Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0004-C0001
Номер на проект: 0017-СО-1.2
Наименование: "Извършване на проверки "на място" в Управляващия орган и Междинните звена и конкретни бенефициенти по оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС"
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.07.2008
Начална дата: 21.07.2008
Дата на приключване: 30.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Извършване на проверки „на място” с цел даване на увереност по отношение на системите за управление и контрол и допустимост на разходите с цел сертифициране и отпускане на средства по ОП и програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани от СКФ.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на проверките „на място” в УО, МЗ и конкретни бенефициенти по оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество Предвижда се наемането на консултанти/консултантска компания, която да извърши проверките „на място”, като във всяка проверка „на място” да вземат участие експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в областта на управлението, контрола и сертификацията на средствата, отпускани по ОП от ЕСФ, ЕФРР и КФ и по програмите за трансгранично сътрудничество в съответствие с обекта и сложността на проверката. Проверките „на място” ще се извършат въз основа на методология разработена от СО. В рамките на тази дейност ще се сформират експертни работни екипи от служители на СО и представители на консултантска компания. Всеки екип ще се състои от 1 ръководител и 4 членове. На основата на изготвените за 2008 г. oт СО планове за проверки „на място” в УО, МЗ и конкретни бенефициенти, ще се идентифицират и изберат дейностите и областите на проверка. Предвижда се да се определят целите на проверката и обхвата й. Ще се изготви дневен ред и описание на областите на проверка „на място”, както и ще се подготви необходимата информация по наличната документация в СО за съответния УО/МЗ или конкретен бенефициент (когато проверката се осъществява на мястото на изпълнение на проекта). Консултантите ще изготвят детайлен контролен лист за извършване на контролни дейности по време на всяка от проверките „на място”, който ще съдържа задължителните елементи на проверка „на място”. Този контролен лист трябва да бъде одобрен от Ръководителя на Сертифициращия орган. В случай, че проверката налага извършването на допълнителен контрол, това ще се отрази в плана за извършване на съответната проверка.
Извършване на проверки „на място” в УО, МЗ и конкретни бенефициенти по оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество СО ще уведомява УО/МЗ и конкретните бенефициенти (най-малко 3 работни дни) преди всяка проверка „на място”. Уведомлението ще съдържа обхвата на проверката, целта, необходимите документи и служителите от УО/МЗ или конкретния бенефициент, с които трябва да се проведе срещата. Наличността на съответния персонал и документация в УО/МЗ или конкретния бенефициент, свързани с характера и предмета на осъществяваната проверка „на място” е предпоставка за надлежното й извършване и постигането на търсения с проверката резултат. В рамките на тази дейност определеният работен екип ще се извърши проверка на документацията, предоставена преди и по време на проверката „на място” от УО/МЗ или от конкретния бенефициент относно: - спазване на нормативните актове, с които се определят детайлни правила за допустимост на разходите по оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество; - спазване на изискванията на нормативните актове в областта на организирането и провеждането на обществени поръчки; - публичност; - спазване на законодателството в областта на държавните помощи (където е приложимо); - спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда; - наличие на надеждна счетоводна система в УО/МЗ и бенефициента; - спазване на Указания на министъра на финансите: ДНФ № 01/27.08.2007 г.; ДНФ № 02/31.08.2007 г.; ДНФ № 03/17.09.2007 г.; ДНФ № 04/05.10.2007 г. и 01-00-502 от 27.08.2007 г.; ДНФ № 01/28.01.2008 г.; ДНФ № 02/28.01.2008 г.; № 03/28.01.2008 г. и ДНФ № 04/05.02.2008 г.; - проверка на част от проектите за съответствие с целите на Оперативната програма или програмите за трансгранично сътрудничество; - проверка на напредъка по изпълнението на част от проектите. Съобразно възложените им отговорности, всеки от членовете на работния екип разглежда предоставената документация като извършва експертна оценка на съответствието й с изискванията на приложимото законодателство, процедури, финансови и счетоводни системи и др. Предвижда се да бъдат извършени приблизително 20 проверки „на място”, съгласно изготвените планове за проверките от СО. По проекта могат да бъде възложено консултанта за извърши и ad hoc проверки „на място” при съмнение за установена нередност, по сигнал или при установяване на финансови или други рискове, които застрашават изпълнението на дейността. Разходите за извършването на такива проверки се покриват от частта на непредвидените разходи в бюджета по проекта след одобрение от УО на ОПТП. В рамките на дейността ще се изготвят и доклади за проверката „на място” с констатации, заключения и препоръки. СО ще уведомяват УО/МЗ и конкретния бенефициент за констатациите, изводите и препоръките свързани с извършената проверка, както и за сроковете, в рамките на които препоръките трябва да бъдат отразени. На базата на направените констатации, СО ще уточни основните заключения в доклада за проверката „на място” и Ръководителят на Сертифициращия орган ще вземе решение относно това дали разходите да бъдат изцяло или частично сертифицирани или да не бъдат сертифицирани.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЗЗД „ЕКОРИС – БАКК”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 407 000 BGN
Общ бюджет: 253 838 BGN
БФП: 253 838 BGN
Общо изплатени средства: 253 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 81 400 BGN
2010 172 438 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 69 190 BGN
2010 146 572 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 210 BGN
2010 25 866 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 076 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работни екипи за извършване на проверки „на място”
Индикатор 2 Изготвен контролен лист за извършване на проверки на място
Индикатор 3 Уведомяване на ръководителите на УО и МЗ за обекта, обхвата и срока на проверката
Индикатор 4 Брой проверки на документацията и фактическите проверки „на място”
Индикатор 5 Доклад за проверката на място с констатации, заключения и препоръки за отчитане на резултатите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз