Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0016-C0001
Номер на проект: 133-СО-1.2
Наименование: "Подкрепа от МФИ в процеса на управление и изпълнение на финансовите инструменти в България през програмен период 2014-2020“
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.07.2015
Начална дата: 12.08.2015
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел успешното създаване на структура, която да изпълнява ролята на мениджър на Фонда на фондовете, който да управлява изпълнението на финансовите инструменти през програмен период 2014-2020 чрез единен Фонд на фондовете.
Дейности: Дейност 1: Оказване на техническа експертна помощ от експерти на МФИ при създаване на структура, управляваща изпълнението на финансовите инструменти чрез Фонд на фондовете Използването на финансовите инструменти като по-ефективна и устойчива алтернатива за допълване на финансирането чрез предоставянето на безвъзмездни средства се насърчава по-широко и засилено през програмен период 2014–2020 г. Освен предимствата на повторното използване на средствата в дългосрочен план, финансовите инструменти помагат за мобилизирането на допълнителни публични или частни инвестиции за преодоляване на несъвършенствата на пазара. Техните структури за изпълнение предполагат допълнителни експертни познания и ноу-хау, което помага за увеличаване на ефикасността и ефективността на разпределянето на публичните ресурси. В съответствие с Регламент (ЕС) №1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. и предвид вменените съгласно чл. 5, т. 22 от Устройствения правилник на Министерство на финансите функции на министъра на финансите за координация на националната политика по прилагането на финансовите инструменти по многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на Европейския съюз, беше извършена предварителна оценка за подкрепа чрез финансови инструменти. Предварителната оценка беше възложена и извършена в рамките на проект на Сертифициращия орган № 0114-СО-1.2 „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015”, Дейност 6 „Консултантска помощ за изготвяне на предварителна оценка“ и беше успешно реализирана от консултантските фирми. В резултат на извършената предварителна оценка по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“ и „Околна среда“, по които се предвижда предоставяне на финансова помощ чрез финансови инструменти за програмен период 2014-2020 г., бяха предложени няколко варианта за структура за изпълнение на финансовите инструменти, като за най-удачен бе оценен варианта със създаване на Фонд на фондове за изпълнение на финансовите инструменти по всички оперативни прoграми, които предвиждат такова. Отчитайки позицията на Европейската комисия за засилено използване на финансовите инструменти през програмен период 2014-2020 г. и изискването за своевременно създаване на съответните структури, Сертифициращият орган, в рамките на проект № 0114-СО-1.2, възложи извършването на правен анализ на изискванията на европейското право за възможните форми за управление на финансовите инструменти и форми на структура (съгласно чл. 38, ал. 4, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.) за управление на финансовите инструменти в България за програмен период 2014-2020 г. В изготвения анализ за най-подходяща форма за управление на Фонда бе посочено създаването на еднолично (държавно) акционерно дружество (Мениджър на ФнФ) и Фонд на фондовете като обособен финансов ресурс. В продължение на дейностите, извършени до момента по проект на Сертифициращия орган № 0114-СО-1.2, отчитайки отговорността на Сертифициращия орган в системата за финансово управление и контрол на европейските средства за гарантиране на доброто финансово управление, както и в съответствие с функциите на Дирекция "Национален фонд", регламентирани в чл. 27. т.16 от Устройствения правилник на Министерство на финансите по изготвяне на становища, съгласуване на предложения за промени и участие в разработването на проекти на нормативни актове и документи по въпроси, свързани с финансовото управление на средствата от Европейския съюз, се предприеха подготвителни дейности по учредяване на Мениджър на ФнФ. Предвид, че през програмен период 2007-2013 г. финансовите инструменти се изпълняваха чрез Холдингов фонд от Европейския инвестиционен фонд по Инициативата Jeremie и от Европейската инвестиционна банка по Инициативата Jessica, и с цел осигуряване на приемственост и подпомагане изграждането на експертиза на национално ниво, възникна необходимост от техническа помощ от експерти от ЕИБ, ЕБВР и Световна банка. Във връзка с посочените по-горе функции на дирекция „Национален фонд“ и с цел успешното създаване на Мениджъра на ФнФ е необходимо привличането на МФИ, притежаващи необходимия опит в създаването, управлението и изпълнението на финансови инструменти през предходния програмен период. Изборът на МФИ е определен от обстоятелството, че те могат да осигурят уникална експертиза и ноу-хау, които липсват на национално ниво. В изпълнение на плана за действие, изложен в правния анализ за създаването на Мениджър на ФнФ и Фонд на фондовете, министърът на финансите предложи за обсъждане в Министерски съвет приемане на структура за управление на финансовите инструменти. С Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. Министерският съвет учреди еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала с фирма „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ и с предмет на дейност: управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България. Създаването на изцяло нова структура - Мениджър на ФнФ, която да управлява финансовите инструменти по оперативните програми, поставя няколко предизвикателства на управленско ниво. Мениджърът на ФнФ трябва да отговори на изискванията за добро корпоративно управление, да предприеме стъпки за ограничаване риска от политическо влияние над оперативните решения, както и да докаже професионален опит и квалификация за управление на финансови инструменти (в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013). Правилата за организация и управление на Мениджъра на ФнФ също трябва да са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Делегирания регламент № 480/2014 и да гарантират професионално и благоразумно управление на средствата от ЕСИФ и използване на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране на частен такъв. В рамките на настоящата дейност специалистите, ангажирани от страна на МФИ (ЕИБ/ЕБВР/СБ), ще извършат следния набор от задачи: - изготвяне на система за управление и контрол на Мениджъра на ФнФ, която включва подготовка на всички документи, необходими за функционирането на Мениджъра на ФнФ, като: Процедурни правила на Мениджъра на ФнФ, описание на организационната структура, план за набиране на персонал, длъжностни характеристики на служителите, процедури за мониторинг и докладване от Мениждъра на ФнФ на управляващите органи; характеристики на Информационната система, процедури за архив; - изготвяне на Стратегия за излизане/приключване прилагането на финансовите инструменти в края на програмния период 2014-2020 г. - Изготвяне на споразумения между УО и Мениджъра на ФнФ по 4-те оперативни програми, по които се предвижда прилагане на финансови инструменти (ОП „Региони в растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“2014-2020 и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020). Конкретните задачи ще бъдат определени в Споразуменията между бенефициента и всяка една от МФИ, които предстои да бъдат подписани. В допълнение, с оглед постигане на координация и своевременно изпълнение на проекта се планира да бъде създаден Координиращ комитет. Съставът на Комитета ще включва представители на всяка една от МФИ, както и от представители на Европейската комисия като наблюдатели. Комитетът ще координира изготвянето и одобрението на отделните документи, предвид тяхната обвързаност, с необходимото качество и съобразени с потребностите на бенефициента, ще следи за постигане на заложените срокове и резултати, както и ще бъде ангажиран с оказване на съдействие по възникнали текущи въпроси. Чрез създаването на такъв Комитет се гарантира постигне на цялостен и синхронизиран подход в процеса на изготвяне и приемане на документите. Комитетът осигурява постигане на необходимото качество на крайния резултат, който предвид необходимостта от специфични компетенции в конкретната област е невъзможно да бъде осъществен единствено от служители на дирекцията. В допълнение, Комитетът ще осигури максимална прозрачност и ще ограничи риска от политическо влияние. По проекта се предвижда финансиране на възнагражденията на състава на Координиращия комитет (представители на всяка една от МФИ, както и представители на Европейската комисия като наблюдатели). Фондът на фондовете, като обособен финансов ресурс от оперативните програми, ще бъде предоставен сключването на финансовите споразумения между Мениджъра на ФнФ и управляващите органи. След сключването на финансовите споразумения с управляващите органи, новоучреденото държавно дружество (Мениджър на ФнФ) ще започне да функционира и изпълнява своите функции по управление на финансовите инструменти. Дирекция „Национален фонд“ ще координира одобрението на изготвените документи, необходими за създаване на Мениджъра на ФнФ със съответните управляващи органи. До този момент дирекция „Национален фонд“ следва да осъществява единствено координираща функция, с цел своевременно създаване на структура и одобрение на национално ниво на документите, необходими за реално осъществяване на дейността по управление на финансовите инструменти.
Разходи за организация и управление Предвиждат се разходи за възнаграждение на експерт, отговорен за счетоводното отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 521 984 BGN
Общ бюджет: 3 168 243 BGN
БФП: 3 168 243 BGN
Общо изплатени средства: 400 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 168 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 400 000 BGN
400 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 693 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 340 000 BGN
340 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 475 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 60 000 BGN
60 000 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Изготвени пакети от документи за подготовка на финансови споразумения съгласно Приложение IV от Регламент (ЕС) 1303/2013 г.
Индикатор 2 (е-ПП) Създаване на структура за управление на финансовите инструменти - Мениджър на фонда на фондовете
Индикатор 3 (е-ПП) Изготвени проекти на споразумения между УО и Мениджъра на фонда на фондовете по 4-те оперативни програми, по които се предвижда прилагане на финансови инструменти (ОП „Региони в растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“2014-2
Индикатор 4 (е-ПП) Проведени заседания на Координиращия комитет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз