Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695406 Министерство на финансите
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул. "Г. С. Раковски" 102
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Подпомагане изпълнението на функциите на Сертифициращия орган по Структурните и Кохезионния фондове – 2007 г.” 28.12.2007 57 760 57 760 0 57 760 4,00 Приключен
„Подпомагане изпълнението на функциите на Сертифициращия орган по Структурните и Кохезионния фондове – 2008-2011 г.” 23.05.2008 844 499 844 499 0 844 499 36,00 Приключен
„Повишаване ефикасността на работата на Одитния орган” 11.02.2008 93 446 93 446 0 93 446 27,40 Прекратен
„Подпомагане на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд” 30.04.2008 23 040 23 040 0 23 040 33,00 Прекратен
„Повишаване на ефективността на работата на Управляващия орган на ОПТП и подпомагане изпълнението и наблюдението на ОПТП” 11.02.2008 486 090 486 090 0 486 090 31,50 Приключен
“Повишаване капацитета на бенефициентите по ОПТП за изпълнение на проекти и подобряване на средата за ефективното и ефикасното им отчитане” 30.04.2008 253 804 253 804 0 253 804 24,00 Приключен
„Оценяване изпълнението на оперативна програма „Техническа помощ в периода 2009 – 2010 г.” 30.04.2008 244 936 244 936 0 244 936 25,00 Приключен
„Доразвиване на Унифицираната информационна система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на ЕС в България” 28.12.2007 0 0 0 0 36,00 Прекратен
"Извършване на проверки "на място" в Управляващия орган и Междинните звена и конкретни бенефициенти по оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС" 21.07.2008 253 838 253 838 0 253 838 14,00 Приключен
„Повишаване на обществената информираност относно НСРР 2007-2013 г.” 11.02.2008 440 852 440 852 0 440 852 30,40 Приключен
„Повишаване информираността относно перспективите и възможностите, предлагани от ЕС по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България” 11.02.2008 407 792 407 792 0 407 792 30,00 Приключен
Анализ на прилагането на "Методически указания за публично-частно партньорство (ПЧП)" с цел разработване на актуализиран вариант, и проучване на българския и на международния опит при структурирането на ПЧП 09.07.2008 621 979 621 979 0 621 979 12,00 Приключен
Засилване на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинска администрация 10.02.2009 678 275 678 275 0 678 275 12,00 Приключен
Повишаване на ефективността и ефикасността на процесите на верификация и сертификация на разходите по оперативните програми/ програмите за трансгранично сътрудничество и провеждане на обучения на служителите от Управляващи органи, Междинни звена и конкретни бенефициенти 30.04.2009 217 643 217 643 0 217 643 26,33 Приключен
Създаване на ефективна среда за минимизиране размера на финансови корекции при изпълнение на Оперативна програма „Техническа помощ” 30.04.2009 1 772 1 772 0 1 772 14,00 Приключен
Унифициране и подобряване на процеса на инвестиране и прилагането на принципа на допълняемост на Структурните фондове и Кохезионния фонд при управлението на публичните инвестиции 23.07.2009 0 0 0 0 18,17 Приключен
Изграждане на база данни с цел улесняване изпълнението на проекти по ОПТП 23.07.2009 0 0 0 0 18,17 Приключен
Осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ” 23.07.2009 8 080 8 080 0 8 080 23,27 Приключен
Повишаване на мотивацията на служителите на УО на ОПАК за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК 19.07.2010 736 138 736 138 0 736 138 25,00 Приключен
Повишаване на мотивацията на служителите на дирекция ,,Вътрешен одит” в министерството на финансите посредстом изплащане на допълнителни възнаграждения за изпълнение на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК 15.11.2010 50 059 50 059 0 50 059 27,40 Приключен
Организиране и провеждане на информационни дни, обучения и други публични събития 31.01.2011 438 506 438 506 0 438 506 41,53 Приключен
Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали 31.01.2011 1 086 837 1 086 837 0 1 086 837 46,63 Приключен
Извършване на анализи и оценки за нуждите на ефективното управление на ОПАК 28.03.2011 500 349 500 349 0 500 349 36,63 Приключен
Укрепване на капацитета на УО на ОПАК, Комитета за наблюдение на ОПАК и Звеното за вътрешен одит на МФ 28.03.2011 1 957 729 1 957 729 0 1 957 729 58,87 Приключен
„Мониторинг и верификация на проекти, финансирани по ОПАК” (наричан по-нататък Проекта) за Бенефициент Министерство на финансите. Реализирането на всички дейности, свързани с изпълнението му, да се осъществи чрез Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” 18.05.2011 667 055 667 055 0 667 055 56,83 Приключен
„Извършване на проверки „на място” от Сертифициращия орган по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество” 01.07.2011 10 003 10 003 0 10 003 24,00 Приключен
Подготовка на ДА за въвеждане на еврото в РБ 13.07.2011 0 0 0 0 38,00 Прекратен
Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 01.07.2011 496 194 496 194 0 496 194 24,00 Приключен
Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на оборудване, което да подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган 29.08.2011 36 235 36 235 0 36 205 18,00 Приключен
Въвеждане на електронен пазар за нуждите на Централния орган за обществени поръчки 05.10.2011 303 281 303 281 0 303 281 44,47 Приключен
Укрепване на капацитета на МФ в областта на финансовите услуги и пазари 05.04.2012 72 750 72 750 0 72 750 13,17 Приключен
Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност. 07.06.2012 168 260 168 260 0 168 260 21,27 Приключен
Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали, подписана във Виена на 15 ноември 1972 г. 20.07.2012 461 467 461 467 0 461 467 18,00 Приключен
Изплащане на основни заплати и допълнителни възнаграждения и повишаване на мотивацията на служителите на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК 19.10.2012 3 047 701 3 047 701 0 3 047 701 25,37 Приключен
„Обучения за подобряване на административния капацитет на дирекция „Финанси на реалния сектор” в Министерство на финансите чрез повишаване квалификацията на персонала й, придобиване на специфични умения от нейни служители и укрепване на екипността в работата” 28.05.2013 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Доразработване и оптимизиране на подзаконовата нормативна уредба към Закона за публично-частното партньорство и изготвяне на секторни анализи за препоръчителни публично-частни партньорства. Стандартизирани процедури и образци на документи по видове ПЧП 28.05.2013 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Повишаване капацитета на служителите от общата администрация чрез обучения за ключови компетентности, с цел ефективно взаимодействие за постигане на стратегическите цели на Министерството на финансите. 02.07.2013 74 620 74 620 0 74 620 12,00 Приключен
Повишаване капацитета на служителите от специализираната администрация чрез обучения за ключови компетентности, с цел ефективно взаимодействие за постигане на стратегическите цели на Министерството на финансите. 02.07.2013 74 101 74 101 0 74 101 12,00 Приключен
Осигуряване на допълнително месечно възнаграждение на служителите от Сертифициращия орган от оперативна програма „Техническа помощ” 2008-2012 08.10.2013 1 789 273 1 789 273 0 1 789 273 61,83 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите на Министерство на финансите във връзка с изпълнението на дейностите им по координацията на дизайна, въвеждането и прилагането на инструментите за финансов инженеринг на Европейския съюз 14.12.2013 0 0 0 0 9,00 Прекратен
Обезпечаване работата на УО на ОПАК и на оценителни комисии по ОПАК 23.03.2015 193 202 193 202 0 193 202 22,83 Приключен
Извършване на анализ на структурата на Министерство на финансите и УО на ОПАК за изпълнение на функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление 18.03.2014 62 499 62 499 0 62 499 15,63 Приключен
Организиране и провеждане на публични събития по ОПАК 10.05.2014 74 302 74 302 0 74 302 7,00 Приключен
Подобряване на работната среда и техническо обезпечаване на Сертифициращия орган 01.08.2014 49 115 49 115 0 49 115 8,07 Приключен
Осигуряване на средства за поддържане на професионален административeн капацитет на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз 01.08.2014 3 599 300 3 599 300 0 3 599 300 42,60 Приключен
Изплащане на основни заплати и допълнителни възнаграждения и повишаване на мотивацията на служителите на УО на ОПАК за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК. 03.11.2014 1 672 553 1 672 553 0 1 672 553 15,20 Приключен
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПАК И ПОДКРЕПАТА НА ЕСФ 15.12.2014 0 0 0 0 10,00 Прекратен
Извършване на оценка на изпълнението на Оперативна програма „Административен капацитет” в периода от началото на 2013 г. 22.01.2015 38 860 38 860 0 38 860 11,43 Приключен
Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране СИБИЛА 01.04.2015 69 682 69 682 0 69 682 8,10 Приключен
"Подкрепа от МФИ в процеса на управление и изпълнение на финансовите инструменти в България през програмен период 2014-2020“ 12.08.2015 3 168 243 3 168 243 0 2 439 803 6,13 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз