Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
Номер на проект: РД04-60/25.08.2011
Наименование: Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2011
Начална дата: 24.08.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се планират, разработят и приложат мерки за надграждане и подобряване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане и да се повиши качеството и ефективността на социалната работа.
Дейности: Дейност 1: Дейности за организирация и управление на проекта. Сформиран е екип за организация и управление на проекта, който се състои от ръководител, финансист, четирима координатори и технически сътрудник. Допълнително в процеса на изпълнение на проекта ще бъдат включени четирима сътрудници по дейности, двама юристи, финансов контрольор, счетоводител-ТРЗ, счетоводител-ЛС, експерт ИО и технически изпълнител-куриер.
Дейност 6: Изготвяне на единни методики за оценка на потребностите на хората с увреждания и разработване на механизъм за определяне и отпускане на индивидуален бюджет на хората с увреждания за ползване на съответните услуги. Основна цел при изготвянето на единни методики за оценка на потребностите на хората с увреждания е създаването на единен инструментариум за изследване на индивидуалните нужди на хората с увреждания, с цел постигане на по-добра целенасоченост на наличните ресурси – социални помощи и социални услуги. От друга страна разработването на единната методика ще стане и основа за разработване на концепция и механизъм за определяне и отпускане на индивидуален месечен бюджет на хората с увреждания за ползване на съответните услуги. Ще се осигури надеждна база за въвеждане на подхода „парите следват човека” при бъдеща промяна в нормативната уредба в тази сфера.
Дейност 7: Разработване и прилагане на системи, осигуряващи надграждащи знания и умения, съобразени със специфичните грижи за отделните групи потребители на социални услуги в общността, планиране на адекватни обучения. Системата за повишаване на квалификацията има за цел: • да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на системата за социална работа и равнището на професионална компетентност на служителите; • да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на социалните работници и тяхното професионално развитие.
Дейност 2: Анализ на натовареността на социалните работници и създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността. Да се създаде механизъм за оценка и управление на натовареността на служителите в отделите, който да се прилага от Агенцията за социално подпомагане, с цел адекватно и целенасочено управление на човешките ресурси и постигане на ефективност на социалната работа.
Дейност 5: Анализ на потребностите от адекватно обучение и супервизия за експертите и социалните работници, работещи в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към всички дирекции „Социално подпомагане”. Да се проучат потребностите от адекватни обучения и мерки за подкрепа на социалните работници, с цел постигане на по-голяма ефективност на социалната работа.
Дейност 3: Подбор и наемане в резултат на анализа на натовареността на 400 социални работници във всички дирекции „Социално подпомагане” в АСП. Увеличаване числеността на отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” в дирекциите „Социално подпомагане” на базата на анализа на натовареността на социалните работници, описан в дейност 2 „Анализ на натовареността на социалните работници и създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността”.
Дейност 8: Обучение на служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”. Постигане на по-голяма ефективност на социалната работа, чрез провеждане на адекватни обучения за повишаване административния и професионален капацитет на служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”.
Дейност 9: Индивидуална и групова супервизия на служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”. Превенция на професионалното изгаряне и повишаване стандарта на предоставяните услуги от служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”.
Дейност 4: Осигуряване на възнаграждения на наетите социални работници за период до 42 месеца. Изплащане на възнагражденията на 400 социални работници в размер до 370 лв. месечно и дължимите осигуровки по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.
Дейност 10: Дейности за информиране и публичност на резултатите от проекта. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 410 573 BGN
Общ бюджет: 10 649 618 BGN
БФП: 10 649 618 BGN
Общо изплатени средства: 10 654 931 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 649 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 736 BGN
2012 1 787 446 BGN
2013 2 521 505 BGN
2014 3 704 213 BGN
2015 2 610 032 BGN
10 654 931 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 052 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 975 BGN
2012 1 519 329 BGN
2013 2 143 279 BGN
2014 3 148 581 BGN
2015 2 218 527 BGN
9 056 691 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 597 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 760 BGN
2012 268 117 BGN
2013 378 226 BGN
2014 555 632 BGN
2015 391 505 BGN
1 598 240 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличаване % на обхванатите от предоставяните услуги лица от целевите групи
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 3 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз