Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.1.01-0002-C0001
Номер на проект: 0009-ЦИО-3.0
Наименование: „Повишаване информираността относно перспективите и възможностите, предлагани от ЕС по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2008
Начална дата: 11.02.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на общата информираност и осигуряване на прозрачност и координиран подход при популяризирането на възможностите, осигурени от финансовата помощ на ЕС чрез СКФ в България.
Дейности: 1.1. Изготвяне на аналитични данни и проучвания за готовността и информираността за усвояване на средствата от СКФ В рамките на тази дейност ще бъдат проведени социологически проучвания, на базата на които ще се изготвят съответните анализи на нуждите от информация и предпочитаните комуникационни канали на всички целеви публики. Мярката включва осигуряване на експертна помощ/консултантски услуги за разработване на анализ на данните, събрани посредством проведените проучвания и препоръки за бъдещи действия. С цел да се допринесе за бъдещото стабилно управление на процеса по усвояване на средствата от европейските фондове е необходимо първо да се съберат данни за конкретното разбиране на финансирането от ЕС и неговото влияние, да се анализира настоящата ситуация и да се направят изводи и препоръки за бъдещи действия.
1.2. Организиране и провеждане на публични събития и обезпечаване на информационни и промоционални материали за провеждането им Съгласно чл. 69 от Регламент 1083/2006 държавите-членки следва да осигуряват информация и да публикуват операциите и съ-финансираните си програми. Информацията трябва да е адресирана до гражданите на ЕС и бенефициентите с цел подчертаване ролята на Общността и осигуряване на прозрачност на помощта от фондовете чрез използване на различни форми и методи на комуникация. Тази дейност е насочена към организиране и провеждане на публични събития целящи повишаване на информираността и осигуряване на прозрачност за правилата и възможностите за прилагане на структурните инструменти в България и обезпечаване на информационни и промоционални материали за провеждането им. Тук са включени семинари и обучения за журналисти и специалисти по връзки с обществеността и вътрешни публики с цел предоставяне на информация относно мерките за информация и публичност по СКФ. В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и отпечатани сборник с регламентите на ЕС по отношение на СКФ и сборник с българските нормативни актови по отношение на СКФ; ще бъдат разработени и издадени Правила за публичност и информация на ОПТП и други информационни материали.
2.1. Организиране на работата и доброто функциониране на Централния информационен офис Обезпечаването на ефективното функциониране на Централния информационен офис и изграждането на работещ механизъм за координация, сътрудничество и партньорство между институциите, включени в управлението на СКФ, ще гарантират ефикасното изпълнение на всички планирани комуникационни дейности. По този начин ще се избегне припокриване и дублиране между планираните дейности по всички оперативни програми, включително двете, финансирани от ЕСФ, и ще се създадат условия за осигуряване на оптимална публичност и информационна синергия по въпросите, свързани с финансирането от СКФ. В настоящата дейност се предвижда предоставянето на цялостна подкрепа за организирането на работата и доброто функциониране на Централния информационен офис. Дейността предвижда осигуряване на консултантска помощ и сътрудничество с външни организации, чрез които да бъде оказано активно съдействие с цел създаване на устойчив модел на работа на ЦИО, съдействие при създаването на структурата и организацията на работа, укрепване на капацитета и подобряване на ефикасността на служители му. Дейността предвижда осигуряване на добро управление чрез материално стимулиране на екипа на ЦИО, заплащане на експерти, командировъчни разходи, закупуване или наем на технически средства, офис материали и оборудване, необходими за извършване дейността на ЦИО, разходи за експертни мисии до и от сходни структури в страни от ЕС с цел обмяна на опит и добри практики и др. В рамките на тази дейност се предвижда и организирането и провеждането на обучителни семинари, работни сесии и работни групи, и участие в специализирани обучения с цел детайлно запознаване на служителите на дирекцията с новите ангажименти във връзка със задълженията им по мерките за информация и публичност относно СКФ. Крайната цел е ясно и оптимално разпределение на ролите и отговорностите в екипа, осигуряване на ефективни групови процеси на вземане на решения и изпълнение на поставените задачи, открита и ползотворна комуникация, съпричастност и мотивация на служителите. Ще бъдат осъществени и участия на служители от дирекция „ВОП” в обучения, семинари и конференции, организирани от страни членки на ЕС, Европейската комисия, европейски институти в областта на публичната администрация и комуникациите и др. Целта на тези обучения, учебни посещения и служебни пътувания е разширяване на компетенциите и усъвършенстване на уменията и знанията на служителите в областта на комуникациите, планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на мерките по публичност и информация на ЕС, планирането и изпълнението на комуникационни кампании и инициативи в областта на връзките с обществеността. В рамките на дейността се предвиждат и обучения за работа в екип, обмяна на опит с нови и стари страни членки с опит в областта на изпълнението на мерките по информация и публичност, управлението и координирането на комуникационните процеси и др., което ще спомогне за по-доброто изпълнение на специфичните отговорности на служителите в дирекцията. В рамките на дейността предвижда осигуряване на консултантска помощ при подготовката за изготвяне на методика за създаване и управление на 28 информационни центъра относно финансирането от СКФ, както и за извършване на мониторинг и оценка на мерките за информация и публичност по отношение на познаването на оперативните програми и ролята, която играе ЕС.
2.2. Организиране и функциониране на Национална мрежа на служителите по публичност и информация по СКФ в България Осигуряването на необходимите ресурси за структуриране, учредяване, подпомагане и изпълнение на функциите на Националната мрежа на служителите по публичност и информация, както и на всички други свързани дейности, е една от предпоставките за ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по информация и публичност. В разпоредбите на чл. 10 на прилагащия регламент 1828/2006 се поставя изискване да се определят лица за контакт, които да отговарят за информацията и публичността, като се препоръчва изграждането на мрежи, включващи определените лица, за да се гарантира обмен на добри практики и опит при изпълнението на заложените мерките. В настоящата дейност се предвижда предоставянето на цялостна подкрепа за структурирането, учредяването, организирането и провеждането на заседания и работни срещи на тази национална мрежа (осигуряване на наем на заседателни зали и техническо оборудване, преводачески услуги, подготовка и осигуряване на цялостна документация за срещите, заплащане за участие на експерти, пътни разноски, закупуване или наем на технически средства, офис материали и оборудване, необходими за провеждането на срещите, разходи за лектори от сходни структури в страни от ЕС с цел обмяна на опит и добри практики и др.
3.1. Официалното представяне на оперативна програма „Техническа помощ” Дейността включва организирането и провеждането на официално откриване на ОПТП, както и мерки с цел предоставяне на информация относно оперативната програма, нейните цели и приоритети, размера на публичното финансиране, отпуснато по дейностите, съгласно изискванията и отговорностите на УО във връзка с мерките за информация и публичност.
3.2. Изработване на визия на оперативна програма „Техническа помощ” В рамките на тази дейност ще бъде разработен Комуникационен план на ОПТП, както и концепция за графична идентичност, включваща дизайн на лого и брандинг на корпоративен сет на ОПТП. Ще бъдат осигурени информационни и промоционални материали. Те ще бъдат съобразени с одобрената графична концепция и ще включват различни по вид материали като папки, торбички, банери, брошури, химикалки, чадъри, офис-бележници и др.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи Непредвидени разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 032 916 BGN
Общ бюджет: 407 792 BGN
БФП: 407 792 BGN
Общо изплатени средства: 394 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 407 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 312 236 BGN
2009 287 219 BGN
2010 0 BGN
2011 - 204 903 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
394 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 346 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 265 400 BGN
2009 244 136 BGN
2010 0 BGN
2011 - 174 167 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
335 369 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 46 835 BGN
2009 43 083 BGN
2010 0 BGN
2011 - 30 735 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 183 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на всички публикации (печатни материали – ръководства, резюмета, книжки, брошури, информационни листовки и др.)
Индикатор 2 Степен на удовлетвореност на целевите групи от публикациите
Индикатор 3 Брой организирани събития (форуми, конференции, семинари, прес-конференции, работни групи), които популяризират европейските и националните стратегически документи и насоки, политиките и мерките по Структурните фондове
Индикатор 4 Степен на удовлетвореност на целевите групи от организираните събития/кампании.
Индикатор 5 Брой подготвени документи.
Индикатор 6 Брой изготвени аналитични и статистически изследвания и анализи.
Индикатор 7 Брой проведени заседания на националната мрежа.
Индикатор 8 Степен на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение
Индикатор 9 Брой обучения на експерти на ЦИО.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз