Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0005-C0001
Номер на проект: 0027-УО-1.4
Наименование: Изграждане на база данни с цел улесняване изпълнението на проекти по ОПТП
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 23.07.2009
Дата на приключване: 28.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството, ефикасността и прозрачността при разходване на средства по проекти по ОПТП
Дейности: Дейност 1 „Изграждане и поддържане на база данни с външни изпълнители за подпомагане изпълнението на проекти по ОПТП” Дейността предвижда създаване на уеб базирана база данни с външни изпълнители, която да подпомогне и улесни бенефициентите по ОПТП при изпълнението на дейностите по техните проекти. За успешното изпълнение на проекта е необходимо предварително да бъдат проучени потребностите и изискванията на потребителите на базата данни. За целта се предвижда да се проведат работни срещи с представители на бенефициентите на оперативната програма, които ще бъдат потенциалните потребители на базата данни. На срещите ще бъдат обсъдени и дефинирани различните параметри, които базата данни следва да притежава. като: - области на експертиза, квалификация и опит на потенциалните изпълнители (примерни области, които са интерес за потребителите на системата); - данни, които потенциалните външни изпълнители следва да въвеждат при своята регистрация в базата данни; възможност за ъплоудване на допълнителни документи – автобиографии, референции и др.; - необходимост от определяне на минимални изисквания към потенциалните външни изпълнители; - критерии за търсене в базата данни; - достъп до базата данни и др. След определяне на изискванията на потенциалните потребители ще бъде избран външен изпълнител, който ще изгради интернет приложение на базата данни. След тестване приложението ще бъде въведено в експлоатация. В изпълнение на дейността се предвижда да бъде осигурено приложно администриране и поддръжката на базата данни за периода на изпълнение на проекта. Поддръжката след този период ще бъде заложена в рамките на друг проект по ОПТП с цел осигуряване на устойчивост на резултата.
Дейност 2 „Популяризиране на базата данни сред потенциалните външни изпълнители и потребители” За успешното и ефективно функциониране на базата данни е необходимо не само активното участие на потребители от публичните организации, бенефициенти по ОПТП, но и активно участие от страна на потенциалните външни изпълнители. Предвижда се да се проведе кампания за популяризиране на базата данни в медиите и на интернет пространството, чиято крайна цел ще бъде регистрирането на максимален брой потенциални външни изпълнители в базата данни. В рамките на кампанията се предвиждат следните етапи: • избор на печатните и електроните медии, предоставящи достъп до максимална част от целевата група, • изготвяне и публикуване в избраните за целта медии на рекламни послания, обясняващи целите на новоизградения сайт и потенциалните ползи за външните изпълнители от тяхната регистрация, • изготвяне на информационни материали (брошури, флайери), описващи базата данни, възможностите, които тя предлага, достъпа до нея, как функционира и т.н. В резултат от кампанията изградената в дейност 1 база данни ще бъде попълнена с данни на потенциални изпълнители. За да гарантира правилното и ефективно ползване на базата данни, УО на ОПТП ще проведе информационно събитие за потребители и потенциални външни изпълнители. В рамките на събитието ще бъде представена базата данни и възможностите и улесненията, които тя предоставя.
Разходи, свързани с дейностите по осигуряването на информираност и публичност
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 354 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 57 671 BGN
2010 - 57 671 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 49 020 BGN
2010 - 49 020 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 651 BGN
2010 - 8 651 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена и функционираща база данни за потенциални външни изпълнители
Индикатор 2 Регистрирани потенциални външни изпълнители в базата данни на приложението
Индикатор 3 Удовлетвореност на потребителите от базата данни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз