Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0144-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на практиките в обгрижването на тийнейджъри и млади хора със сърдечни заболявания чрез повишаване на експертният капацитет на партниращите си организации от България и Испания
Бенефициент: Асоциация „Детско сърце”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 15.04.2013
Дата на приключване: 15.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): Обмяна на добри практики в обучението на младежи със сърдечни заболявания за подобряване уменията им за себепредставяне на пазара на труда и намаляване на рисковите поведения при тийнейджъри със сърдечни заболявания.
Дейности: Дейност № 9: Публичност и информационна дейност по проекта Да се осигури публичност и прозрачност на изпълнението на проектните дейности; Да се информират целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта, финансирани от ЕСФ; Да се привлече участието на представители на държавни и местни власти, други неправителствени организации, медии, общественост в процеса на социалната интеграция на децата и младите хора със сърдечни заболявания в България; Да се информира и ангажира обществеността с повишаване на възможностите за трудова заетост и социално включване на младите хора със сърдечни заболявания, както и да се популяризират възможностите и способностите им с цел промяна на обществените нагласи към тях.
Дейност № 5: Провеждане на работна конференция на младите хора със сърдечни заболявания с участието на двете организации Да се осигурят условия за обмен на практически опит в подкрепата на младите хора със сърдечни заболявания в процеса на търсене, намиране на работа и последваща интеграция в трудовата среда; Да се обменят идеи и да бъдат обсъдени методически подходи за повишаване на увереността и капацитета им в търсене на работа и себепредставяне. Да се споделят добри практики за стимулиране на работодатели за назначаване на работа на представители на целевата група.
Дейност № 2: Проучване на работещи политики, програми, проекти и методики, подпомагащи трудовата заетост на млади хора с увреждания на пазара на труда в Испания и България Да се идентифицират действащите в момента програми, методики и политики, насочени към повишаване на трудовата заетост на млади хора с увреждания; Да се проучват всички изпълнявани конкретни мерки за насърчаване на заетостта на млади хора с увреждания; Да се осъществи преглед на съществуващите в практиката различни методики за оценка на потребностите и възможностите за трудова реализация на целевата група. Да се анализират постигнатите от реализацията на тези програми и политики резултати в посока повишаване на трудовата заетост на младите хора със сърдечни заболявания. Да се изведат добрите практики за насърчаване на трудовата заетост на целевата група.
Дейност № 1 Организационно – техническа дейност – администриране, управление и мониторинг на проекта Да се създадат условия за планиране на дейностите и успешно организационно, документално и финансово управление на проекта. Да се гарантира ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта. Да се изгради координационен механизъм за взаимодействие между всеки един член на екипа и правила за комуникация.
Дейност № 9: Публичност и информационна дейност по проекта Да се осигури публичност и прозрачност на изпълнението на проектните дейности; Да се информират целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта, финансирани от ЕСФ; Да се привлече участието на представители на държавни и местни власти, други неправителствени организации, медии, общественост в процеса на социалната интеграция на децата и младите хора със сърдечни заболявания в България; Да се информира и ангажира обществеността с повишаване на възможностите за трудова заетост и социално включване на младите хора със сърдечни заболявания, както и да се популяризират възможностите и способностите им с цел промяна
Дейност № 6: Апробиране в България на въведената в Испания практика за превенция на рисково поведение и здравословен начин на живот на тийнейджъри със сърдечни заболявания Да се подобри здравната култура и информираността на младежи със сърдечни заболявания. Да се намали вероятността за рисково поведение на тинейджъри със сърдечни заболявания Да се поднесе информацията по нов, близък до младежите начин. Да се подпомогнат младежите в приемането на болестта си и последствията от нея.
Дейност № 4: Подготовка и заснемане на учебен филм за развиване на умения за търсене на работа и себепредставяне пред работодател Да се повиши информираността на младите хора със сърдечни заболявания относно начините за търсене на работа и себепредставяне; Да се повиши мотивацията им за активно включване в пазара на труда, чрез заснемане на учебен филм; Да се подкрепят усилията на специалистите от двете организации, оказващи професионална подкрепа на младежите за справяне с трудностите, с които се сблъскват в процеса на наемане на работа.
Дейност № 8: Разпространение на изведените добри практики в България от реализираните дейности на проекта Да се разпространят и мултиплицират изведените добри практики от извършените дейности по проучване, анализ и работни посещения в Бургас и Добрич; Да се популяризира изготвеният учебен филм като метод на работа и помощно средство за специалистите; Да се представи модела за сътрудничество между медицински и социални специалисти, изработен в дейност 7.
Дейност № 3: Провеждане на работни посещения и анализ на получената информация Да се обмени опит и запознаване с идентифицираните практики, политики, методики и програми за подпомагане на трудовата реализация млади хора със сърдечни заболявания; Да се проведат посещения на терен и запознаване с методиките за насърчаване на трудовата реализация на тези млади хора; Да се извърши анализ на получената от работните посещения информация и изготвяне на сборник на идентифицираните добри практики за трудова заетост на младежи със сърдечни заболявания за нуждите на двете организации
Дейност № 7: Провеждане на два работни семинара за въвеждане на социално – медицинския модел на взаимодействие и подкрепа при работа със сърдечно болни деца, тийнейджъри и млади хора и техните семейства Подобряване на сътрудничеството между специалистите от медицинската и психо-социалната сфера, пряко свързани с лечението, проследяването и подобрението на качеството на живот на хората със сърдечни заболявания. Да се представи българският модел за мултидисциплинарно сътрудничество между Асоциацията и болницата, където се извършва основно лечението и проследяването на децата и младежите със сърдечни заболявания. Да се повиши информираносттта на специалистите, включени в обсужването на целевата група относно различните аспекти на качеството на живот на младите хора със сърдечини заболявания.
Дейност № 9: Публичност и информационна дейност по проекта Да се осигури публичност и прозрачност на изпълнението на проектните дейности; Да се информират целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта, финансирани от ЕСФ; Да се привлече участието на представители на държавни и местни власти, други неправителствени организации, медии, общественост в процеса на социалната интеграция на децата и младите хора със сърдечни заболявания в България; Да се информира и ангажира обществеността с повишаване на възможностите за трудова заетост и социално включване на младите хора със сърдечни заболявания, както и да се популяризират възможностите и способностите им с цел промяна
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 554 BGN
Общ бюджет: 213 173 BGN
БФП: 213 173 BGN
Общо изплатени средства: 213 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 911 BGN
2014 143 724 BGN
2015 21 517 BGN
213 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 724 BGN
2014 122 165 BGN
2015 18 290 BGN
181 179 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 187 BGN
2014 21 559 BGN
2015 3 228 BGN
31 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 1. Назначен Екип за управление и мониторинг
Индикатор 4 2. Проведени проучвания на действащи политики
Индикатор 5 Издаден сборник на два езика
Индикатор 6 Работещ екип за управление на проекта
Индикатор 7 Проведени работни посещения в България и Испания
Индикатор 8 Извършен подбор на външен изпълнител за заснемане на филм
Индикатор 9 Заснет учебен филм
Индикатор 10 Проведена конференция по проект 144
Индикатор 11 участници в конференцията
Индикатор 12 Предпечатна подготовка и дизайн на книжки – комикси
Индикатор 13 Провеждане на семинари за въвеждане на социално – медицинския модел на взаимодействие и подкрепа
Индикатор 14 Апробирана практика от Испания в България
Индикатор 15 Изготвени списъци на участници в семинарите
Индикатор 16 Брой организирани и проведени конференции, разпространени брошури, поставени табели, медийни изяви, изготвени презентации. Публикувана информация на интернет страници.
Индикатор 17 Разпространени на изведените добри практики в България от реализираните дейности на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз