Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0001-C0001
Номер на проект: A08-12-47/30.07.2008
Наименование: Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната агенция по горите /ДАГ/
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 06.02.2009
Дата на приключване: 31.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Регламентиране и осигуряване на прозрачност, по-добра отчетност и публичност на дейността на ДАГ и осигуряване на условия за превенция на корупцията в държавния горски сектор.
Дейности: 1. Създаване на екип за управление и отчитане на проекта. Ще бъде сформиран управленски екип, който ще следи и ръководи проекта
2. Изготвяне на програма за работа на информационните центрове на територията на София, Стара Загора, Велико Търново и Варна Анализ на нуждите на ДАГ за по голяма публичност и прозрачност в дейността и; Изготвяне на програма за работа, обща за 4-те информационни центъра на територията на Регионални дирекции по горите София, Стара Загора, Велико Търново и Варна
3. Изработване на „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор” Изработване на „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор”
4. Актуализиране на националните стратегически горски документи Актуализиране на националните стратегически горски документи /Национална горска стратегия и Стратегически план за развитие на горския сектор 2007-2011/ с цел адаптирането им с европейското горско законодателство
5. Оптимизиране и допълване на интернет страницата на ДАГ Допълване и оптимизиране на действащата интернет страница на ДАГ /на български и английски език/, както и изграждане на потребителски модули в страницата, изграждане на интернет портал към 16-те Регионални дирекции по горите и изработване на 16 интернет страници на РДГ на български и английски език
6. Разработване на План за действие за повишаване прозрачността и превенцията на корупцията в държавния горския сектор Ще бъде изготвен и отпечатан План за действие за превенция на корупционните практики в горския сектор, както и за повишаване на прозрачността в работата на горската администрация
7. Разработване на Комуникационна стратегия на ДАГ за осигуряване на прозрачност и информиране на гражданите и бизнеса Разработване и реализиране на Комуникационна стратегия на ДАГ и съпътстващо обучение по прилагането й
8. Провеждане на кръгла маса „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор – европейски практики” Провеждане на 4 двудневни кръгли маси във всеки един от структурираните центрове за обучение в София, Стара Загора, Велико Търново и Варна на тема „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор – европейски практики”
9. Провеждане на кръгла маса „Борба с корупцията и предпоставките за възникване на корупционни практики в държавния горски сектор” Провеждане на 4 двудневни кръгли маси във всеки един от структурираните центрове за обучение в София, Стара Загора, Велико Търново и Варна на тема „Борба с корупцията и предпоставките за възникване на корупционни практики в държавния горски сектор”При провеждането на кръглите маси ще бъде използван разработения План за действие за повишаване прозрачността на ДАГ и за превенция на корупцията в държавния горски сектор, участниците в кръглите маси ще бъдат запознати с целия обхват от прилаганите в ЕС мерки за превенция на корупцията и повишаване на прозрачността в работата на държавната горска администрация
10. Дейности за информация и публичност
11. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 702 173 BGN
Общ бюджет: 436 523 BGN
БФП: 436 523 BGN
Общо изплатени средства: 195 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 436 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 189 987 BGN
2010 5 098 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
195 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 371 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 161 489 BGN
2010 4 333 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 823 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 498 BGN
2010 765 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 263 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бр. структурирани центрове по дейност 2.
Индикатор 2 Анализ за нуждите от по-голяма публичност и прозрачност в дейността на ДАГ
Индикатор 3 Изготвена програма за центровете за информиране на гражданите и бизнеса по дейност 2.
Индикатор 4 Бр.екземпляри на Етичен кодекс по дейност 3.
Индикатор 5 Актуализирани национални стратегически горски документи по дейност 4.
Индикатор 6 Брой обучени служители на ДАГ за прилагането им по дейност 4.
Индикатор 7 Действаща информационна система и бази дани по дейност 5.
Индикатор 8 Обновена е уеб страницата на ДАГ по дейност 5.
Индикатор 9 Изготвен План за действие за повишаване прозрачността на ДАГ и за превенция на корупцията в държавния горски сектор по дейност 6.
Индикатор 10 Брой копия на План за действие за повишаване прозрачността на ДАГ по дейност 6.
Индикатор 11 Изготвена комуникационна стратегия по дейност 7.
Индикатор 12 Брой копия на стратегията по дейност 7.
Индикатор 13 Брой обучени експерти по дейност 7.
Индикатор 14 Брой проведени кръгли маси по дейност 8.
Индикатор 15 Брой участници по дейност 8.
Индикатор 16 Брой проведени кръгли маси във връзка с дейност 9.
Индикатор 17 Брой участници в кръглите маси по дийност 9.
Индикатор 18 Налична презентация по дейност 10.
Индикатор 19 Брой радио излъчвания по дейност 10.
Индикатор 20 брой публикации по вестниците по дейност 10.
Индикатор 21 брой на информационни табели по дейност 10.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз