на силно конкурентни диагностични за съответното местообитание видове храсталачни върби за пълно засенчване и засаждане на мястото на изкоренената или изсечена аморфа. Ограничаване естественото възобновяване чрез създаване на плътен тревен чим под склопа на инвазивни видове. Поддейността се изпълнява съвместно с поддейност 1.4 3.3. Дейност по ограничаване разпространението на инвазивни видове при отглеждане и подобряване състоянието на новосъздадените местообитания. Поддейността се извършва съвместно с поддейност 1.4. по отглеждане на залесените масиви чрез комбинирано използване на биологични, механични и частично безопасни химични методи за борба с инвазивните видове.
Дейност 3: Подобряване състоянието на местообитанията и популациите на видове риби, обект на защита Дейността е насочена към опазване на видовете риби, обект на защита в ЗЗ “Река Марица”, като основния целеви вид е распера (Aspius aspius). От дейностите по опазване на распера ще се подобрят и местообитанията на други видове, предмет на опазване - маришка мряна (Barbus plebejus) и европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), както и на всички останали рибни видове. Дейност включва следните поддейности: 3.1. Определяне на проблемните участъци от река Марица, където е е необходимо да се проведат дейности за създаване на укрития за риби – дейността ще се осъществява от експерта-биолот и консултанта-ихтиолог, със съдействието и под надзора на Кородинатора «Възстановителни и консервационни дейности». Местата ще бъдат определени въз основа на провеждане на срещи с ИАРА, местни риболовци, Ловнорибарско Дружество – Димитровград, Басейнова дирекция и др., от които ще бъде получена информация и данни за зимни струпвания на риби и места от реката, където са регистрирани добри улови. На проведените срещи ще се обсъдят и варианти за налагане на административни забрани свързани с любителския риболов. Ще бъдат проведени обходи на участъка от река Марица (по брега и с лодка) и ситуиране на участъците от реката с GPS, където липсват подходящи укрития за рибите като подмоли, коренища, паднали дървета, камъни, и др., измерване на дълбочината в тези участъци и проучване на обилието на ихтиофауната с използването на ехолот (фишфайндер). На базата на получената информация ще се направи експертен избор на най-подходящите места за извършване на дейностите по създаване на укрития. Необходим период от време 6 месеца, начало веднага след стартирането на проекта. 3.2. «Проектиране» на укритията за риби - след уточняване на местата за създаване на укрития за риби ще бъде изработен проект/концепция за създаване на укрития за риби, по който ще става изработването на укритията. Същият ще бъде съобразен с хидроложките проучвания и хидрологически изчисления за проводимостта на речния участък, като за целта на проучванията ще бъдат предоставени предварително заложените в проекта участъци за извършване на дейностите и вида на избраните укрития. Основно се предвижда да бъдат създадени два типа укрития: брегови укрития и дънни укрития, които ще наподобяват съществувалите в миналото затони, коренища на вековни дървета и пр., които са се използвали от рибите за укрития. Материалите, от които ще се изработват ще са основно от естествен произход – дърво (включително материал от дейностите за борба с инвазивни видове), камъни/каменни блокове и пр. При проектирането на укритията ще се взаимстват техники от ръководството FAO Rehabilitation of rivers for fish, 1998 г. и други европейски проекти, целящи възстановяването на рибните местообитания (финансирани по програма LIFE и др.). Дейността ще бъде съобразена с препоръките на Басейнова дирекция. ( 3.3. Създаване/обособяване на укритията - дейностите по създаване на укрития за риби ще цели имитиране на «затоните», съществували в реката преди създаването на корекцията й, както и укритията в коренищата на старите дървета по бреговете. Работите ще се извършват по изготвената концепция в точка 3.2.
Дейност 4: Изработка и поставяне на гнездилки за хралупогнездещи видове птици – видове от европейско консервационно значение Дейността има директен природозащитен, както и образователен ефект. От една страна, тя е насочена към подпомагане загнездването на хралупогнездещи видове птици (общо 15 вида от европейско консервационно значение, сред които синявица, въртошийка, чухъл, кълвачи, и пр.), както и видове от национално консервационно значeние от Прил. 3 на ЗБР, като голям и син синигер и др. В един от видовете гнездилки за едри птици могат да гнедят също така видове от Директивата за птиците като обикновената (Falco tinnunculs) и вечерната ветрушка (Falco subbuteo), които не правят собствени гнезда. От друга страна, тя е лесна възможност за участие на младежи в природозащитните дейности, които могат да участват непосредствено в поставянето на “къщичките”. Ефектът от дейността се базира на успешния опит от проекта на Община Димитровград пред ОПОС, осъществяващ се на територията на ЗМ “Злато поле”, където близо 30% от къщичките бяха заети от птици още при първия сезон след поставянето им. Гнездилките ще бъдат изработени по схема, заложена по проекта (заимствани са схеми, препоръчани в различни ръководства). Гнездилките ще бъдат поставени на подходящи за целта дървета край река Марица. Отговорен за дейността ще е експертът-биолог, под прякото ръководство на Координатора “Възстановителни и консервационни дейности”, и със съдействието на полевите сътрудници. Експертът-биолог организира също така участието в дейността на ученици и младежи, които като доброволци ще съдействат за поставянето на гнездилките. Полевите сътрудници ще осъществяват логистично и организационно съдействие за осъществяването на дейността.
Дейност 5: Повишаване на обществената осведоменост и общата екологична култура, свързана с опазването на околната среда и видовете обект на защита Дейността се състои от следните поддейности: 5.1. Въвличане на ученици в практически дейности по време на проекта – залесяване, поставяне на къщички. Като неделима част от проекта ще бъде предвидено непосредственото участие на ученици и младежи в дейностите на терен – засаждане на дървета, поставяне на гнездилки за птици и пр. Ще бъдат проведени 15 теренни акции, като дейностите ще се организират и ръководят от експерта-биолог. Съдействие, при организирането на акциите ще му оказват полевите сътрудници. По време на акциите, младежите ще могат не само да участват непосредствено в природозащитните дейности, но също така да научат повече за редките и защитени видове обитаващи поречието на река Марица. 5.2. Провеждане на образователни беседи и мултимедийни презентации пред ученици - Предвидено е провеждането на минимум 50 образователни беседи. За нуждите им ще бъде изработена мултимедийна презентация от експерта-биолог. Представянията ще бъдат осъществени в училища в Димитровград, Хасково и селата в района на проекта. Презентациите ще съдържат атрактивни снимки и информация за биоразнообразието на река Марица и мерките, необходими от тяхното опазване. За дейността ще е отговорен експертът-биолог, който ще изготви мултимедийната презентация и ще осъществи представянията и образователните беседи. Предвидено е участието на външни лектори, които да представят интересни теми – като например за редките видове растения, за птиците, прилепите и пр. 5.3. Издаване на образователни и информационни материали «Биоразнообразието на реката» – дипляна (тираж 5 000), флаер (тираж 10 000), плакат (тираж 1 000), календар настолен (тираж 1 000), стикери (тираж 5 000) – По време на представянията, дейностите на терен и за популяризиране на проекта ще бъдат използвани специално изготвените плакат, брошура и стикери под надслов “Биоразнообразието на реката”. Те ще съдържат атрактивни авторски фотографии, както и информация за редките видове, обект на настоящия проект, като по този начин ще допринесат за популяризиране на природозащитните цели на проекта и ще повишат обществената ангажираност по проблемите, свързани с опазване на биоразнообразието. Текстовете за информационните материали ще бъдат изготвени от експерта-биолог, със съдействието на координатора по проекта. Всички информационни материали ще представят финансовата подкрепа на ЕС, Оперативна програма “Околна среда”, Европейския фонд за регионално развитие, Националната стратегическа референтна рамка и националния бюджет (Виж графика на проекта). 5.4. Изработка на тениски (600 броя), шапки (600 броя) и значки (1000 броя) – всички деца, участващи в дейностите на терен или образователните беседи ще получат рекламни тениски, шапки и значки, изготвени като част от проекта. 5.5. Заснемане на кратък видеоклип и тиражиране на клипа на мини-CD - Кратък видеоклип, с продължителност 5 минути, представящ биоразнообразието на река Марица ще бъде изготвен и разпространен под формата на мини CD, както и по регионалните телевизии и интернет. 6.6. Изработка на преносима експозиция „Биоразнообразието на реката” – 10 банерстойки с пълноцветни медии, представящи приоритетните видове и местообитания. 5.7. Изработка на интерактивен сайт и монтиране на интерактивен борд във фоайето на Община Димитровград. С цел атрактивно представяне на дейностите по проекта и целевите местообитания и видове ще бъде закупен интерактивен билборд – тъчскрийн, който ще бъде монтиран във фоайето на Община Димитровград. На него ще бъде представян специално създаден интерактивен сайт-програма, представящи биоразнообразието на река Марица. 5.8. Създаване на биотопен аквариум с целевите видове риби* – тъй като малко граждани са запознати с консервационното значение на трите приоритетни рибни вида, обект на настоящия проект, е предвидено създаването на биотопен аквариум с целевите видове. Той ще бъде експониран в Информационния център в с. Райново (изграден по предходния проект на Общината, финансиран от ОПОС) и ще даде възможност на посетителите да видят от непосредствена близост приоритетите видове с възстановка на естествената им среда. * По преценка на консултанти-ихтиолог може да бъдат изработени два аквариума заради различните биотопни изсквания на целевите видове. Дейността ще се осъществи при следните последователни стъпки: 1. Закупуване на професионални кадри на редки видове. 2. Изготвяне на мултимедийна презентация от експерта биолог. 3. Избор на изпълнител за изготвянето на информационни и рекламни материали. 4. Подготовка на текстовете и определяне на визията на изданията 5. Печат на изданията. 6. Дейности на терен и представяния по училищата и разпространение на изданията. Паралелно изготвяне на клипа и неговото тиражиране, както и изработване на интерактивния сайт и монтирането на тъчскрийн в Община Димитровград. Паралелно създаване на биотопния аквариум.
Дейност 6: Мерки за информация и публичност Освен информационно-образователните материали, предвидени в Дейност 5, в проекта са предвидени и мерки за информация и публичност, които целят популяризиране на самия проект и неговите природозащитни цели, както и постигнатите резултати. За целта са предвидени: 6.1. Провеждане на четири пресконференции за дейностите и напредъка на проекта. 6.2. Изработка на информационни банери за проекта - по време на пресконференции и други публични събития ще бъде използван банера на проекта, който ще съдържа неговото име, логота на донорите и целевите видове/местообитания. 6.3. Разпространение на 50 преслиста – преслистове ще бъдат разпространявани периодично по време на проекта, при провеждането на теренни и други акции. Първата пресконференция ще бъде проведена в началото на проекта, с цел запознаване на обществеността с предвидените дейности и очакваните резултати. Две пресконференции ще бъдат осъществени по време на проекта и една заключителна среща с журналисти ще представи постигнатите резултати. 6.4. Поставяне на 5 информационни табели за приоритетните видове и местообитания в района на действие на проекта - информационните табели в района на дейностите по проекта ще запознават обществеността с целите на мероприятията и с целевите видове и местообитания. 6.5. Издаване на брошура с резултатите от проекта – в края на проекта ще бъде издадена брошура с постигнатите резултати. 6.6. Издаване на информационни стикери за техниката и оборудването по проекта. 6.7. Уеб-сайт поддръжка - средствата за интернет страница ще бъдат използвани за ъпдейт на информация за дейности по проекта на динамичните страници на Община Димитровград и на РИОСВ - Хасково. В допълнение на описаните по-горе дейности, ръководителят на проекта ще присъства периодично и на организираните в Общината ежеседмични срещи с журналисти и ще представя напредъка по проекта. Всички информационни материали и преслистовете ще представят финансовата подкрепа на ЕС, Оперативна програма “Околна среда”, Европейския фонд за регионално развитие, Националната стратегическа референтна рамка и националния бюджет и ще спазват „Насоките за информация и публичност” на ОПОС. Отговорен за цялостното изпълнение на дейността е Ръководителя на проекта, който я осъществява със съдействието на Координатора «Административни дейности», Координатора «Възстановителни и консервационни дейности» и експертите.
Дейност 7: Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта включват всички дейности, свързани с избора и назначаването на екипа и на изпълнители, планирането на дейностите, вътрешния контрол, документалните проверки, поддържането на връзка с Междинното звено, отчетността. Отговорен за дейността е Ръководителя на проекта. Дейността включва разходите на управленческия екип на проекта, а именно: Ръководителя на проекта, Координатора „Административни дейности”, Координатора „Възстановителни и консервационни дейности”, Финансиста, Юриста, Лицето за докладване на нередности, както и наемането наемането на външен изпълнител за провеждането на процедурите по ЗОП. Към дейността са включени и разходите за разработване на настоящото проектопредложение, илюстративния и картен материал към него.
Дейност 8: Одит на проекта Изборът на изпълнител за дейността се осъществява при стартиране на дейностите по проекта. За целта се подбира лицензиран одитор с експертиза и опит в областта. Той е и отговорен за цялостното изпълнение на дейността, като координацията с него се осъществява от Координатора „Административни дейности” и под ръководството на Ръководителя на проекта. Дейността предвижда да се провежда текущ одит по време на проекта, като преди подаване исканията за средства ще бъдат изготвяни одитни доклади, които съдържат одитно мнение за законосъобразността на съответните обществени поръчки, за които това мнение е приложимо и за осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система. Окончателен одитен доклад се представя и към окончателното искане за средства, като той ще съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките на ОПОС за извършване на одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 664 488 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 425 BGN
2014 - 36 425 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 961 BGN
2014 - 30 961 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 464 BGN
2014 - 5 464 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Брой възстановени популации на видове и природни местообитания
Индикатор 3 Видове, за чието опазване са изпълнени дейности.
Индикатор 4 Природни местообитания, за чието опазване са изпълнени дейностите
Индикатор 5 Защитени територии, за които се изпълняват дейностите
Индикатор 6 Брой проведени съвместни срещи с риболовци, ИАРА, БД - Пловдив
Индикатор 7 Брой младежи и ученици, пред които са представени презентации
Индикатор 8 Брой младежи, участвали в теренните акции с непосредствено участие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз