Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0017-C0001
Номер на проект: K10-40-7-10
Наименование: Извършване на анализ на структурата на Министерство на финансите и УО на ОПАК за изпълнение на функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.03.2014
Начална дата: 18.03.2014
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигури ефективност на целия процес на управление на ОПАК и ОПДУ за периода 2014-2020 г.
Дейности: Дейност 1. Анализ на структурата на УО на ОПАК и разработване на предложение за структура на УО на ОПДУ във връзка с програмния период 2014-2020 г. Ще бъде направен последователен и цялостен преглед на структурата на УО на ОПАК, вкл. на функциите, отговорностите и капацитета на служителите, анализ и оценка на дейността и работните процеси, анализ на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, които изпълняват. Въз основа на това ще се идентифицират нуждите и ще могат да се предприемат мерки, включително предложения за промени в нормативната уредба. Ще бъде разработено предложение за структура и функционална характеристика на дирекцията, с оглед на бъдещите й отговорности по отношение изпълнението на ОПДУ, както и карта на компетентностите и длъжностни характеристики на отделните служители в дирекцията. Съгласно изискванията ще бъде разработен цялостен Наръчник за изпълнение на ОПДУ (Наръчника) с всички необходими процедури, образци на документи, контролни листа и др., както и Система за управление и контрол (СУК). Дейността ще бъде възложена външен изпълнител, като в заданието ще бъде уточнено, че анализът следва да бъде извършен като се вземе предвид, че за новия програмен период 2014-2020 г. ОПДУ обединява мерките и приоритетите, залагани в ОПТП и ОПАК за периода 2007-2013 г. Ангажиментът на избрания изпълнител по договора ще приключи след одобрение на Наръчника и СУК от страна на одитния орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 197 BGN
Общ бюджет: 62 499 BGN
БФП: 62 499 BGN
Общо изплатени средства: 63 357 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 357 BGN
2015 0 BGN
63 357 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 854 BGN
2015 0 BGN
53 854 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 504 BGN
2015 0 BGN
9 504 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) По Дейност 1 - Проект на структура
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Анализ
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Длъжностни характеристики
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Наръчник
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - СУК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз