Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.01-0001-C0001
Номер на проект: КБ10-16-1
Наименование: Подготовка на ДА за въвеждане на еврото в РБ
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.01.2011
Начална дата: 13.07.2011
Дата на приключване: 13.09.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета и готовността на държавната администрация за ефективно участие в еврозоната и въвеждане на еврото в Република България
Дейности: Дейност 1 Официално откриване на проекта На встъпителна среща в МФ ще бъдат представени целите, планираните дейности и очакваните резултати от проекта.
Дейност 2 Провеждане на проучване на тема „Оценка на функционирането на продуктовите пазари и на пазарите на услуги предвид членството в еврозоната” След възлагане чрез обществена поръчка ще бъде направен анализ и оценка на функционирането на продуктовите пазари и на пазарите на услуги в България чрез прилагане на предварително адаптирана методология на ЕК за подобно проучване в рамките на Единния пазар.. Резултатите ще бъдат публикувани.
Дейност 3 - Разработване на макроикономически анализ на тема „Оценка на изпълнението на Маастрихтските конвергентни критерии за членство в еврозоната и очаквания за покриването им” Ще бъде направена оценка на ценовата стабилност, устойчивостта на публичните финанси, стабилността на валутния курс, равнището на дългосрочните лихвени проценти. Ще бъдат разработени различни сценарии и съответните очаквания за покриване на критериите. Ще бъдат дефинирани съществуващите предизвикателства в процеса на номинална конвергенция и съответните стъпки и реформи за преодоляване на откроените предизвикателства. Резултатите от анализа ще бъдат публикувани.
Дейност 4 - Проучване на необходимостта от промени в законодателството във връзка с въвеждането на еврото Ще се направи преглед на аналогични промени в законодателството на държави от ЕС, въвели еврото в предходни години; ще се идентифицират области от българското законодателство, които следва да се изменят, за да се регламентира въвеждането на еврото в България и използването на еврото като официална парична единица на страната ни; ще се анализират конкретни текстове в българското законодателство относно тяхната приложимост с оглед въвеждане на еврото и неговото използване като официална парична единица на страната.
Дейност 5 - Международна конференция: „Предизвикателствата пред страните-членки при въвеждане на еврото” Ще бъде организирана международна конференция, на която лектори от страните-членки на ЕС ще представят основните предизвикателства, с които техните страни са се сблъскали в процеса на въвеждането на еврото, както и мерките и стъпките, които са предприели за преодоляването на тези предизвикателства. От българска страна на конференцията ще бъдат поканени представители на държавната администрация, работодателски, синдикални и неправителствени организации.
Дейност 6 - Допълнително проучване опита на държавите-членки на ЕС при въвеждането на еврото В допълнение към дейност 5, ще бъдат проучени и анализирани материали и документи, в които се разглежда подготовката на други държави-членки за присъединяване към еврозоната. Ще се издирят аналогични планове и стратегии на ДЧ, като ще се направи сравнителен анализ на заложените в тях мерки и политики за въвеждането на еврото. Въз основа на това проучване, както и на споделения опит по време на международната конференция „Предизвикателствата пред страните-членки при влизането в еврозоната” (дейност 5), информацията ще бъде обобщена и систематизирана в обзорен анализ, който ще бъде издаден под формата на печатно издание.
Дейност 7 - Актуализиране на Стратегията за въвеждане на еврото в Република България Споразумението между Министерския съвет на Република България и Българската народна банка за въвеждане на еврото в Република България (2004 г.), ще бъде актуализирано със Стратегия за въвеждане на еврото в Република България, в която ще бъдат осъвременени и доразвити основните принципи и срокове, заложени в споразумението. При разработването на Стратегията ще се използват резултатите и заключенията от дейности 2-6.
Дейност 8 - Обсъждане и приемане на изготвената Стратегия за въвеждане на еврото Стратегията ще бъде внесена за разглеждане и одобрение от Министерския съвет и ще бъде предоставена на парламентарните комисии.
Дейност 9 - Медийно представяне и обсъждане на резултатите от направените анализи и проучвания и на Стратегията за въвеждане на еврото в Република България На среща с представители на средствата за масова информация ще бъдат представени резултатите по дейности 2, 3 и 7 - Оценката на функциониране на продуктовите пазари и на пазарите на услуги, Оценката на изпълнението на Маастрихтските конвергентни критерии за членство в еврозоната и Стратегията за въвеждане на еврото в Република България
Дейност 10 - Разработване на Пътна карта за въвеждане на еврото в Република България Ще бъде разработена Пътна карта, която ще съдържа мерки и дейности за промени в законодателството, изграждане на подходяща институционална рамка за ефективна координация на работата по подготовката на участието ни в еврозоната, както и комуникационни аспекти за по-добро информиране и подготовка на гражданите и бизнеса относно техните права и задължения във връзка с приемането на еврото като национална валута в България, както и относно възможностите, които членството ни в еврозоната предлага. Първоначално ще бъде разработена на структурата на Пътната карта. В съответствие с разработената структура ще бъдат формирани екипи от различни административни структури, които, с помощта на идентифицирани от партньорите експерти от страни-членки на ЕС, ще дефинират конкретните стъпки, срокове и отговорници в съответните области
Дейност 11 - Работни посещения за проучване опита на държавите-членки на ЕС при въвеждане на еврото Всеки от екипите, работещи по отделните области на Пътната карта, ще посети две държави-членки, където ще проучи на място добрите практики в съответната страна по съответната област от подготовката за влизане в еврозоната.
Дейност 12 - Оценка на въздействието на мерките от плана за действие за въвеждане на еврото Ще бъде направена оценка на потенциалните разходи и ползи, последствията и страничните ефекти от прилагането на предвидените в Пътната карта за въвеждане на еврото мерки и стъпки.
Дейност 13 - Обществена дискусия за обсъждане на Пътната карта за въвеждане на еврото Проектът на Пътна карта за въвеждане на еврото, разработен по дейност 10, ще бъде изпратен на работодателските и синдикалните организации, бизнес асоциации, неправителствени организации и средствата за масова информация за информация и коментари. На еднодневна конференция ще се проведе дискусия по предвидените в пътната карта стъпки и мерки.
Дейност 14 - Обсъждане и приемане на изготвената Пътна карта за въвеждане на еврото Пътната карта ще бъде внесена за разглеждане от Министерски съвет и парламентарни комисии, след като бъдат отразени бележките и препоръките от обществената дискусия по дейност 13
Дейност 15 - Медийно представяне и обсъждане на Пътната карта за въвеждане на еврото в Република България и на оценката на въздействието от нейното прилагане След обществените консултации и одобрението и от МС, Пътната карта за въвеждане на еврото в България и оценката на въздействието ще бъдат официално представени на среща с представители на средствата за масова информация, като ще бъдат подробно разяснени предвидените стъпки и мерки за въвеждане на еврото в България, както и очакваните ефекти от това.
Дейност 16 - Официално закриване на проекта На официална среща с представители от различни държавни институции и журналисти ще бъдат представени постигнатите резултати от проекта.
Дейност 17 - Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 964 053 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 96 405 BGN
2012 - 96 405 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 81 945 BGN
2012 - 81 945 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 461 BGN
2012 - 14 461 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Проведена конференция
Индикатор 2 По Дейност 1 - Съобщение до средствата за масова информация
Индикатор 3 По Дейност 2 - Направено проучване
Индикатор 4 По Дейност 4 - Направено проучване
Индикатор 5 По Дейност 3 - Направен анализ
Индикатор 6 По Дейност 5 - Проведена конференция
Индикатор 7 По Дейност 6 - Публикуван обзорен анализ
Индикатор 8 По Дейност 7 - Актуализирана стратегия за въвеждане на еврото в Република България.
Индикатор 9 По Дейност 8 - Стратегията е внесена за разглеждане и приета от МС
Индикатор 10 По Дейност 10 - Проведени работни срещи на екипите и експерти от ДЧ на ЕС
Индикатор 11 По Дейност 10 - Разработен подробен план за действие за влизане в еврозоната с конкретни стъпки, мерки и срокове
Индикатор 12 По Дейност 11 - Проведени работни посещения
Индикатор 13 По Дейност 12 - Направена оценка на въздействието на мерките от Пътната карта за въвеждане на еврото
Индикатор 14 По Дейност 13 - Проведена конференция
Индикатор 15 По Дейност 16 - Проведена конференция
Индикатор 16 По Дейност 17 - Направен външен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз