Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0011-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/002-01
Наименование: Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София.
Бенефициент: Лесотехнически университет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 26.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е свързана с подобряване на условията за предоставяне на качествени образователни услуги в Лесотехнически университет чрез модернизация на библиотеката, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда в сграда на Учебно-лабораторния корпус.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка на тръжни досиета и провеждане на тръжни процедури както и 22.07.2010 и от 28.12.2012 30.04.2013 и до 30.04.2013
дейност 3: СМР
дейност 4: Модернизация на IT инфраструктурата на библиотеката
дейност 5: Строителен Надзор
дейност 6: Провеждане на одит на проекта
дейност 7 Информиране и публичност по проекта (визуализация)
Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 840 074 BGN
Общ бюджет: 2 657 372 BGN
БФП: 2 657 372 BGN
Общо изплатени средства: 2 522 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 657 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 616 493 BGN
2013 931 173 BGN
2014 0 BGN
2015 - 25 161 BGN
2 522 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 258 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 447 481 BGN
2013 833 814 BGN
2014 0 BGN
2015 - 22 530 BGN
2 258 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 398 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 169 012 BGN
2013 97 358 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 631 BGN
263 740 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз