Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0022-C0001
Номер на проект: 13-32-22
Наименование: Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Национална агенция за професионално образование и обучение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 03.02.2014
Дата на приключване: 03.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване и надграждане на съществуващата Информационна система на НАПОО, подобряване на документооборотната среда и осигуряване на оперативна съвместимост на хоризонтално ниво за гарантиране модерно обслужване, оптимизация на работните процеси и засилване на прозрачността в работата на администрацията.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление, вътрешен мониторинг и отчетност, включително разработване на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители. За доброто управление на проекта ще се изготви подробен план-график за изпълнение на дейностите с ясно разпределени отговорности между членовете на екипа. Ще бъдат провеждани ежемесечни срещи на екипа за мониториране на дейностите и резултатите и предприемане на необходими коригиращи действия при нужда. Ще се изготвят ежемесечни технически и финансови отчети за извършените дейности и направените разходи. В рамките на тази дейност ще се изготвя и цялата документация за провеждане на процедури за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП, както и самото провеждане на процедурите и сключването на договор с изпълнителите. По настоящия проект ще бъдат подготвени и проведени паралелно 8 процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗОП за избор на изпълнители. При подготовката на част от техническите задания ще бъде използвана външна консултантска помощ. За реализация на проекта се предвиждат следните индикативни процедури по ЗОП: 1) избор на консултант за подготвяне на технически задания към процедурите по възлагане; 2) избор на консултант за разработване на анализ и стратегия за развитие на информационната система на НАПОО и на общата документнообортна среда; 3) избор на изпълнител за разработване и внедряване на нови модули към ИС на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на АЗ; 4) избор на изпълнител за усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на НАПОО 5) разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с ИС на НАПОО; 6) избор на доставчик на хардуер; 7) избор на доставчик на дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за работата на системите; 8) избор на изпълнител на дейностите по информация и публичност 9) избор на одитор
Дейност 2: Разработване и внедряване на нови модули към съществуваща информационна система на НАПОО и надграждането й. Целта на тази дейност е да се надгради функционалността на съществуващата информационна система и да се осигури оперативна съвместимост с информационните ресурси на АЗ, както и да се обезпечи предоставянето на предвидените по проекта усъвършенствани съществуващи и нови електронни административни услуги. В нея са включени следните под-дейности: 2.1. Разработване и внедряване на нов модул към ИС на НАПОО за осигуряване на оперативна съвместимост чрез хоризонтална интеграция с информационните ресурси на Агенцията по заетостта. За нуждите на Агенцията по заетост, ИС на НАПОО ще предоставя он-лайн информация за актуалност на лицензията на ЦПО, както и за актуалност на лицензираните професии и специалности спрямо промени, настъпили в СППОО. За нуждите на НАПОО, информационните ресурси на АЗ ще предоставят информация за проведени курсове за професионално обучение, провеждани от АЗ, включително данни за приключването на обучението и издадените документи. Данните от обмена ще бъдат ползвани за служебни нужди на служителите на двете администрации, като тяхното наличие ще облекчи процеса за регистрация на доставчици на обучение и ще избегне риска от работа с нелигитимни към определен момент ЦПО. 2.2. Надграждане на ИС на НАПОО с нов модул, осигуряващ интеграция с новоразработваната вътрешна деловодна система на НАПОО. Интеграцията ще позволява автоматично завеждане в документнооборотната система на всички документи, свързани с издаване и промяна на лицензии за професионално обучение, информиране и професионално ориентиране (заявления, становища, заповеди, доклади и др. - над 15 вида документи по всички процедури), оформянето им в преписка и разпределението им като задачи между експертите на НАПОО. По този начин документите, генерирани в Информационната система, ще бъдат достъпни и през документнооборотната система, което ще ускори процесът на обработката им и съответно ще скъси сроковете за предоставяне на услуги. 2.3. Надграждане на ИС на НАПОО с нов модул, осигуряващ интеграция с усъвършенстваните и новоразработени електронни административни услуги (разработвани по Дейност 4 от настоящия проект), представени на интернет-сайта на НАПОО. Интеграцията ще позволява извличане на аткуални данни за статус на преписка за лицензиране на ЦПО/ЦИПО, статут на лицензия на ЦПО/ЦИПО, лицензирани професии и специалности, промени в СППОО, информация за текущи и предстоящи курсове за професионално обучение, обучени лица, издадени документи за професионална квалификация (на български и английски език), както и при необходимост други данни, съдържащи се в Информационната система, които представляват част от електронна административна услуга или до които трябва да бъде предоставен публичен достъп. 2.4. Разработване на техническа и потребителска документация към новоразработените и внедрени модули. Документацията трябва да съдържа ясна и точна информация за извършеното надграждане на системата, както и указания за потребителите при работа с нея. Документацията трябва да включва Техническа документация, Наръчник на потребителя на системата и Наръчник на администратора на системата (съответно за НАПОО и за АЗ). 2.5. Съпътстващо обучение на служители на НАПОО и АЗ за работа с новите модули и функционалност на системите. Необходимо е обучение за администраторите на системата от страна на НАПОО и АЗ (един модул, 5 дни) и обучение на служителите от НАПОО и АЗ, които ще ползват системата (2 модула по 3 дни). Обучението ще даде възможност на служителите да придобият умения за пълноценно ползване на системата и данните от обмена. 2.6. Иницииране на процедура за вписване на новите административни електронни услуги, предоставяни от НАПОО в СУНАУ: - „Проверка на легитимност на издаден документ за придобита степен на професионална квалификация или професионално обучение, издаден от лицензиран ЦПО" - "Справка за лицензирани доставчици на услуги по професионално информиране и ориентиране - по региони (статут на ЦИПО)" - "Справка за лицензирани доставчици на професионално обучение - по професионални направления и региони (статт на ЦПО)" - „Справка за брой обучени лица по професионални направления - по региони, година на завършване, вид обучение и др. критерии" 2.7. Стратегия за развитие на ИС на НАПОО Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител-консултант. Стратегията ще подпомогне процесите за последващо развитие на ИС на НАПОО. Това ще позволи да се планират инициативи и ресурси за следващия програмен период за плавното подобряване функционалността на информационната ситема и административен капацитет на НАПОО, които да съответстват на променящите се изисквания, технологии и цели на българската държава като цяло.
Дейност 3: Разработка и внедряване на ефективна вътрешна документнооборотна система с цел ускоряване на процесите по предоставяне на интегрирани, проследими услуги за гражданите и бизнеса с контрол върху информационната сигурност. С тази дейност ще се осигури надграждане на документнооборотна управленската система за постигане на по-висока функционалност, свързаност с ИС на НАПОО и съответствие с изискванията на ЗЕУ. В рамките на тази дейност ще се изпълни следното: 3.1. Анализ на процесите на документооборот, управление на процесите по възлагане и контролиране на всички видове задачи в администрацията с цел оптимизиране на дейностите на служителите на НАПОО. В резултат ще се повишат възможностите за контрол, текущ анализ и оптимизация на административните процеси. 3.2. Развитие на системата за документооборот, отговаряща на Закона за Електронното Управление. Системата трябва да обезпечава софтуерно: процесите, свързани с генериране на задачи и организация на документооборота в НАПОО; средства за активно управление и контрол на решенията; възможност за достъп до системата от отдалечени работни места; използване на системата като електронен архив с голям обем за постигане на проследимост във времето; възможност за известяване на заинтересованите служители по е-мейл или sms при настъпване на определени събития. 3.3. Разработване на надграждащ системата модул, осигуряващ обмен на данни с ИС на НАПОО. 3.4. Внедряване на разработеното решение за документооборотната система и надграждащия модул. 3.5. Предоставяне на инструкции за работа и съпътстващо обучение на служители на НАПОО за работа с документооборотната система. Необходимо е обучение за служителите на НАПОО, което да ги запознае с права на достъп, функционалности, контрол върху решенията и др. То ще даде възможност на служителите да ползват пълноценно и безпроблемно пълния капацитет на системата.
Дейност 5: Хардуерно и програмно обезпечаване. Дейността ще подсигури необходимите хардуерни и софтуерни ресурси за функционирането на надградената информационна система и преработения интернет-сайт на агенцията. 5.1. Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на новоразработените модули на ИС на НАПОО и интернет-сайта на агенцията, както следва: 5.1.1. За разширяване информационната система на НАПОО: - Сървърна конфигурация с капацитет за архивиране и съхранение на данни с препоръчителни, но не по-ниски параметри: • 1xCPU Server 2.0 GHz • RAM 32GB Total (UP to 256GB) • RAID Controller, RAID 0,1,5,10 • HDD total of 16TB SATA 7.2k 3.5in, • Mouse USB w/Scroll + BDS Keyboard 5.1.2. За изграждане на интернет-сайт на НАПОО - Сървърна конфигурация (WEB SERVER) с препоръчителни, но не по-ниски параметри: • 1xCPU Server • RAM 32GB Total • Total HDD 2000GB SATA 7.2k 3.5in RAID 0,1, 10, 5, • Mouse USB w/Scroll + BDS Keyboard 5.1.3. Маршрутизатор с интегрирани услуги • Маршрутизатор с интегрирани услуги 5.1.4. Сертификат SSL Certificate • Сертификат SSL Certificate (две години) 5.2. Закупуване на софтуер, необходим за функционирането на системите 5.2.1. За работата на системите, ще бъдат доставени лицензи за сървърна система за управление на бази данни, която е необходима за съхранение, управление и обработка на данните, които ще се достъпват от вътрешните и/или външните потребители на деловодната и/или информационната система. Лицензите за сървърната система за управление на база данни ще се използва и за осъществяване на интеграция между административните звена. 5.1.2. Част от тази под-дейност е и закупуването на лицензи за сървърна платформа за интегрирано портално решение, което ще подобри работата на административните звена от една страна и гражданите, явяващи се крайни ползватели на електронни услуги. Двата вида лицензи ще обезпечат оперативната работа на системите при спазване правата на интелектулна собственост на продуктите.Дейностите по закупуване на оборудването ще бъдат осъществени по реда на ЗОП.
Дейност 4: Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на НАПОО, както и създаване на условия за ползване на част от тези услуги от незрящи лица и от лица неговорещи български. Преработване и включване в експлоатация на Интернет-сайт на НАПОО http://www.navet.government.bg/ с повишена функционалност чрез интегриране на данни от информационната система на НАПОО и създаване на условия за ползване на част от предоставяните услуги от незрящи лица и от лица, не говорещи български. 4.1. Съвременен, двуезичен (български-английски), отзивчив дизайн и структура, базирани на модерна система за управление на съдържанието с цел подобряване на функционалността и улесняване намирането на информация от потребителите; 4.2. Разработване на функционалности в сайта улесняващи получаването на информация от незрящи (в съответствие с идентифицираните потребности); 4.3. Обвързване чрез разработен интерфейс за автоматизирано получаване и обновяване на данни от определени модули в информационната система (ИС) на НАПОО със сайта, с цел потребителите да получават по достъпен начин информация от ИС относно: • издадени документ за придобита степен на професионална квалификация или професионално обучение, издаден от лицензиран ЦПО • статут на лицензирани доставчици на услуги по професионално информиране и ориентиране по региони • статут на лицензирани доставчици на професионално обучение - по професионални направления и региони • справки за брой обучени лица по професионални направления - по региони, година на завършване, вид обучение и др. критерии • текущи и предстоящи курсове, организирани от ЦПО • промени в Списъка на професиите за ПОО; • други, разрешени за публичен достъп. 4.4. Възможност за поддържане на данни от различни, независими от ИС източници. 4.5. Превод на английски и включване в съдържанието на сайта на информация за: • Функциите на НАПОО; • Проекти, в които НАПОО участва; • Статут на Центровете за професионално обучение; • Списък на професиите за професионално образование и обучение; • Рубриката „справка за издадени документи за професионална квалификация“ с цел улесняване на получаването на справки за легитимността на издадените документи от лица и институции извън България; • Рубриката прилагане на европейски политики в България. • Други, приложими раздели от сайта. 4.6. Разработване и предоставяне на инструкция на потребителя за администриране съдържанието в сайта; 4.7. Обучение на служители на НАПОО за администриране съдържанието на сайта; 4.8. Зареждане на необходимите данни, така че при завършването на проекта да е налице в Интернет информацията, необходима за предоставяне на предлаганите услуги, включително и тази, която не се предава от информационната система на НАПОО. 4.9. Инсталиране на сайта на автономен сървър с цел намаляване риска от злонамерено проникване в други информационни масиви на НАПОО и въвеждане в експлоатация на продукта.
Дейност 6: Информация и публичност От началото на проекта до неговия край се планират следните дейности, чието изпълнение ще бъде изцяло съобразено с всички изисквания за визуализация по програмата: • две пресконференции – 1 начална и 1 заключителна; • 1 промоционално еднодневно събитие за около 25 души, представители на други администрации и социални партньори, с което публично да се представят възможностите на нововъведенните технологични решения и административни услуги за граждани и бизнеса. • 6 публикации в националната преса (една с информация за старта на проекта, четири с информация за хода на неговото изпълнение и шеста в края на проекта относно постигнати резултати); • една поставена информационна табела пред офиса по проекта. • разпространение на 100 комплекти с брандирани аксесоари по време на обучения и информационни събития; • еднократно издадена брошура (500 бр.) и 50 броя плакати, които ще информират обществеността за целите, дейностите и резултатите по проекта; • ежемесечно, а когато е необходимо и по-често, актуализиране на информацията, отнасяща се до проекта на самата интернет страница на администрацията;
Дейност 7: Независим одит на изпълнение на проекта Лицензиран независим одитор ще прегледа и удостовери цялата документация по проекта и съответните разходо-оправдателни документи, доказващи качеството на финансовото и техническо изпълнение на проектните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 355 698 BGN
Общ бюджет: 302 293 BGN
БФП: 302 293 BGN
Общо изплатени средства: 302 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 302 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 139 BGN
2015 231 154 BGN
302 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 256 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 468 BGN
2015 196 481 BGN
256 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 671 BGN
2015 34 673 BGN
45 344 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: 1. Подробен план за изпълнение на проекта;
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: 2. избор на изпълнители;
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: 3. Искане за авансово плащане;
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: 4. Отчети;
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: 5. Искания за междинни и окончателни плащания
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: 6. Подготвени технически спецификации
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: 7. Подготвени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Стратегия за развитие на ИС
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: .Разработен модул на ИС за връзка с АЗ
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Разработен модул на ИС за връзка с деловодна система
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Разработен модул на ИС, нужен за е-услуги
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Подготвена тех. и потреб. документация
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) Дейност 2: Подготвени документации за вписване на новите ел. услуги в СУНАУ
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Въведена уеб-базирана документно-оборотна система
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: Обучени служители на НАПОО
Индикатор 18 (Д) Дейност 3: Подготвена инструкция за работа с деловодната система
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Изработен уебсайт, чрез който се предоставят е-услуги
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Изработена инструкция за потребителя
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Проведено обучение за служители (21 лица) на НАПОО
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Предоставени 4 бр. нови ел.админ. усуги на сайта на НАПОО
Индикатор 23 (Д) Дейност 4: Предоставяне на 2 бр. справки на сайта на НАПОО
Индикатор 24 (Д) Дейност 5: Закупена и въведена в експлоатация сървърна конфигурация
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Закупена и въведена в експлоатация сървърна конфигурация- уебсървър
Индикатор 26 (Д) Дейност 5: Закупен SSL сертификат
Индикатор 27 (Д) Дейност 5: Закупен маршрутизатор с интегрирани услуги
Индикатор 28 (Д) Дейност 5: Закупени лицензи за сървърна система за управление на БД
Индикатор 29 (Д) Дейност 5: Закупени лицензи за сървърна платформа за интегрирано портално решение
Индикатор 30 (Д) Дейност 5: Закупени лицензи за потребителски достъп
Индикатор 31 (Д) Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 32 (Д) Дейност 6: Публикации в пресата
Индикатор 33 (Д) Дейност 6: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошура)
Индикатор 34 (Д) Дейност 6: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (плакат)
Индикатор 35 (Д) Дейност 6: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (комплекти)
Индикатор 36 (Д) Дейност 6: Провеждане промосъбитие
Индикатор 37 (Д) Дейност 6: Информационна табела
Индикатор 38 (Д) Дейност 7: Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз