Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0001-C0001
Номер на проект: 0006-ОО-1.3
Наименование: „Повишаване ефикасността на работата на Одитния орган”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2008
Начална дата: 11.02.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството и ефективността на изпълняваните одитни ангажименти и създаваната от тях допълнителна стойност в процеса на управление и контрол на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд чрез засилване на административния капацитет на Одитния орган.
Дейности: Дейност 1 „Укрепване на компетентността и професионалната квалификация на служителите на Одитния орган при изпълнението на одитни ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд” Дейността предвижда финансиране на специализирани обучения и участие в семинари на служителите на Одитния орган по одитна методология и добри практики, международни одитни стандарти, одит на информационни системи, управление и контрол на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд, превенция, установяване и докладване на нередности и измами, системи за финансово управление и контрол, международни счетоводни стандарти, одитен софтуер и др. Предвижда се да се финансират таксите за обученията и семинарите, разходите за дневните, пътни и квартирни в случаите, когато обученията и семинарите се провеждат извън гр. София. Предвижда се да се финансират таксите за полагане на изпити за придобиване на международно признати сертификати за вътрешен одит.
2.1: „Наемане на външни експерти за оказване на методическа помощ” Дейността предвижда финансиране на разходи за наемане на експерти с необходимата квалификация и опит от страните-членки за участие в работни срещи за оказване на методическа помощ, с цел подобряване на организацията и методологията на одитната дейност на Одитния орган. Предвижда се да се финансират разходите за хонорари, пътни, дневни и квартирни на експертите от страните членки.
2.2: „Осъществяване на посещения в страни членки с цел обмяна на опит и запознаване с добрите практики на одитните органи” Дейността предвижда финансиране на разходите за транспорт, дневни и квартирни на представители на Одитния орган при посещения в страни-членки на ЕС с цел обмяна на опит и запознаване с добрите практики на одитните органи на страни членки на ЕС при организацията, методологията и осъществяването на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд.
2.3: „Участие на представители на Одитния орган в работни срещи, организирани от Европейската комисия за координиране на одитната дейност и хармонизиране на одитната методология” Европейската комисия организира периодично срещи с участието на представители на Одитните органи на страните членки за дискутиране и съгласуване на работни документи и проекти на решения и регламенти в областта на одита и финансовия контрол на средствата от фондовете на ЕС. Дейността предвижда финансиране на разходите за транспорт, дневни и квартирни на представители на Одитния орган при участие в горепосочените работни срещи, организирани от ЕК.
2.4: „Изработване и актуализиране на документи във връзка с изпълнението на функците на ОО.” Ще се актуализират процедурният наръчник и анализът на нуждите от обучение на служителите на Одитния орган. Ще се актуализира годишния план за обученията на служителите на ОО в съответствие със Стратегията за развитие на служителите на МФ. Ще се разработи одитна стратегия, годишен и стратегически одитен план. Ще се издадат доклади за оценка на съответствието на системите за финансово управление и контрол и годишни контролни доклади по секторните оперативни програми и транс-граничните оперативни програми България-Турция, България-Сърбия и България-бивша югославска република Македония. Дейността предвижда да се финансират разходите за преводачески услуги при подготовката на документи, които следва да бъдат представяни на ЕК във връзка с осъществяването на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ОО.
3.1: „Осигуряване на ресурсна обезпеченост и мобилност на одиторските екипи на Одитния орган при изпълнението на одитните ангажименти в страната по Структурните фондове и Кохезионния фонд по секторните оперативни програми, транс-граничните и транс-на Дейността предвижда финансиране на разходите за транспорт, дневни и квартирни на Одитния орган при извършване на проверки на крайни бенефициенти на територията на страната във връзка с одитни ангажименти по секторните оперативни прорами, транс-граничните и транс-националните оперативни програми. Дейността предвижда финансиране на разходите за осигуряване и поддържане на необходимото оборудване и специализиран софтуер, както и разходите за съобщителни услуги при изпълнение на одитните ангажименти по секторните оперативни прорами, транс-граничните и транс-националните оперативни програми.
3.2: „Обезпечаване на необходимите ресурси и мобилност на дирекция „ОСЕС” при осъществяване на функциите на Одитен орган по транс-граничните оперативни програми България-Сърбия, България-Турция, България-бивша югославска република Македония.” Дейността предвижда финансиране на разходите за транспорт, дневни и квартирни на Одитния орган при извършване проверки на място на крайни бенефициенти по съответните програми на територията на Р. Сърбия, Р. Турция и бивша югославска република Македония, при съвместни одити с турски, сръбски и македонски одитори и осъществяване на текущ мониторинг върху работата на групите на одиторите по горепосочените програми. Предвижда се финансиране на разходи за организиране на обучения и семинари на турски, сръбски и македонски одитори, участващи в групите на одиторите по горепосочените програми – хонорари на лектори, разходи за транспорт, дневни и квартирни на лекторите. Предвижда се да се финансират разходи за транспорт, дневни и квартирни при командировки в чужбина на представители на ОО за участие в работни срещи на групите на одиторите по горепосочените програми.
3.3: „Участие в работни срещи с цел координация на одитните дейности на групите на одиторите по транс-граничните оперативни програми Румъния -България, Гърция -България и транс-националните оперативни програми, в които участва Р. България.” Дейността предвижда финансиране на разходите за транспорт, дневни и квартирни при командировки в чужбина на представителите на дирекция “ОСЕС” в групите на одиторите по транс-гараничните оперативни програми Румъния-България, Гърция-България и транс-националните оперативни програми за участие в работни срещи, обучения и семинари във връзка с работата на групите на одиторите по съответните оперативни програми.
3.4: „Организиране на семинари от Одитния орган за Управляващите органи, Междинните звена и Звената за вътрешен одит към отделните министерства, управляващи средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд.” Дейността предвижда финансиране на разходите за организиране на семинари от Одитния орган за Управляващите органи, Междинните звена и Звената за вътрешен одит към отделните министерства, управляващи средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Одитният орган организира горепосочените семинари с цел подобряване на компетенциите на управляващите органи и междинните звена при контрола и управлението на средствата от фондовете на ЕС и оптимизиране на контролните разходи по одита на средствата от ЕС.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 369 577 BGN
Общ бюджет: 93 446 BGN
БФП: 93 446 BGN
Общо изплатени средства: 92 092 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 59 408 BGN
2009 32 684 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 092 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 50 497 BGN
2009 27 782 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 279 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 911 BGN
2009 4 903 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 814 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 2 Брой обучени експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 3 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 4 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 5 Брой на докладите за оценка на съответствие по чл. 71 от Регламент 1083/2006.
Индикатор 6 Брой годишни контролни доклади по чл. 62 от Регламент 1083/2006.
Индикатор 7 Среден брой участия на експерти от структурите-бенефициенти в обучения.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз