Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0001-C0001
Номер на проект: 0001-СО-1.2
Наименование: „Подпомагане изпълнението на функциите на Сертифициращия орган по Структурните и Кохезионния фондове – 2007 г.”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 28.12.2007
Начална дата: 28.12.2007
Дата на приключване: 31.12.2007
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган и Органа, отговорен за получаване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕК за периода 2007 – 2013 през първата година от прилагането им.
Дейности: Участие в специализирани обучения, организирани от европейски институти в областта на публичната администрация. Съществува необходимост от разширяване на компетенциите и укрепване на уменията на персонала в областта на управление на финансовите потоци, сертифициране на разходите, включително извършване на документални проверки и проверки на място, както и ефективно управление на Структурните и Кохезионния фондове. Предвижданите теми на обучение са във връзка с финансовото управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд, тълкуване и прилагане на новите регламенти на ЕК, вътрешен контрол, наблюдение на изпълнението на СКФ, държавни помощи, обществени поръчки и др.
Непредвидени разходи Непредвидени разходи
Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 250 BGN
Общ бюджет: 57 760 BGN
БФП: 57 760 BGN
Общо изплатени средства: 57 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 57 760 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 49 096 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 096 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 664 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 664 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 3 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 4 Среден брой участия в обучения на експерт от институцията бенефициент.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз