Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0005-C0001
Номер на проект: А13-31-6
Наименование: Надграждане на информационно-комуникационната среда на ДКХ чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите.
Бенефициент: Държавна комисия по хазарта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 02.06.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Надграждане и усъвършенстване на информационно-комуникационната среда на ДКХ с нови модули и функционалности, включително и нови административни услуги като приходна администрация, генерираща приходи от събиране на такси с цел по-добро и по-модерно обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 3: Софтуерни разработки На база на извършените анализи и резултата от предходната дейност „Разработена детайлна техническа спецификация за надграждане на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности, модули и електронни услуги“, надграждането на интегрираната информационна среда на ДКХ ще бъде осъществено чрез разработка на нов модул обслужващ дейността по контрол на хазартните оператори, осъществяван от дирекция „Контрол и правни дейности“, също така ще бъдат разработени новите административни електронни услуги съгласно идентифицираните и дефинирани минимум две нови административни услуги в етапа по време на анализа. Осъществяването на всички технологични разработки ще бъде извършено въз основа на резултатите от аналитичните дейности. Избраният изпълнител по дейности 2 и 3 трябва да извърши софтуерните разработки въз основа на изготвената техническа спецификация в рамките на Дейност 2: „Аналитични дейности “. В рамките на дейността по софтуерна разработка, ще бъде извършено програмиране и дизайн на потребителския интерфейс и програмна логика във връзка с: - Надграждане на интегрираната информационна система на ДКХ, реализирана в рамките на предходен проект с нова функционалност и нов модул подпомагащ дейността по контрол; - Разработване на минимум 2 нови електронни административни услуги, съгласно техническата спецификация и в съответствие с изискванията на ЗЕУ; В рамките на дейността се очаква изпълнителят да разработи техническа и експлоатационна документация, съдържаща: - Техническа документация на софтуерните разработки; - Ръководство за потребителя; Също така в рамките на тази дейност за електронните административни услуги ще бъдат разработени заявления за вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ и НОИОСИС.
Дейност 5: Информация и публичност Тази дейност се провежда с цел да се популяризират дейностите по проекта до възможно най-широк кръг граждани и представители на бизнеса, от една страна разясняване и осигуряване на максимална полза от проекта за целевите групи, а от друга страна – стимулиране на интереса към новите електронни административни услуги на Държавна комисия по хазарта. Дейността ще бъде осъществена посредством: • Организирана начална пресконференция в гр. София за 20 човека с осигурен кетъринг; • Организирана финална пресконференция в гр. София за 30 човека с осигурен кетъринг; • Организиран информационен ден за представители на целевите групи в гр. София с цел представяне на резултатите и ползите от изпълнението на проекта(очакван интерес от поне 80 участника); • Изготвено и публикувано прессъобщение за оповестяване началото на проекта; • Изготвено и публикувано прессъобщение за оповестяване края на проекта; • Изготвена и отпечатана публикация за ползите от проекта в 5 медии (печатни и/или електронни); • Изработен и поставен ролков банер със стойка при Възложителя, съдържащ основна информация за проекта – 1 бр.; • Изработена и поставена информационна табела при Възложителя с информация за проекта – 1 бр.; • Дизайн, предпечат, печат и разпространение на цветни брошури на български и на английски език – 600 бр.; • Дизайн, предпечат, печат и разпространение на книги за „Задълженията за социално отговорното поведение“ и Европейските мерки за отговорен хазарт на български и на английски език – 1000 бр.; • Разработка на видео филм „ Европейските мерки за отговорен хазарт и нови годишни вноски във връзка със задълженията за социално отговорното поведение“; • Запис на изработеното видео на оптичен носител (CD или DVD) с пълноцветен печат върху него, картонена кутия с пълноцветен печат, опаковане – 1000 бр.; • Изработени и разпространени рекламни комплекти – химикал, USB флаш памет, блокнот и папка с джоб – 600 бр.; • Поставяне върху всички проектни документи (доклади, анализи, протоколи и др.,) флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на ЕСФ и посочване на финансовия принос на ЕСФ. В момента текущата интегрирана информационна система на ДКХ работи с безплатна база данни MS SQL Server 2012 Express, която работи почти на максималните си възможности и ресурси, при увеличаване на обема информация и добавянето на нови модули и функционалности възниква необходимостта от по надеждна и по-високо производителна база данни, необходимо е преминаването към платена версия на базата данни, като това ще реши и някой от аспектите свързани с подобряване на сигурността на информацията в ДКХ. Допълнително, за да е системата съвместима с най-добрите практики, за да има гарантирана мрежова свързаност и увеличаване на скоростта на локалната мрежа, ще бъдат закупени и 2 защитни стени и 4 мрежови комутатора, осигуряващи резервираност на технологичното решение. За архив на данните и бекъп ще се използва външен мрежови дисков масив. С цел предпазване на новозакупената техника от токови удари, неизправности и унищожаване и повреждане на данни при прекъсване в електрозахранването, ще бъде закупено и 2 бр. непрекъсваемо токово захранване.
Дейност 1: Подготвителни дейности Тази дейност е от огромно значение за успешното и качествено изпълнение на целия проект. Изборът на изпълнители оказва огромно влияние не само върху изпълнението на съответната дейност, но и върху осъществяването на проекта. Качествената подготовка на тръжна документация е гаранция за прозрачност и спазване на хоризонталните политики на ЕС при възлагане изпълнението на дейностите по проекта като същевременно подпомага изборът на коректен и надежден изпълнител. Поради това тази дейност не само допринася, но е и основна предпоставка за постигането на целите на настоящата процедура и на всички специфични цели на проекта.
Дейност 6: Одит В рамките на тази дейност ще бъде избран одитор (експерт счетоводител) с процедура по ЗОП, който ще извърши финансов одит след приключване на дейностите по проекта. За проекти по настоящата схема на стойност над 200 000 лв. одитът е задължителен проектен компонент. Одиторът ще извърши одит на проектната документация за проверка на изразходването на средствата по проекта. Одитът ще изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта в съответствие с националните и международните одиторски стандарти и да включва. Одитът ще приключи с изготвянето на одиторски доклад.
Дейност 4: Доставка на оборудване и лицензи За изпълнение на дейността ще бъде избран доставчик чрез провеждане на процедура по ЗОП, подготвена в рамките на Дейност 1 в съответствие с изискванията на нормативната уредба. В рамките на дейността ще бъде доставено оборудване, необходимо за функционирането на продуктите, създадени и надградени в рамките на Дейност 3. Техниката и услугите, обект на процедурата по ЗОП, е описана по-подробно в представените индикативни оферти към настоящата документация. За нормалното функциониране на интегрираната информационна система след нейното надграждане ще бъде доставеното следното оборудване и системен софтуер: - 2 бр. сървъри - 2 бр. рутери, защитни стени; - 4 бр. маршрутизатори; - 2 бр. непрекъсваеми захранвания; - 1 бр. дисков масив за съхранение и архив на данни; - 2 бр. операционна среда за новите сървъри; - 1 бр. база данни MS SQL Server 2012 Standard.
Дейност 2: Аналитични дейности Дейността се състои от следните поддейности: Поддейност 1: Анализ на вътрешния административен процес в ДКХ при осъществяване на дейностите, свързани с контрола на хазартните оператори, разработка и актуализиране на вътрешни правила и процедури с цел привеждане на дейността в съответствие със специфичните нормативни изисквания на динамичната нормативна уредба и принципите на електронно управление. Процесът по осъществяване на контрол на хазартните оператори в ДКХ е основен и ще спомогне в изключителна степен за повишаване на събираемостта на таксите. В хода на тази поддейност ще бъде анализиран процесът по осъществяване на контролните функции на ДКХ като се вземе под внимание законовата и подзаконова уредба за осъществяването им, както и реалните стъпки в техния ход. В резултат на анализа ще бъдат разработени и актуализирани вътрешните правила и процедури, регулиращи посочените дейности, така че да са в съответствие с технологичното надграждане на информационната система, ЗЕУ и процесите по контрол във ведомството. Поддейност 2: Анализ на административния процес по осъществяване на дейностите, свързани със събираните такси, имуществени санкции и глоби от ДКХ, разработка и актуализиране на вътрешни правила и процедури. Анализ и проектиране на електронни административни услуги във връзка с поддържането на лиценза на хазартните оператори. Създаване на бизнес модел на електронните административни услуги в обхвата на проекта. Ще бъде анализиран процеса по събиране на такси, глоби и имуществени санкции от ДКХ като се разгледат начините и сроковете за тяхното събиране, контролът върху тези дейности и тяхното отчитане. Ще бъдат разгледани и процесите по деклариране на задължения от хазартните оператори пред ДКХ и осъществяването му от потребителите чрез електронни административни услуги. В тази насока ще се анализира в дълбочина и създаде модел за реализация на минимум две нови електронни административни услуги, свързани с деклариране на определени обстоятелства и поддържане на лиценза на хазартните оператори, те ще бъдат вписани и в СУНАУ. Към настоящия момент е невъзможно тези услуги да се опишат по-подробно, поради това, че те все още не съществуват, а са само нормативно определени, предмет на настоящия проект е именно тяхното създаване. Ще бъдат анализирани, актуализирани и разработени нови вътрешните правила и процедури, регулиращи посочените дейности с оглед тяхната електронизация и съобразяването им със ЗЕУ и подзаконовите актове по прилагането му. Също така ще бъде извършен анализ на „Задълженията за социално отговорното поведение“, проучване на Мерките за отговорен хазарт, приети от Европейския комитет за стандартизация и прилагането им в Европа, разработка на текст на български и английски за информационна книжка, разпространена до целевите групи. Поддейност 3: Технически анализ на съществуващата софтуерна, хардуерна и мрежова осигуреност на ДКХ, разработка на насоки и препоръки, разработка на детайлна техническа спецификация на необходимите софтуерни разработки. В рамките на тази дейност ще бъде изработен анализ на съществуващата софтуерна, хардуерна и мрежова осигуреност в ДКХ, ще бъдат изработени насоки за постигане на висока степен на информационна сигурност. Ще бъде изработена детайлна техническа спецификация за надграждане на системата с нови функционалности, модули и електронни услуги. Също така в резултат на тази поддейност, след преглед на постигнатото към момента, както и новите тенденции и насоки в развитието на ДКХ, ще бъде актуализирана стратегията за развитие на електронното управление в ДКХ. Поддейност 2: Анализ на административния процес по осъществяване на дейностите, свързани със събираните такси, имуществени санкции и глоби от ДКХ, разработка и актуализиране на вътрешни правила и процедури. Поддейност 3: Технически анализ на съществуващата софтуерна, хардуерна и мрежова осигуреност на ДКХ, разработка на насоки и препоръки, разработка на детайлна техническа спецификация на необходимите софтуерни разработки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 365 937 BGN
Общ бюджет: 1 257 242 BGN
БФП: 1 257 242 BGN
Общо изплатени средства: 610 386 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 257 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 262 650 BGN
2015 347 736 BGN
610 386 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 068 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 223 253 BGN
2015 295 575 BGN
518 828 BGN
В т.ч. Национално финансиране 188 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 398 BGN
2015 52 160 BGN
91 558 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Изготвени пълен пакет на документацията за обществени поръчки по Дейности (2 и 3), 4 и 5;
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществени поръчки и избрани изпълнители;
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Аналитичен доклад от анализ на административния процес на дейностите по контрол
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Разработени и актуализирани вътрешни правила и процедури
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Аналитичен доклад от анализ на процеса по събиране на приходи и деклариране на задължения пред ДКХ
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Аналитичен доклад изготвения бизнес на анализ на двете нови електронни административни услуги
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Разработен текст на български и английски за изработка на книжка за „Задълженията за отговорно социално поведение”
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Аналитичен доклад от изготвения технически анализ
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Техническа спецификация за надграждане на интегрираната информационна система на ДКХ
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - Актуализирана Стратегията за развитие на електронното управление в ДКХ
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Разработени нови електронни административни услуги;
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Надградена интегрираната информационна система на ДКХ с нов модул „Контрол“ и нови функционалности
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Надграден Портал с нови електронни административни услуги.
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Доставка на оборудване и лицензи
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Проведена пресконференция за 20 човека
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Проведена пресконференция за 30 човека
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Проведен информационен ден
Индикатор 20 (Д) По дейност 5 - Прессъобщение за оповестяване началото на проекта, публикувано в български печатни медии
Индикатор 21 (Д) По дейност 5 - Прессъобщение за оповестяване края на проекта, публикувано в български печатни медии
Индикатор 22 (Д) По дейност 5 - Отпечатана публикация в 5 медии (печатни и/или електронни)
Индикатор 23 (Д) По дейност 5 - Поставена информационна табела и банер при Възложителя
Индикатор 24 (Д) По дейност 5 - Изработени и разпространени цветни брошури на български и на английски език, цветни книги за превенция на пристрастеността към хазарта на български и на английски език, CD-та или DVD-та с видео филм, комплекти, включващи химикал, флаш п
Индикатор 25 (Д) По дейност 5 - Публикувана в края на проекта актуална информация за проекта на интернет страницата на ДКХ
Индикатор 26 (Д) По дейност 6 - Одиторски доклад
Индикатор 27 (Д) По дейност 7 - План за изпълнение
Индикатор 28 (Д) По дейност 7 - Междинни технически доклади
Индикатор 29 (Д) По дейност 7 - Окончателен технически доклад
Индикатор 30 (Д) По дейност 8 - Брой завършени дейности по инсталация и настройка на доставената техника и лицензи и интегрирането им в съществуващата инфраструктура, включително и мигриране на данните от MS SQL Server 2012 Express в новата база данни MS SQL Server 20
Индикатор 31 (Д) По дейност 8 - Брой разработени процедури за използване и управление на информационните ресурси и услуги в ДКХ
Индикатор 32 (Д) По дейност 8 - Брой разработени и внедрени политики и процедури за сигурност в ДКХ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз