Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121415869 “ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.к.”Младост” 1,бл.54
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в “ДЖИ ДИ БИ СОЛ” ЕАД в съответствие с БДС EN ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.02-0138-C0001
Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната агенция по горите /ДАГ/ BG051PO002-1.2.04-0001-C0001
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на електронно управление в Община Ихтиман BG051PO002-3.1.02-0048-C0001
Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото BG051PO002-3.1.02-0142-C0001
"Въвеждане и Сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 27001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентноспособността на дружеството" BG161PO003-2.1.03-0319-C0001
"Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-5.0.01-0005-C0001
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология BG051PO001-6.2.10-0001-C0001
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление. BG051PO002-3.1.06-0015-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията BG051PO002-3.1.06-0019-C0001
Въвеждане на нови образователни системи за качество на дистанционното обучение в спорта и свързаните със спорта програми BG051PO001-4.3.04-0001-C0001
Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган BG161PO002-1.2.01-0010-C0001
Разработване на опитен образец на „Модулен електрически автомобил“ в съответствие със Заявление за издаване на патент за изобретение No 111076/09.11.11 BG161PO003-1.1.05-0254-C0001
Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на МО и изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „е -Документооборот” - уеб-базирана версия. BG051PO002-3.2.04-0012-C0001
Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.04-0022-C0001
ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДАННИ С ПУБЛИКУВАНИ РЕГИСТРИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА BG051PO002-3.2.06-0011-C0001
Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър. BG051PO002-3.2.06-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз