Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0014-C0001
Номер на проект: 0126-CO-1.2
Наименование: Подобряване на работната среда и техническо обезпечаване на Сертифициращия орган
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 17.07.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да подобри работната среда и технически да обезпечи работата на Сертифициращия орган с оглед на успешното приключване на настоящия програмен период 2007 – 2013 г. и предстоящия програмен период 2014-2020.
Дейности: Дейност по Организация и управление на проекта Създаване на екип, включващ: -ръководител на екип; -лице, отговорно за техническото отчитане на проекта; -лице, отговорно за финансовото отчитане на проекта; -лице, отговорно за счетоводното отчитане на проекта.
Дейност 1: Извършване на текущи ремонтни дейности в работните помещения на служителите на Сертифициращия орган Изпълнението на конкретната дейност има за цел да подобри значително съществуващата работната среда, в резултат на което експертите на СО ще бъдат облекчени при изпълнението на своите ежедневни ангажименти, като наред с това се очаква да се повиши и степента им на удовлетвореност. Изборът на изпълнител ще се осъществи посредством публична покана, която ще протече през следните етапи: Одобряване на съдържанието на публичната покана от главния секретар на МФ, както и останалите съпътстващи документи, които описват по-подробно условията на поръчката; публикуване на публичната покана по образец първо на Портала за обществени поръчки на страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на профила на купувача или предоставяне допълнително на заинтересованите лица на хартиен и/или технически носител; Осигуряване на достъп по електронен път до документацията, съпътстваща публичната покана; Получаване на офертите при възложителя в определения от него с публичната покана срок, но не по-кратък от 7 календарни дни; Разглеждане на офертите и оценяване и класиране от определените длъжностни лица; Сключване на договор с определения за изпълнител кандидат. Не се предвиждат разходи за изготвяне на документация свързана с процедурите за избор на изпълнител. При изготвянето на документацията бенефициентът няма да ползва външни консултанти. Документацията във връзка с предвидените процедури ще бъде изготвени в рамките на МФ. Последните ремонтни дейности в работните помещения на СО са извършени през 2006 г. Наред с това числеността на дирекция НФ е нараснала значително – непропорционално на наличните стаи. С оглед на горепосоченото беше извършен обстоен преглед на наличната материална база от експертите на дирекция НФ, в резултат на което се установи необходимост от извършване на долуописаните ремонтни дейности, както следва: Стъргане на подгугушена мазилка по таван и стени и шпакловка с колор кит и двукратно боядисване на таван и стени с латекс – 20 стаи; Поставяне на ПДЧ плоскости за предпазване на стените (където е възможно) 48 броя. Беше установено, че най-силен негативен ефект върху стените се наблюдава зад работните бюра, където работните столове влизат в контакт със стените, което води до обрушаване на мазилката. В тази връзка са предвидени ПДЧ плоскости, които ще предпазват стените и ще допринесат за удължаване на ефекта от извършените ремонтни дейности. Броят на необходимите ПДЧ плоскости е по-малък от броя на работните места, като е съобразен с интериорните особености на работните помещения (наличие на ламперия, вече поставени такива плоскости, както и наличието на офис оборудване); Безпрахово циклене, фугиране и двукратно лакиране на паркет с високоустойчив лак демонтаж и монтаж на первази за паркет в общо 14 стаи (броят на стаите не съответства на общия брой на заетите от служители на СО помещения, тъй като в 3 (три) от стаите беше извършен ремонт на подовата настилка в началото на 2014 г., а в 3 (три) от стаите подовата настилка е ламинат); Подмяна на ламинат и первази за ламинат – 1 стая (в 3 (три) от общо 20-те стаи, в които се помещава СО, настилката е ламинат, като след прегледа на материалното състояние, беше идентифицирана необходимостта от подмяна на ламината само в 1 (една) от стаите). Следва да се има предвид, че общия брой на стаите, в които се помещава СО е 20, като след извършения обстоен преглед, който имаше за цел да определи тяхното състояние, налично офис оборудване и архитектурни особености, беше установена необходимост от извършване на ремонтни дейности от различно естество. Предвид необходимостта от информиране на широката общественост, целевите групи и участниците в проекта, Изпълнителят следва да осигури и монтира в ремонтираните помещения информационни табели (20 бр. с размер 13х20 см.), указващи че извършените дейности се финансират по ОПТП чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Конкретната дейност е пряко свързана със Специфична цел № 1.
ДЕЙНОСТ 2: Доставка и монтаж на техника и обзавеждане за служителите на Сертифициращия орган За да изпълняват ефективно своите задължения по СКФ, служителите на СО следва да разполагат с необходимата техника и обзавеждане, обезпечаващи и улесняващи изпълнението на ежедневните им задължения. Дейността предвижда следните под-дейности: 1.Доставка и монтаж на 61 бр. работни столове и 1 бр. офис конфигурация. Предвидено е закупуването на 61 броя ергономични и анатомични работни столове за всеки един от служителите на дирекцията.. Столовете, с които разполага Сертифициращия орган към настоящия момент, са с изтекъл гаранционен срок и са силно амортизирани, като повредите не подлежат на ремонт. Подмяната им ще доведе до повишаване качеството на работната среда и удовлетвореността на служителите. Също така е предвидено закупуване на 1. бр. Офис конфигурация, която включва 8 бр. посетителски столове и 1 бр. диван. Необходимостта от предвиденото обзавеждане е констататирана, във връзка със значително увеличаване на работните срещи, провеждани в директорския кабинет на Ръководителя на Сертифициращия орган. Необходимо е да се осигурят условия, при които голям брой служители от дирекцията да взимат участие в обсъждания на проверки на място, нормативни актове и други дейности пряко свързани с отговорностите на Сертифициращия орган. 2.Доставка и монтаж на 4 бр. шкафове за документи (ПДЧ) и 3 бр. метални шкафове. Предвид постоянно увеличаващия се обем документация, която се съхранява в помещенията на СО е предвидено закупуване и монтаж на 4 бр. шкафове за документи (ПДЧ) и 3 бр. метални заключващи се шкафове за документи. 3.Доставка и монтаж на климатици. Със значителното нарастване на числеността на дирекция „Национален фонд“ (НФ) през последните години - непропорционално на наличните стаи, правопропорционално нарасна количеството използвана техника в помещенията (компютри, принтери, скенери, UPS – устройства). Струпването на голям брой хора и техника на едно място неминуемо води до покачването на температурата в помещението. Също така, взимайки предвид стандартите за микроклимата на работното място, според които оптималната температура през зимата трябва да е между 20 и 23 градуса, а през лятото - между 22 и 25, комисията от експерти на дирекция Национален фонд констатира необходимост от доставка и монтаж на 18 бр. климатици, в съотношение 12 : 5 : 1 съобразени с обема на помещенията, в които ще бъдат монтирани (броят на климатиците, които следва да се доставят и монтират не съответства на броя на стаите, в които се помещават служители на СО, тъй като две от общо 20-те стаи са свързани директно към централната вентилационна система на Министерство на финансите). Доставката и монтажът на такъв тип специализирано офис оборудване ще осигури комфортна работна среда за служителите на Сертифициращия орган, също така ще допринесе за удължаване на живота на гореописаната техника, намираща се в стаите; 4.Доставка и монтаж на 1 бр. хладилник Предвид голямата численост на дирекция „Национален фонд“ и провеждането на работни срещи и обучения на служителите й на територията на Министерството на финансите комисията от експерти на дирекция Национален фонд констатира необходимост от доставка и монтаж на 1 бр. хладилник, които да бъде използван във връзка с гореописаното. Изборът на изпълнители по дейността ще бъде осъществен посредством следните процедури: 1.Процедура „Публична покана“ за доставка и монтаж на климатици (18 бр.) и хладилник (1 бр.); 2.Директно възлагане по чл. 14, ал.5, т.2 от ЗОП за доставка и монтаж на работни столове (61 бр.), офис конфигурация (1 бр.), шкафове за документи (ПДЧ) (4 бр.) и метални шкафове (3 бр.). Не се предвижда сключване на договор с изпълнител, като разходите ще бъдат отчетени чрез първични разходооправдателни документи и приемо-предавателен протокол. Процедурата „Публична покана“ ще протече през следните етапи: Одобряване на съдържанието на публичната покана от главния секретар на МФ, както и останалите съпътстващи документи, които описват по-подробно условията на поръчката; публикуване на публичната покана по образец първо на Портала за обществени поръчки на страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на профила на купувача или предоставяне допълнително на заинтересованите лица на хартиен и/или технически носител; Осигуряване на достъп по електронен път до документацията, съпътстваща публичната покана; Получаване на офертите при възложителя в определения от него с публичната покана срок, но не по-кратък от 7 календарни дни; Разглеждане на офертите и оценяване и класиране от определените длъжностни лица; Сключване на договор с определения за изпълнител кандидат. Не се предвиждат разходи за изготвяне на документация свързана с процедурите за избор на изпълнител. При изготвянето на документацията бенефициентът няма да ползва външни консултанти. Документацията във връзка с предвидените процедури ще бъде изготвени в рамките на МФ. Фирмата – доставчик следва да осигури информационни стикери по модел на възложителя, които да бъдат поставени върху стоките и да визуализират и информират широката общественост, целевите групи и участниците в проекта за източника на финансиране на доставката, а именно Оперативна програма „Техническа помощ“ чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Цялата техниката и обзавеждане, закупени по настоящата дейност ще бъдат използвани до пълното изтичане на амортизационния им срок. Конкретната дейност е пряко свързана със Специфична цел № 2.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Булклима"
Билд Консулт 2000
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 408 BGN
Общ бюджет: 49 115 BGN
БФП: 49 115 BGN
Общо изплатени средства: 49 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 49 115 BGN
49 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 41 748 BGN
41 748 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 367 BGN
7 367 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) 1.Брой ремонтирани помещения
Индикатор 2 (е-ПП) 2. Брой доставени техника и обзавеждане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз