Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0015-C0001
Номер на проект: A08-12-29/30.07.2008
Наименование: Засилване на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинска администрация
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Засилване на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинска администрация
Дейности: 1. Въвеждане на процес по управление на риска в МФ Създаване и обучение на експертна група за въвеждане на процеса по управление на риска в МФ;Разработване на проект на стратегия за управление на риска на МФ;Пилотно прилагане на проекта
2. Въвеждане на процес по управление на риска в МИЕ Създаване и обучение на експертна група за въвеждане на процеса по управление на риска в МИЕ;Разработване на проект на стратегия за управление на риска на МИЕ;Пилотно прилагане на проекта на стратегията
3. Въвеждане на процес по управление на риска в община Благоевград Създаване и обучение на експертна група за въвеждане на процеса по управление на риска в община Благоевград;Анализ на процеса по дефиниране на стратегически и оперативни цели и бюджетиране на община Благоевград; Разработване на проект на стратегия за управление на риска на община Благоевград;Пилотно прилагане на проекта на стратегията
4. Въвеждане на процес по управление на риска в община Плевен Създаване и обучение на експертна група за въвеждане на процеса по управление на риска в община Плевен;Анализ на процеса по дефиниране на стратегически и оперативни цели и бюджетиране на община Плевен; Разработване на проект на стратегия за управление на риска на община Плевен;Пилотно прилагане на проекта на стратегията
5. Проучване и анализ на добрите практики в областта на управлението на риска в публичния сектор Проучване на място на практиката по управление на риска в централната и местна администрация на Великобритания и Холандия. Работни срещи с риск мениджърите и лица на ръководни длъжности;Изготвяне на подробен доклад, съдържащ анализ на силните и слаби страни на процеса по управление на риска в проучените организации; Изготвяне на предложение за усъвършенстване на методологията за управление на риска в публичния сектор, утвърдена от министъра на финансите, на базата на проучените добри практики
6. Провеждане на специализирано обучение по управление на риска на лицата на ръководни длъжности в министерства и общини в Република България и представяне на резултатите от пилотното въвеждане на процеса по управление на риска Анализ на резултатите от пилотното въвеждане на процеса по управление на риска в пилотните министерства и общини с цел подготовка на материали за обучение;Изготвяне на два вида основни модула за обучение по управление на риска;Организиране на обучението; Провеждане на обучението и получаване на обратна връзка от участниците
7. Организиране и провеждане на обществена поръчка за възлагане на договор за услуга Изготвяне на тръжна документация; Провеждане на процедурата и сключване на договор с изпълнител
8. Осигуряване на информация и публичност Анонсиране на проекта в средствата за масова информация и провеждане на встъпителна конференция;Изготвяне, отпечатване и разпространение на брошури и други материали с информация за постигнатите резултати от проекта и добрите практики по управление на риска в публичната администрация;Публикуване на резултатите от пилотното въвеждане на управлението на риска на електронната страница на МФ, Информационна система по финансово управление и контрол и вътрешен одит, раздел “Добри практики”;Периодично популяризиране на резултатите от проекта в средствата за масова информация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 891 BGN
Общ бюджет: 678 275 BGN
БФП: 678 275 BGN
Общо изплатени средства: 678 275 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 678 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 579 BGN
2010 658 695 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
678 275 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 576 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 642 BGN
2010 559 891 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
576 533 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 937 BGN
2010 98 804 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 741 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой стратегия за управление на риска по дейност 1.
Индикатор 2 брой риск регистър на МФ по дейност 1.
Индикатор 3 брой риск регистър общо за министерство на финансите по дейност 1.
Индикатор 4 Риск регистър на всяка дирекция по дейност 1.
Индикатор 5 брой стратегия за управление на риска по дейност 2.
Индикатор 6 брой риск регистър на МИЕ по дейност 2.
Индикатор 7 брой риск регистър общо за министерство на финансите по дейност 2.
Индикатор 8 Риск регистър на всяка дирекция по дейност 2.
Индикатор 9 брой стратегия за управление на риска по дейност 3.
Индикатор 10 брой риск регистър на община Благоевград по дейност 3.
Индикатор 11 брой риск регистър общо за министерство на финансите по дейностк 3.
Индикатор 12 Риск регистър на всяка дирекция по дейност 3.
Индикатор 13 брой стратегия за управление на риска по дейност 4.
Индикатор 14 брой риск регистър на община Плевен по дейност 4.
Индикатор 15 брой риск регистър общо за министерство на финансите по дейност 4.
Индикатор 16 Риск регистър на всяка дирекция по дейност 4.
Индикатор 17 Брой обучени експерти по практическо прилагане на процеса по управление на риска в организации от публичния сектор в държави членки на ЕС по дейност 5.
Индикатор 18 бр. доклад съдържащ анализ на силните и слаби страни на процеса по управление на риска в проучените организации по дейност 5.
Индикатор 19 Изготвени предложения за актуализация на методологията по управление на риска издадена от МФ по дейност 5.
Индикатор 20 брой обучения по дейност 6.
Индикатор 21 брой обучени лица от централни и общински администрации по дейност 6.
Индикатор 22 брой договор за услуга за въвеждане на процеса по управление на риска в МФ, МИЕ, община Плевен и община Благоевград по дейност 7.
Индикатор 23 Брой публикации в национални ежедневници по дейност 8.
Индикатор 24 Преведена встъпителна конференция по дейност 8.
Индикатор 25 Бр. отпечатани комплекта обучителни материали по дейност 8.
Индикатор 26 Бр.отпечатани и разпространени брошури за резултатите от проекта и добрите практики по управление на риска в публичната администрация по дейност 8.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз