Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040909871 Международни прояви ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Христо Белчев 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР BG051PO001-8.1.04-0001-C0001
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-8.2.01-0001-C0001
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Заседания на комитет за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." за 2009 г., 2010 г. до май/юни 2011 г. BG161PO005-4.0.01-0027-C0001
Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София. BG161PO001-1.1.07-0011-C0001
Създаване на Консултативен център за зависими лица в лечение и техните семейства като средство за справяне със социалното изключване BG051PO001-5.2.06-0237-C0001
"Организиране на информационни и/или публични събития и производство на рекламно-информационни материали за оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и провеждане на национална кампания "Зелена България" BG161PO005-4.0.01-0077-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление. BG051PO002-3.1.06-0015-C0001
Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажиминти по Структурните фондове и Кохезионния фонд BG161PO002-1.3.01-0008-C0001
„Осигуряване на организиране и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” BG161PO005-4.0.01-0085-C0001
Подобряване на практиките в обгрижването на тийнейджъри и млади хора със сърдечни заболявания чрез повишаване на експертният капацитет на партниращите си организации от България и Испания BG051PO001-7.0.07-0144-C0001
„Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 2014 г. – 2015 г.” BG161PO004-5.0.01-0093-C0001
Надграждане на информационно-комуникационната среда на ДКХ чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите. BG051PO002-3.1.09-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз