Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.06-0015-C0001
Номер на проект: A11-31-15
Наименование: Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление.
Бенефициент: Държавна комисия по хазарта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 01.02.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се оптимизира дейността на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) чрез въвеждане на единна информационна система, електронни услуги и регистри
Дейности: Дейност 1 Аналитични дейности Юридически, технически и организационен анализ на съществуващата ситуация и идентифициране на нуждите в контекста на поставените цели 1.1. Юридически анализ 1.2. Бизнес анализ 1.3. Проучване на международни практики
Дейност 2 Организационни и нормативни дейности Разработване на дългосрочна стратегия за развитие, конкретни методики, инструкции, вътрешни правила за работа и наръчници с цел унифициране на административните процеси и качеството на административно обслужване
Под-дейност 3.1 Разработка на информационна система за ДКХ Разработка на единна информационна система за ДКХ, обслужваща издаването на разрешения за организиране на хазартни игри и разрешения за производство, внос, разпространение и сервиз на игрални съоръжения за хазартна дейност, включително модули за интеграция с външни системи
Под-дейност 3.2 – доставка на сървъри
Под-дейност 3.3 – доставка на скенери
Дейност 4 Обучение по ЗЕУ Обучение по ЗЕУ на служителите от ДКХ
Дейност 5 Одит
Дейност 7 Управление на проекта
Дейност 6 Дейности по информация и публичност Начална и финална пресконференция; информационни дни; съобщения за пресата; брошури
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 699 928 BGN
Общ бюджет: 620 281 BGN
БФП: 620 281 BGN
Общо изплатени средства: 620 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 620 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 153 798 BGN
2013 466 483 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
620 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 527 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 130 728 BGN
2013 396 511 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
527 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 070 BGN
2013 69 972 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 042 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Реализирани анализи, проучвания, изследвания
Индикатор 2 По Дейност 1 - Проведени срещи с представители на ДКХ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 3 По Дейност 1 - Проучени международни практики
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой посетени държави-членки на ЕС
Индикатор 5 По Дейност 1 - Извършена оценка на административните услуги и възможностите за тяхното предоставяне онлайн
Индикатор 6 По Дейност 2 - Дългосрочна стратегия за развитие на Държавната комисия по хазарт до 2020 г.
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой разработени и внедрени методики, инструкции, вътрешни правила за работа и наръчници
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой юридически доклад с коментар и/или препоръки за изменение на нормативна база
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой проведени срещи с представители на ДКХ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой разработена, сертифицирана и внедрена Единна информационна система и база данни
Индикатор 11 По Дейност 3 - Внедрен публичен електронен регистър
Индикатор 12 По Дейност 3 - Реализирани електронни административни услуги
Индикатор 13 По Дейност 3 - Модернизиран и унифициран Интернет сайт на ДКХ
Индикатор 14 По Дейност 3 - Закупени сървъри
Индикатор 15 По Дейност 3 - Закупени скенери
Индикатор 16 По Дейност 4 - Обучени служители в прилагането на действащата нормативна база за електронно управление
Индикатор 17 По Дейност 5 - Одитен доклад
Индикатор 18 По Дейност 6 - Организиране и провеждане на пресконференции
Индикатор 19 По Дейност 6 - Информационни дни за представяне на целите и резултатите на проекта
Индикатор 20 По дейност 6 - Брошури
Индикатор 21 По Дейност 6 - Прес-съобщения
Индикатор 22 По Дейност 7 - Сключени договори по проведени тръжни процедури
Индикатор 23 По Дейност 7 - Представени междинни доклади и окончателен доклад за изпълнението на проекта
Индикатор 24 По Дейност 7 - Качествено и навременно изпълнение на проектните дейности
Индикатор 25 По Дейност 3 - Проведено съпътстващо обучение за работа с разработената система за всички заинтересовани служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз