Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0237-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0105
Наименование: Създаване на Консултативен център за зависими лица в лечение и техните семейства като средство за справяне със социалното изключване
Бенефициент: Държавна психиатрична клиника за лечение на наркомании и алкохолизъм
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на иновативна комплексна услуга по психо-социално консултиране на пълноценна ресоциализация на зависими лица в лечение и техните семейства чрез създаване на Консултативен център за зависими лица в лечение и техните семейства към ДПБЛНА – Суходол. Дейностите включват осигуряване на поддържаща програма за ресоциализация на зависими, преминали през лечение и психо-социална рехабилитация, консултиране и адекватно насочване на зависими, потърсили за първи път лечение. Цел на проекта е и повишаване на компетентността на професионалната общност и информираността на обществото за ролята на психосоциалното консултиране в превенцията на социалното изключване.
Дейности: 1. Сформиране на екипа и среща за старитране на проекта Дейността ще стартира изпълнението на проекта с подписването на договори с членовете на административния екип – ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически асистент. На срещата за стартиране на проекта всеки от тях ще бъде запознат в детайли с идеята на проекта, целите му, резултатите, които трябва да постигне и дейностите, чрез които всички включени в изпълнението ще допринесат към заложените цели. Ще бъдат уточнени средствата за комуникация между членовете на екипа, редовността на срещите им и личният ангажимент на всеки от тях за отговорна и екипна работа.
2. Създаване на Консултативен център към ДПБЛНА – Суходол Консултативният център ще бъде учреден в рамките на ДПБЛНА – Суходол, за да отговори на острата обществена потребност от комплексни мерки за превенция на социалното изключване. В рамките на центъра ще бъде разработена и реализирана методология на психо-социално консултиране, отразяваща достиженията на европейската практика. Центърът ще има мисията, от една страна, да осъществява финалната фаза от ресоциализацията на бивши зависими лица, както и да предоставя насочващо консултиране към терапия лица, които търсят терапевтични програми. В рамките на дейността ще въде възложено адаптиране и въвеждане на иновативен подход за индивидална психосоциална рехабилитация, каквато е разработената от Европейския център за психосоциална рехабилитация „Storm Rehabilitatie”, базиран в Нидерландия, методика за Цялостен подход в рехабилитацията (Comprenhesive Approach to Rehablitation - CARe). Подходът е оптимален за прилагане при индивиди с комплексна психиатрична проблематика (зависимост и съпътстваща социална дисфункция, резултат от коморбидност). За целите на проекта ще бъдат поръчани извършване на адаптиране за работа в български контекст оригинални материали /месец 2, 3/, подготовка на наръчник Част от дейността е провеждане на текуща супервизия /10 месеца/ за прилагането на подхода, провеждана в индивидуални сесии с професионалистите от криничния екип по проекта, работещи по случаи с хора от целевата група Дейности 3, 4, 5 и 6 ще въведат и реализират същността и мисията на Консултативния център към ДПБЛНА – Суходол.
3. Обучение на персонала в мотивационно интервюиране /мотивационна терапия/. Обучението ще бъде предоставено на част от професионалния екип на кандидата от доказани тесни специалисти в когнитивна терапия и мотивационна терапия в частност. Мотивационното интервюиране ще бъде ключово за включването на в услугите на Консултативния център, тъй като ще се работи и със зависимите, и със семействата им за очертаване на ясен план за успешната им реинтеграция към обществото и семейството. Обучението ще се проведе с продължителност от 5 дни /по 4ч на ден/. Ако бюджетът на проекта позволи, сред потенциалните водещи може да се предвиди участие на международно признат експерт /д-р Игор Куценок/, чиято визита може да бъде съвместена с провеждащия се ежегодно Есенен Университет по Зависимости.
4. Въвеждане на Програма „Водещ на случай” Дейността предвижда обучение на персонала в спецификата на работата на програмата, например етични въпроси, начин на комуникация с лицата, които участват в програмата, водене на документация и координиране на водещите. Спецификата на дейността и нейното поддържане през месеците на предоставяне на услугата налагат закупуване на ваучери за мобилни телефони за екипа, работещ с целевата група от зависими в лечение. Тъй като задължителна дейност ще бъде периодично редовно прозвъняване на лицата, включени в програмата, това е допълнителна възможност за контрол и супервизия.
5. Създаване и поддържане на “Клуб за зависими в лечение” Клубът за зависими в лечение и техните семейства ще бъде централната дейност за работа с целевата група на проекта. Груповата работа във формат на клубна дейност ще почива на световно признатата методология на д-р Худолин и детайлен план на терапевтичните подходи и практики в рамките на клуба. Работата със семействата на зависими влечение е съществена характеристика на клуба, базираща се на духовните и материалните връзки в семейството. Ще се провеждат редовни срещи, интервюиране, обучение в справяне с релапс, в семеен подход, като екипът от психиатри, психолози и социални работници ще осъществяват постоянен контакт както със засвисимите в лечение, така и с непосредствената им семейна среда. Тази практика е развита в други европейски страни, но за българската среда тя е по-скоро иновативна.. За функционирането на клуба е необходимо закупуване и на мултимедиен прожектор, консумативи за обучения в социални умения – блокчета, триножници за рисуване, бои – маслени и акварелни, графити за рисуване, топки за упражнения Пилатес, DVD-диск с тренинг в Пилатес, DVD-диск с тренинг по аеробика, пружини за разтегателни упражнения, дюшеци за поставяне върху пода, мокет за изкуствения паркет на фитнес-залата, за да не се поврежда от тежестите, готварски консумативи – съдове, суровини за готвене и много важно – снабдяване с книги за нуждите както на специалистите, така и специализирани издания за завсисими в лечение. Клубът за зависими в лечение и техните семейства ще осигури предоставяне на социалната услуга за 10 месеца.
6. Външна супервизия на дейността на ДПБЛНА- Суходол, свързана с психосоциалната рехабилитация Дейността ще бъде поета от подизпълнител – релевантна неправителствена организация, активна в сферата на борбата със зависимостите. Супервизията ще оцени дали проектът успява да укрепи резултатите от завършения проект на кандидата, като ги надгради с настоящия и отговори в по-голяма степен на обществената потребност от превръщането на зависимите лица в самостоятелни и пълноценни личности. Ще бъдат проследени и оценени методологическите решения за устойчивост и приемственост на дейностите и предоставяните от кандидата услуги по психосоциална рехабилитация.
7. Тръжни процедури, информационна кампания и финализиране на проекта Дейността ще включва изготвяне на информационни материали и други средства за популяризиране на въведените с Консултативния център услуги към болницата, както медицинските, така и социалните. Такива ще бъдат плакати, стикери, допълнение и поддръжка на интернет-страница на болницата и др. Втората част от кампанията е разпространение на информацията. То ще се осъществи чрез планиране на участия на членове от екипа на проекта и пациенти в радио- и телевизионни предавания, със статии във високотиражни вестници и списания. Съществен елемент от информационната кампания на проекта е предвиденото провеждане на обучително-информационни семинари за мултиплициране на опита от курса по сенсибилизация и обучение на водещи на клубове в 7 семинара за 40 души всеки в: София, Благоевград, Русе, Плевен, Варна, Пловдив, Банско. Семинарите ще са логично и очаквано продължение на информационните семинари от завършения проект на кандидата, като в методологически план те ще предложат завършващ комплекс от психо-социално консултиране за пълноценна ресоциализация на зависими лица в и след лечение. Всички услуги, чията стойност налага провеждането на обществена процедура по възлагане, ще бъдат изпълнени след разработване и провеждане на тръжна процедура. За целта в проекта се предвижда временното участие на експерт по тръжни процедури и публично възлагане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 667 BGN
Общ бюджет: 164 031 BGN
БФП: 164 031 BGN
Общо изплатени средства: 164 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 65 892 BGN
2012 98 138 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 56 008 BGN
2012 83 418 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 884 BGN
2012 14 721 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 605 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в услугата
Индикатор 2 Брой изработени наръчници по европейската практика
Индикатор 3 Брой компоненти на дейността на Центъра
Индикатор 4 Брой осъществени супервизии по дейност 2.
Индикатор 5 Брой семейства/ членове на семейства включени
Индикатор 6 Брой обучителни семинари проведени
Индикатор 7 Брой външни на ДПБЛНА лица, потърсили социалната услуга по проекта
Индикатор 8 Брой лица, усвоили всички дейности на Центъра
Индикатор 9 Брой лица с подобрен физиологичен статус
Индикатор 10 Брой лица, потърсили работа
Индикатор 11 Брой персонал /медици, психолози, социални работници/ с повишена квалификация
Индикатор 12 Брой лица от целевата група, потърсили образователни услуги
Индикатор 13 Брой позитивни обратни връзки от семейства на целевата група
Индикатор 14 Брой неупотребяващи психоактивни вечества вследствие на програмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз